lu.se

Krishantering

På den här sidan finns HT-fakulteternas krishanteringsplan för nedladdning. Planen behandlar inte frågor som tas upp i särskilda dokument och föreskrifter, såsom bränder och psykosociala frågor. HT-fakulteternas krishanteringsplan tar upp hantering och efterarbetet av en akut kris. Planen innehåller en samling bra-att-ha-länkar som kan vara användbara vid en kris samt en mall och en checklista för vilka rutiner som bör följas när ett dödsfall inträffar.

Planen är tillämpbar för händelser som drabbar såväl anställda som studenter.

(Planen och bilagan kommer att översättas till engelska och tillgängliggöras här så fort som möjligt.)