Kvalitetsarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna arbetar vi kontinuerligt med att säkra, utveckla och förbättra kvaliteten i våra utbildningar. Såväl uppföljning av befintlig utbildning som inrättande av nya utbildningar ligger inom ramarna för vårt kvalitetsarbete som vilar på Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet (PDF). Det är fakultetsstyrelsen som ansvarar för att följa upp utbildningskvalitet, skapa förutsättningar för gemensam kvalitetsutveckling och se till att institutionerna har kännedom om och följer gällande lagar och föreskrifter. Arbetet planeras och genomförs av prodekan i samarbete med fakultetskansliets utbildningsledare och fakultetssekreterare. Samtidigt är kvalitetsarbetet en gemensam angelägenhet för alla fakulteternas studenter och anställda och det bedrivs till stor del nära utbildningarna, av studentrepresentanter, kursansvariga, handledare, ämnesråd, handledarkollegier och ledningen på de åtta institutioner som utgör HT-fakulteterna.

Kvalitetsarbetet på HT-fakulteterna består av följande delar:

 

System för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

  • Kvalitetsdialoger
  • Tematiska utvärderingar    
  • Uppföljning av och information om styrande lagar och förordningar

Inrättande, revidering och avveckling av utbildning

Kursvärdering och kursutvärdering

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Carita Lundmark 
carita.lundmarkkansliht.luse 

Kvalitetsarbete vid HT-fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig examensgrundande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019-2024 [PDF]

System for quality assurance and quality enhancement

System for quality assurance and quality enhancement of existing education leading to a degree in the first, second and third cycles at The Joint Faculties of Humanities and Theology 2019-2024 [PDF]

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-27