Inkluderande kommunikation

Det du inte kan se, har du svårare att bli! Vi vet att det är viktigt att få känna igen sig i olika media för att känna sig inkluderad i samhället. Det är viktigt att inte bara vissa röster, perspektiv och kroppar får ta plats och representeras. Vi har som myndighet ett ansvar för att inkludera och representera brett, jämställt och jämlikt när vi kommunicerar.

I Lunds universitets strategiska plan står det att universitetets verksamhet ska bidra till att förstå, förklara och förbättra vår värld. Vi som kommunikatörer kan via språk och bildval i vårt kommunikationsarbete aktivt arbeta för att motverka förutfattade meningar och exkludering av vissa grupper. Detta kan i förlängningen innebära att fler personer får höras och synas på ett jämställt och jämlikt sätt, bland annat utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vilket förhoppningsvis i sin tur leder till att fler lättare kan ta till sig informationen, identifiera sig med den och att deras behov och önskemål bättre tillgodoses.

Om att arbeta normkritiskt

Normkritik ska inte uppfattas om kritik mot normen, utan mot att det nästan bara är normen som får synas. Normkritik är en strävan efter att visa upp fler sätt att leva och vara. Målet är inte att skapa en ny norm utan att bredda de normer som finns. Detta kan vi bland annat göra genom att analysera vårt arbete normkritiskt.

Ett sätt att börja arbeta normkritiskt är att analysera sådant som vid en första anblick förefaller att vara neutral men som i själva verket är exkluderande, och sen välja att kommunicera annorlunda. För att underlätta det arbetet kan följande frågor ställas: Vem är det som är exempel i text och bild? Vad har hen för jobb och fritidsintressen? Vems verklighet och vilka erfarenheter utgår vi ifrån? Återspeglas den mångfald som finns i samhället? Kan vi skriva eller visa andra exempel själva eller behöver vi ta hjälp för att få fram nya perspektiv? Dessa frågor syftar till att visa att det inte finns ett neutralt val bakom vad vi visar eller skriver: vi väljer alltid vem som ska få representeras och vem som ska väljas bort. Det normkritiska arbetet omfattar alltså både val av bilder och text.

De sju diskriminerings-grunderna

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • sexuell läggning
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01