Internationella möjligheter utomlands – för forskare och lärare

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskare har egna nätverk och samarbeten världen över. Kanske vill du utöka dina nätverk, utveckla en ny kurs med inspiration från annat håll eller stärka din pedagogiska portfölj med en lärar­mobilitet utomlands? Låt dig inspireras av tidigare utresande och av de tips och länkar som finns på denna sida och i Canvas-kursen.

Internationella möjligheter av olika slag

Som forskare och lärare har du dina egna upparbetade nätverk och kontakter utomlands. Kanske kan du ändå här finna tips och idéer som kan vara till nytta. Tipsen baseras på vad andra gjort före dig.
 

Vilka roller har du och sätter mest värde på? Vad behöver just ditt ämne eller institution? Tänk efter tillsammans! Det kan vara en fördel att akademisk och administrativ personal reser på jobbskuggning ihop, och tar med sig olika nyttiga erfarenheter tillbaka. Kanske är det dags för kursutveckling och det behövs inspiration? Res dit där kollegorna gör det som bäst! Vill du stärka din handledarroll? Kan du resa ut tillsammans med din doktorand, agera mentor och undervisa tillsammans? Eller vill du jobbskugga en kollega utomlands som åstadkommit något du själv skulle vilja uppnå? Kanske funderar du på att ta ett karriärsteg och behöver gå en chefs- eller ledarskapskurs – det kan i så fall vara intressant att göra det utomlands. Lunds universitet är i färd med att satsa på just ledarskapsutveckling med en internationell utblick (mer information kommer inom kort på Medarbetarwebben).

Om du väljer att stärka dig pedagogiskt genom att undervisa utomlands ska du inte behöva ta igen undervisning när du kommer hem igen. Utlands­undervisning bör tas med i bemanningsplanen. Tala med din närmaste chef.

Inom Europa

För dig som LU-anställd finns det mycket goda möjligheter att söka och erhålla medel från Erasmusprogrammet. Du kan ansöka om antingen Erasmus+ kompetensutveckling eller lärarmobilitet.

Med medel från Erasmusprogrammet kan du resa till något av de länder som deltar i Erasmus+, det vill säga EU-länder, men även till ett antal så kallade tredjeländer (Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet). Om det är ett universitet du ämnar besöka kan det vara extra lätt att erhålla medel, och få medel för en längre tidsperiod, om du väljer något av de partneruniversitet som LU redan har ett upparbetat samarbete med.

Vill du undervisa utomlands och bli inbjuden av kollegor vid ett annat lärosäte? Nyttja den nystartade Erasmus+ Teaching Mobility Platform.
 

Erasmus+ kompetensutveckling är en finansieringsform som tillhandahålles för samtliga kategorier LU-anställda. Du kan ansöka om en mobilitet som är mellan två dagar och två veckor lång (jobbskuggning beviljas oftast enbart en vecka, kurs eller liknande kan beviljas två veckor). Det behövs inget utbytesavtal i botten, du behöver bara en värd vid en mottagande enhet som kan välkomna dig och som skriver under ditt så kallade ”Mobility Agreement”. Din institution betalar för hela utbytet (resa, boende, dagstraktamente) och det är också institutionen som får ersättning från Erasmus+ efter att du kommit hem igen. Kompetensutveckling är en flexibel och användbar form av finansiering då snart sagt allting är betalt och det inte finns några krav gällande antalet arbetade timmar (inom ramen för en jobbskuggning, till exempel). Observera att kompetensutvecklingens huvudsyfte inte får vara forskning. 

Märk väl att det inte behöver vara ett universitet utan det kan vara ett företag, en organisation, ett arkiv, bibliotek, förlag eller någon annan intressant verksamhet som du vill besöka. Du reser ut som anställd vid Lunds universitet. På det viset är huvudsaken att du genom mobiliteten får möjlighet att stärka färdigheter som behövs i din nuvarande anställning vid LU.

 • Det behövs inget utbytesavtal i botten. Det enda du behöver är som sagt en värd som är redo att ta emot dig och signera ditt så kallade ”Mobility Agreement”. Enda undantaget är universitet i Storbritannien; efter Brexit krävs ett utbytesavtal för att en kompetensutvecklingsmobilitet ska kunna ske. Tala med Internationella kontoret.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ kompetensutveckling när som helst under året men senast en månad före utresa. Mer information om hur du gör för att ansöka hittar du i Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”.
 • I princip allting är betalt; din resa, boende, resor inom förrättningsorten och dagstraktamente. Din institution betalar för utbytet och får ersättning från Erasmus+ när du kommit hem igen – och har skickat in de dokument som krävs (se Canvas-kursen).

