lu.se

Säkerhet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vid HT-fakulteterna bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete med frågor rörande säkerhet och riskbedömning. HT-fakulteterna har en säkerhetssamordnare som bland annat ingår i universitetets säkerhetsgrupp.

De regelverk och rutiner som finns vid Lunds universitet som helhet går att nå via länkarna till höger.

En introduktion till frågor om säkerhet finns på hemsidan Hot på Jobbet, som främst vänder sig till tjänstemän inom den statliga sektorn. Sidan som upprättats av Partsrådet innehåller även en rad mallar och checklistor.

Kris- och katastrofhantering

Det finns en beredskap för att ge första hjälpen vid olyckor och sjukdom. HT-fakulteterna har även beredskap för att tillgododose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare som på olika sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser.