Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Stöd för dig som anställd vid HT-fakulteterna

Respekt, tolerans och omtanke ska gälla i alla relationer. Det gäller alla kategorier som är verksamma vid universitetet: studenter, lärare, forskare och administrativ personal. Alla har ett gemensamt ansvar för att bemöta människorna omkring sig med respekt och verka för en god arbetsmiljö i alla sammanhang, vare sig det är i föreläsningssalen, i korridoren, på sociala medier eller i fikarummet. 

Vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen omfattar sex olika former av diskriminering:
•    direkt diskriminering
•    indirekt diskriminering
•    bristande tillgänglighet
•    instruktioner att diskriminera

Lunds universitet är skyldigt att utreda dessa, både som utbildningsanordnare och arbetsgivare:
•    trakasserier
•    sexuella trakasserier


För att diskrimineringslagen ska kunna åberopas ska händelsen vara kopplad till någon av de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens diskrimineringsförbud, nämligen:
•    kön
•    könsöverskridande identitet eller uttryck
•    etnisk tillhörighet
•    religion eller annan trosuppfattning
•    funktionsnedsättning
•    sexuell läggning
•    ålder

Omslag till guiden om diskriminering
I guiden hittar du som anställd information om och stöd för vad som gäller vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Ladda ner guiden här!
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01