Kvalitetsarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kvalitetsarbetet vid Humanistiska och teologiska fakulteterna bedrivs utifrån Lunds universitetets gemensamma riktlinjer och inbegriper processer för inrättande av nya utbildningar och uppföljning av befintlig utbildning. Kvalitetsarbetet bedrivs till stor del nära utbildningarna, av kursansvariga, handledare, ämnesråd, handledarkollegier och ledningen på de åtta institutioner som utgör HT-fakulteterna. Fakulteterna ansvarar för att följa upp utbildningskvalitet, skapa förutsättningar för gemensam kvalitetsutveckling och se till att institutionerna är medvetna om och följer rådande lagar och regleringar.

Följande sidor ger information om HT-fakulteternas kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.     
 

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Lena Christensen
046–222 48 46
lena.christensenstu.luse

Kvalitetsarbete vid Lunds universitet

Läs mer om föreskrifter och policyn på medarbetarwebben