Vår forskning

Forskningen inom de humanistiska och teologiska disciplinerna griper tag i en rad skilda fenomen och förhållanden som gör oss till människor.

Forskningsportal

Genom följande länkar hittar du information om våra forskare, publikationer, grupper, forskningsprojekt och forskningsrelaterade aktiviteter.

Humanistisk och teologisk forskning

Vår forskning fokuserar bland annat på tänkande och kommunikation från olika utgångspunkter – något som finns inom filosofi, kognitionsvetenskap, de språkliga disciplinerna och delar av teologin.

Vi forskar också om historiska, kulturella och samhälleliga förhållanden. Hit hör givetvis historia (inklusive religionshistoria och kyrkohistoria), arkeologi och etnologi, men också den historiska forskning som bedrivs inom de religionsvetenskapliga, språkliga och litterära disciplinerna.

En annan viktig del av vår forskning utgörs av de discipliner som inriktar sig på estetiska och konstnärliga framställningar. Hit hör ämnen som till exempel litteraturvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap.

Humanistlaboratoriet utgör en viktig forskningssatsning vid HT-fakulteterna. De tillhandahåller högteknologisk utrustning för många av områdets forskningsinriktningar.

Fakultetens vetenskapliga ombud

Björn Petersson är fakultetens vetenskapliga ombud. Du kan vända dig till honom om du behöver råd eller stöd i frågor som rör god vetenskaplig sed, till exempel frågor som rör publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten.

Det vetenskapliga ombudet rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk med andra ombud.

Kontaktsida för Björn Petersson 

Information, press- och mediekontakter

Kontakta oss om du behöver hitta en forskare eller har frågor som rör vår forskning.

Omslag forskningsmanifestet Humanister tar plats

Läs HT-fakulteternas forskningsmanifest för humaniora.

Humanist- och teologdagarna

Ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-28