Arbetsmiljöansvar, roller och organisation

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Rektorn

Rektor för Lunds universitet har som myndighetschef det övergripande ansvaret för att arbetsmiljön och brandskyddet uppfyller kraven enligt lagstiftning. I arbetsmiljöansvaret ingår även ansvaret för strålskyddet.

 

Dekanus

Med hänsyn till universitetets storlek och organisation fördelar rektor uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet till de chefer som i enlighet med universitetets arbetsordning är direkt underställda rektor. Dekanus har därmed ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, brandskydd, miljö och säkerhet vid fakulteterna. Fakultetsstyrelsens lokala skyddskommitté hanterar arbetsmiljöärenden efter föredragning av fakulteternas samordnare.

Prefekter samt motsvarande

På fakulteterna har dekanus vidare fördelat uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete till direkt underställda chefer så som prefekt, enhetschefer osv. Prefekterna/enhetscheferna har ansvaret för institutionens/enhetens arbetsmiljö och brandskydd samt en allmän tillsynsplikt av arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet inom institutionen/enheten.

Arbetsmiljösamordnare

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en arbetsmiljösamordnare anställd på Kansli HT som har i uppgift att implementera den fakultetsgemensamman handlingsplanen och samarbeta med berörda funktioner centralt på universitetet, på institutionerna/enheterna och med huvudskyddsombudet samt huvudstuderandeskyddsombudet. Med hjälp av samordnaren följer LSK upp det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakulteterna, inklusive skyddsrondsprotokollen och annan dokumentation.

Lokala skyddskommittén (LSK)

Vid två på förhand fastlagda tillfällen per termin ska den lokala skyddskommittén (LSK) behandla frågorna, och till dessa sammanträden kallas bland annat HT-fakulteternas huvudskyddsombud, experter från centrala förvaltningen vid Lunds universitet och representanter för de fackliga organisationerna.

Information om LSK

Institutioner och enheter

Institutioner och andra enheter inom fakulteterna ska konsekvent arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta innebär att varje verksamhet ska ha upprättade handlingsplaner samt att årliga skyddsronder och uppföljningar ska genomföras. Resultatet av skyddsronder och uppföljningar rapporteras löpande till LSK-kommittén av arbetsmiljösamordnaren.

Skyddsombud/Studerandeskyddsombud

Skyddsombuden såväl som studerandeskyddsombuden är genom sin roll och kompetens en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Information om skyddsombud

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-25