Högskolepedagogisk meritering

Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna

Målet för HT-fakulteternas pedagogiska meriteringsmodell är att främja den pedagogiska utvecklingen vid fakulteterna och att bidra till hög kvalitet i utbildningarna genom att:

 • Stimulera lärare till att utveckla sin pedagogiska kompetens
 • Skapa incitament för institutioner att ge goda förutsättningar för pedagogisk utveckling
 • Uppmärksamma och premiera hög pedagogisk kompetens hos lärare

Ansök om bedömning av pedagogisk skicklighet

Du som har en anställning vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna kan vid ett årligt ansökningstillfälle göra en ansökan om bedömning av din pedagogiska skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån två nivåer:

 • Meriterad lärare (Qualified Teaching Practitioner) 
 • Excellent lärare (Excellent Teaching Practitioner)

De formella behörighetskraven för såväl meriterad som excellent nivå innefattar minst 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt minst 2 500 klocktimmar undervisningstid inom högre utbildning. Undervisningstid innefattar planering, genomförande och examination.

Bedömningskriterier

För meriterad nivå betonas lärarens engagemang och skicklighet i mötet med studenterna, vilket visar sig i planering, genomförande, examination, utvärdering och utvecklingen av den egna undervisningen.

Pedagogisk erfarenhet och skicklighet

Den sökande

 • Demonstrerar en bred och omfattande undervisningserfarenhet från högre utbildning
 • Arbetar utifrån en medveten pedagogisk grundsyn och utvecklar sin pedagogiska praktik i relation till högskolepedagogik och beprövad erfarenhet
 • Planerar och genomför undervisning och examination utifrån en förståelse för studenters lärande, samt i relation till utbildningens lärandemål

Pedagogisk utveckling

Den sökande

 • Reflekterar kring och utvecklar sin undervisningspraktik i interaktion med studenter och kollegor, samt mot bakgrund av högskolepedagogik och beprövad erfarenhet
 • Beskriver planer för sin pedagogiska kompetensutveckling med underbyggda resonemang om hur denna kan komma studenters lärande till gagn

Vetenskaplig förankring i ämnet

Den sökande

 • Reflekterar kring ämnet och ämnesinnehållet i den egna undervisningen samt knyter sin undervisning till forskning och utveckling inom ämnet
 • Arbetar för att stimulera ett vetenskapligt och reflekterande förörhållningssätt hos studenterna

Pedagogisk helhetssyn och verksamhetsutveckling

Den sökande

 • Utformar och bedriver undervisning med hänsyn till såväl studenternas som verksamhetens förutsättningar och behov
 • Kan redogöra för sin syn på utbildningens relevans och tydliggör hur hen bidrar till att utbildningen i sin helhet förbereder studenterna för framtiden
 • Bidrar till verksamhetens pedagogiska utvecklingsarbete genom att initiera och aktivt delta i kollegialt erfarenhetsutbyte

  Den sökande har tidigare blivit bedömd och utnämnd till meriterad lärare. För excellent nivå betonas lärarens vetenskapliga förhållningssätt till det pedagogiska uppdraget samt engagemang och skicklighet i pedagogiskt ledarskap. Lärarens pedagogiska praktik har betydelse för institutionen, kollegiet och lärosätet.

  Högskolepedagogisk kunskapsutveckling

  Den sökande

  • Undersöker systematiskt utbildningsverksamhet i problematiserande och utvecklande syften
  • Bidrar till kunskapsutveckling inom det högskolepedagogiska området genom att dokumentera och kommunicera sina högskolepedagogiska kunskaper

  Pedagogiskt ledarskap och samverkan

  Den sökande

  • Leder och organiserar pedagogiskt utvecklingsarbete inom och över ämnesgränser
  • Arbetar medvetet och långsiktigt för högskolepedagogisk utveckling i sitt pedagogiska ledarskap, med hänsyn till kunskap om studenters lärande och verksamhetens förutsättningar
  • Arbetar externt och utåtriktat med utbildningsfrågor i samverkan med kollegor, både nationellt och internationellt. Omfattningen av internationellt arbete bedöms med hänsyn till ämnets karaktär och tradition

   

   Mer information för anställda

   På HT-fakulteternas intranät finner du som är anställd mer information om ansökningsprocessen och vad en ansökan ska innehålla.

   Kontaktinformation

   Sekreterare i rådet för högskolepedagogisk meritering

   Sofia Kvarnbo
   sofia.kvarnbokansliht.luse

   Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-10