Läs om hur Elisabet Göransson reste till Venedig med medel för Erasmus+ kompetensutveckling.

Läs om hur Lina Sturfelt och Maria Småberg fortbildade sig i kursutveckling genom Erasmus+ kompetensutveckling.

Här hittar du mer information om Erasmus+ kompetensutveckling.

Erasmus+ lärarmobilitet liknar Erasmus+ kompetensutveckling väldigt mycket. Villkoren är i princip desamma, du kan resa ut mellan två dagar och tre veckor och i princip hela utbytet är betalt (resa, boende och dagstraktamente). Snart sagt det enda som skiljer är att under en lärarmobilitet utomlands måste du undervisa åtta klocktimmar per vecka.

Undervisning behöver dock inte alls (bara) innebära föreläsningar utan kan innebära workshops, seminarier, handledning av studenter eller andra typer av pedagogiska aktiviteter. En nyhet inom Erasmusprogrammet är att det går att kombinera lärarmobilitet och jobbskuggning. Då krävs bara minst fyra klocktimmars undervisning, i kombination med en jobbskuggning (att gå bredvid kollega).

En annan sak som skiljer ut lärarmobiliteten är att det behövs ett utbytesavtal med universitetet ifråga. Om HT-fakulteterna inte har ett sådant avtal kan det enkelt upprättas ett för dig. Partneruniversitetet behöver vara med på noterna.

denna hemsida kan du se vilka partneruniversitet HT-fakulteterna har; välj ”Europa” för att se de universitet som omfattas av Erasmusprogrammet.

 • Det behövs ett utbytesavtal i botten.
 • Vill du göra en kombinerad lärar- och kompetensutvecklingsmobilitet (fyra klocktimmars undervisning, jobbskuggning för resten)? Ansök om lärarmobilitet och ange i ansökan att det är denna kombination ansökan gäller.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ lärarmobilitet när som helst under året men senast en månad före utresa. Mer information om hur du gör för att ansöka hittar du i Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”.
 • I princip allting är betalt; din resa, boende, resor inom förrättningsorten och dagstraktamente. Din institution betalar för utbytet och får ersättning från Erasmus+ när du kommit hem igen – och har skickat in de dokument som krävs (se Canvas-kursen).
 • Det går att ansöka om medel för upp till 60 arbetsdagars mobilitet (2–60 dagar), alltså tolv veckor. I normalfallet tilldelas en enskild anställd som mest tre veckors betald mobilitet. Om du skulle vilja ansöka om en längre mobilitet än så kan det vara ett tips att skicka in själva ansökan i maj månad (i slutet av budgetåret för Erasmus+).

Läs om hur Nicolò dell’Unto rest ut i Europa med Erasmus+ lärarmobilitet vid flera tillfällen.

Läs om hur Tomas Sniegon rest till Prag för att undervisa - och för att göra mycket annat - med Erasmus+ lärarmobilitet.

Här hittar du mer information om Erasmus+ lärarmobilitet.

Vad gäller forskningsvistelser och undervisning utanför Europa finns som bekant många möjligheter som tillhandahålls både inom Lunds universitet och i form av en uppsjö externa fonder och finansiärer.

Inom HT-fakulteternas olika forskningsämnena har man god koll på de ämnesspecifika möjligheterna. En viktig väg till lärarmobilitet utanför Europa är STINT:s program ”Teaching Sabbatical”. Vid LU meddelas utlysning av dessa medel vanligen i juni och deadline för själva ansökan är i augusti. I september månad fattar sedan LU:s utbildningsnämnd beslut om (upp till tre) stipendiater.

Under de kommande läsåren kommer det att finnas extra goda möjligheter för forskare och lärare vid LU att få medel för utlandsvistelser – även utanför Europa! Varje år kommer det att öppnas upp speciella ansökningsperioder för Erasmusmedel. Just nu går det att söka Erasmusmedel för resa till vissa utvalda universitet, deadline för ansökan är den 21 augusti 2024!

Läs mer om Alexander Maurits som tillbringade höstterminen 2022 vid UC Berkeley på en Teaching Sabbatical och om Blaženka Scheuer som reste inom ramen för samma program till Williams College, USA.

