Arbetsskador och tillbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Anmälan av arbetsskada

Anmälan om arbetsskador är obligatorisk och gäller för arbetsolyckor, olyckor vid färd till och från arbetet samt vid arbetssjukdomar. Arbetstagares skada anmäls och utreds av arbetsgivaren, vilket för Lunds universitet innebär prefekt eller motsvarande. Anmälan ska ske i samråd med skyddsombud och i regel även den skadade.

Anmälan av tillbud

Tillbud är en plötslig händelse som kunde lett till en personskada.

Anmälan av allvarliga arbetsskador och tillbud

Prefekt är, oavsett om han/hon anser att arbetsskada föreligger eller ej, skyldig att anmäla arbetsskada som en anställd uppger sig ha råkat ut för. Vid svårare olycksfall ska prefekt eller motsvarande utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detta gäller arbetsolyckor som orsakat dödsfall, svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, samt tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Medarbetarinformation om hur du ska rapportera arbetsskador och tillbudInstruktioner för chefer om hur tillbud och arbetsskada ska anmälas

Student

Alla studenter är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostad och skolan. Anmäla personskada studerande

Tillbud eller arbetsskada?

Oj eller aj, tillbud eller arbetsskada?
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-02