Säkerhet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vid HT-fakulteterna bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete med frågor rörande säkerhet och riskbedömning. HT-fakulteterna har en säkerhetssamordnare som bland annat ingår i universitetets säkerhetsgrupp. 

De regelverk och rutiner vid Lunds universitet som helhet nås via länkarna till höger.

En introduktion till frågor om säkerhet finns på hemsidan Hot på jobbet, som vänder sig främst till tjänstemän inom den statliga sektorn. Sidan som har upprättats av Partsrådet innehåller även en rad mallar och checklistor.

Hot på jobbet

Kris- och katastrofhantering

Det finns en beredskap för att ge första hjälpen vid olyckor och sjukdom. HT-fakulteterna har även beredskap för att tillgododose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare som på olika sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser.

Säkerhet

Ring alltid 112 i nödsituation. Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 046 222 07 00.

Kontaktinformation

Huvudskyddsombud och säkerhetssamordnare
Ingegerd Christiansson
046 222 79 60
ingegerd.christianssonhist.luse

Brandskyddsansvarig LUX
Charlotte Tornbjer
046-222 64 74, 0706-814169
forestandarelux.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-11-07