The Fulbright Scholar Programme ger möjlighet till forskning och undervisning i USA.

Wenner-Gren Stiftelserna erbjuder sabbatsstipendier som möjliggör för svenska seniora forskare att verka vid valfri utländsk vetenskaplig institution.

Japanstiftelsen tillhandahåller resestipendier för studier av japanskt samhällsliv. Ansökningsdeadline är den 31 oktober varje år.

Är du intresserad av en specifik region? Ta kontakt med regionansvarig person vid Externa relationer för att få veta mer om vad som är på gång just där, från LU:s sida.

Du kan också läsa mer om LU:s så kallade färdplaner för olika geografiska områden i världen.

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) är ett program som i princip utgör Erasmus+ utanför Europa. Det går att ansöka om medel en gång om året, under tidig höst. Det behövs ett tydligt syfte, ett partneruniversitet utanför Europa och planerade mobiliteter för såväl inkommande som utresande lärare, doktorander och masterstudenter. Tilldelad finansiering avser tre år. Samarbeten med universitet i utvecklingsländer prioriteras men även länder i EU:s omedelbara närhet.

Du kan läsa mer om ICM på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Har du nyligen disputerat? Då kanske du har nytta av sammanställningen över tillgängliga fonder och stiftelser för postdok.

Anmäl dig till Externa relationers nyhetsbrev för att få uppdateringar gällande alla slags internationella aktiviteter och möjligheter vid och utanför LU. Skicka ett e-postmeddelande och be att få hamna på sändlistan.

Forskningsservice vid LU skickar regelbundet ut nyhetsbrevet Forskningsnytt. Se till att du får ta del av utskicken.

”Faculty Mobility Programme” är ett initiativ inom LU som startas upp under 2023. Programmet ska göra det möjligt för tillsvidareanställda lärare att ansöka om en längre forskningsvistelse (två till fem månader) utomlands, vid ett av LU:s utvalda samarbetsuniversitet (så kallade ankaruniversitet). Håll utkik efter mer information på Medarbetarwebben.

Håll ögonen på EURAXESS-nätverket.

Nyttja gärna den databas som tillhandahålls genom EU-projektet iMotion (”The Intergration and promotion of staff training courses at universities across Europe”). Sök på kategorin ”Research and development” och se om det erbjuds något inom just dina intresseområden.

Du kanske vill göra en så kallad Blended mobility? Först jobbskuggar du en utländsk kollega virtuellt (möten via zoom, till exempel), och sedan besöker du hen genom att ansöka om medel för Erasmus+ kompetensutveckling (jobbskuggning).

Inspireras av EU-projektet ”Best+” (”Blended Erasmus Staff Training”), som syftar till att kombinera just virtuell och fysisk ”mobilitet”.

Lunds universitet innehar sedan 2020 EU-certifieringen HR Excellence in Research. Ta reda på vad det kan innebära för dig.

 • Ska ni utveckla en ny kurs?
  Jobbskugga kollegor utomlands som skapat något riktigt bra (Erasmus+ kompetensutveckling).
  Läs om hur Lina Sturfelt och Maria Småberg jobbskuggade kollegor i Manchester inför utvecklandet av en ny kurs på masternivå.
   
 • Res på konferens (Erasmus+ kompetensutveckling)
  Läs om hur doktoranden Billy Jones representerade Sverige vid en FN-konferens i Bonn – med medel från Erasmus+ kompetensutveckling.
   
 • Jobbskugga kollegor som har spännande utrustning och var behjälplig själv (Erasmus+ kompetensutveckling)
  Läs om hur doktoranden Katarzyna Bobrowicz jobbskuggade djurskötare på ett zoo i Polen så att hon bättre kunde utföra forskning kring djurs kognition.
  Läs om hur Stefan Lindgren på Humanistlaboratoriet rest till Pisa och Rom med Erasmus+ kompetensutvecklingsmedel.

   
 • Maximera en mobilitet!
  Undervisa, besök intressanta arkiv, bibliotek eller museer, presentera din senaste bok, diskutera ett nytt gemensamt forskningsprojekt, delta i konferens, etc. (Erasmus+ lärarmobilitet).
  Läs om hur Tomas Sniegon lyckats maximera sina lärarmobiliteter
   
 • Res utomlands tillsammans med din doktorand
  Du kan fungera som mentor vad gäller undervisning eller konferensdeltagande (Erasmus+ lärarmobilitet).
  Läs om hur Jordan Zlatev hade tänkt agera mentor för sin doktorand.
   
 • Besök ett europeiskt förlag, organisation, företag eller annan verksamhet och jobbskugga hos dem
  Kanske har de kommit långt i användandet av en speciell mjukvara eller databas eller annan hantering som kan vara intressant för dig och/eller din institution (Erasmus+ kompetensutveckling).
   
 • Res ihop med kollega som har andra arbetsuppgifter
  Det kan vara en fördel att administrativ och akademisk personal reser på utbyte tillsammans, och hjälps åt att sprida de nyvunna intrycken och kunskaperna vid hemkomst. Du som lärare kan resa ihop med studievägledare eller bibliotekarie, ekonom kan resa med prefekt, IT-tekniker kan resa med prefekt, utbildningsadministratör med studievägledare, kommunikatör med forskare, studievägledare med handläggare för pedagogiskt stöd, etc. etc. Tänk efter tillsammans (Erasmus+ kompetensutveckling)!
   
 • Jobbskugga kollegor som fått medel till ett stort, flerårigt internationellt forskningsprojekt
  Ta med dig kunskaper hem om hur en kan vinna medel till, planera, administrera och driva ett sådant stort projekt (Erasmus+ kompetens­utveckling).
   
 • Res ut tillsammans med en god kollega och undervisa utomlands
  Utveckla nya undervisningsmetoder och -material ihop med kollegorna på plats (Erasmus+ lärarmobilitet).
  Läs om hur Jordan Zlatev undervisade tillsammans med kollegan och vännen Göran Sonesson med medel från Erasmus+ lärarmobilitet.
   
 • Har du möjlighet att undervisa i Athen, Rom eller Istanbul? 
  Du kan ansöka om bostad vid de svenska instituten där, söka arbetsro i något av biblioteken och träffa andra nordiska forskare på besök (Erasmus+ lärarmobilitet).
  Läs mer om hur Lovisa Brännstedt och Elisabet Göransson tillbringat perioder vid Svenska institutet i Rom.
   
 • Starta upp ett så kallat Blended Intensive Programme (BIP), en nyhet inom Erasmusprogrammet, så kan det komma dig själv, dina doktorander eller studenter till del (Erasmus+ BIP). Du kan vinna 6 000–8 000 € till institutionen om du startar upp ett sådant samarbete med kollegor från minst två andra utländska lärosäten. Om något av de andra universiteten är medlemmar i EUGLOH-nätverket har ni mycket goda chanser att få medel. För studenternas/doktorandernas del innebär programmet såväl ett virtuellt som ett kortare fysiskt utbyte. Deadline för ansökan är i juni varje år.

 • Erasmusprogrammet ger inte medel för personalfortbildning vid EU-institutioner.
 • Programmet ger inte heller medel till organisationer som hanterar EU-program.
 • Du kan inte resa till flera olika destinationer inom ramen för samma Erasmusutbyte. Det går dock att besöka två institutioner som ligger i samma stad eller på mindre än 100 kilometers avstånd från varandra.
Genom ett öppet fönster ser man ut över en stad som ligger vid en flod. I förgrunden, just till vänster utanför fönstret, syns en barockkyrkas vackra stenfasad. Längre bort ser man hus och hustak, och på andra sidan floden fortsätter staden. Himlen är blå, det är soligt ute. Det vi ser är delar av staden Porto i Portugal.

Erasmus+ kompetensutveckling och lärarmobilitet

öppnar upp mobilitets­fönster för HT-fakulteternas forskare

Till Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”

 Jordan Zlatev, Kognitiv semiotik, SOL-centrum ALT-text: Jordan står framför en röd tegelvägg och tittar rakt in i kameran. Han har svarta stålbågade glasögon och en röd pikétröja. Han har kort hår, kort skägg och mustasch.

Jordan Zlatev har gett kurs i Polen och planerade att agera mentor för sin doktorand

Alexander Maurits

Alexander Maurits var på STINT-vistelse i USA hösten 2022

Inspireras av fler utresande kollegor!

Som lärare är du en förebild för dina studenter

Tala gärna med dem om deras internationella möjligheter!

Vill du prata med en av HT:s utresande­ambassadörer? 

Hör av dig till HT-Internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Senior International Officer
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Senior International Officer
Elena Vinci
046-222 8075
Elena Vinci

Internationell handläggare
Lina Södergren
046-222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03