Checklista för inkluderande kommunikation

Ta hjälp av checklistan för att undersöka din webbplats eller dina trycksaker ur ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv.

Text

Var alltid noga med att skriva ut vad som menas!

Markera aktivt normen! Om vi lämnar något oskrivet, framstår det ofta som det självklara och "naturliga". Gör det enbart när det är relevant och avgörande för innehållet:

  • Skriv ut olikkönade par om det är det som avses, och inte enbart par.
  • Skriv ut herr- och dam- före fotboll, manligt geni – kvinnligt geni, manlig sjuksköterska – kvinnlig sjuksköterska eller andra könade uppdelningar.

Gör ibland det motsatta. 

Avstå från beskrivning av normavvikelse, då det inte är relevant för kontexten. Exempelvis kan du skriva präster istället kvinnliga präster, även om det endast är sådana med på bild, och då vara med att vidga synen på vilka som kan representera yrket.

Var uppmärksam på om du skapar ett vi och dem.

Att skriva ut de framför grupper skapar och förstärker rådande föreställningar av vi och dem som kan leda till utanförskap för vissa grupper. Försök i så hög grad som möjligt att vara uppmärksam på vem som inkluderas och exkluderas i texten och vad detta ger för uppfattning för personer som läser den.

Nivåanpassa språket.

Nivåanpassa språket efter målgruppen för att göra texten så lättläst och inkluderande som möjligt.

Undvik att använda passiv verbform.

Skriv i aktiv form.

Undvik att skriva långa meningar med flera bisatser.

Långa komplexa meningar är mera svårlästa än kortare.

Undvik att använda fackspecifika ord.

Om inte texten är riktad bara till forskare inom det fältet, undvik att använda fackspecifika ord. När du måste ha fackspecifika ord förklara dessa i texten. Om du hänvisar till information, böcker, filmer och så vidare, som alla kanske inte känner till, beskriv hänvisningen kort så att alla som inte har förkunskapen förstår.

Titta på hur personer av olika kön presenteras och representeras.

Används både hon och han i exempel och resonemang? Används den, hen, man eller en? Används exempel som omfattar olika kön, begrepp som ickebinär och andra begrepp som flera kan relatera till? Undvik fällor som att beskriva kön enligt stereotyper.

Räkna dina inlägg utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Räkna antalet inlägg utifrån de olika diskrimineringsgrunderna på din hemsida, en broschyr eller på Facebook. Används ickenormativa exempel, texter och berättelser kopplat till exempelvis sexuell läggning, etnicitet, ålder och funktionsförmåga? Om det inte gör det, se om du kan byta ut exemplen mot andra.

Använd inte ord som förstärker den rådande normen och exkluderar vissa grupper.

Skriv exempelvis oavsett kön eller alla kön istället för båda eller motsatt kön, då dessa ord utgår ifrån att det bara finns två kön att vara. Annan är också ett ord som förstärker normer och exkluderar om det används framför normavvikande grupper.

Använd ett språk som beskriver personer med funktionsvariationer som personer

Använd ett språk som beskriver personer med funktionsvariationer som personer, och inte som bara sin funktionsvariation. Använd en person med… till exempel funktionsvariation istället för en funktionsnedsatt eller en funktionshindrad.

Bild

Det är inte bara motiv som kan avgöra hur en bild tolkas, utan flera faktorer kan spela in: bildkomposition, beskärning, fokuspunkt, storlek i samverkan med rubriker eller text. 

För en mer jämställd och inkluderande bildkommuni­kation 

  • Räkna utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, till exempel hur många personer av olika kön syns i bilderna, hur ser det ut med ålder, könsuttryck, hudfärg och funktionsförmåga?
  • I vilka situationer presenteras ovanstående? Förstärker omgivningen fördomar som kopplas till diskrimineringsgrunderna?

Vad framgår genom bilderna?

  • Var är blickarna vända? Vad signalerar blicken?
  • Hur upplevs maktbalansen?
  • Hur är kroppsspråket?
  • Finns det något kön som skildras passivt respek­tive aktivt?
  • Hur är bilden tagen? Är personen fotograferadovanifrån (kan upplevas som undergiven) respek­tive underifrån (kan utstråla makt)?

Testa med en gender swap.

Vad händer om vi byter kön på modellerna på en bild? Om inget händer så har du troligen en bild som är könsneutral. 

Försöka att, som genusfotografen Thomas Gunnarsson kallar det, ”inkludera utan att markera” – det vill säga utan att göra en sak av det. Låt människor som bryter mot normen representera alla och inte bara den grup­pen samhället anser att man tillhör.

Be någon annan kommunikatör gå igenom text och bilder.

Hur uppfattar de texterna och bilderna enskilt och tillsammans?

Du kan beställa checklistan i tryckt format – kontakta Kansli HT:s arbetsmiljösamordnare.

Vill du beställa ett tryckt exemplar av checklistan?

Kontakta Kansli HT:s arbetsmiljösamordnare.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01