Arbetsmiljö och lika villkor

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i Lunds universitets och HT-fakulteternas verksamhet. Arbetet omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Vi arbetar dessutom aktivt med att skapa en hållbar arbetsmiljö där vi främjar lika rättigheter och möjligheter för alla våra anställda och studenter.

Arbetsmiljö

Inom HT-fakulteterna arbetar vi på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser.

Arbetsmiljö vid HT-fakulteterna

Jämställdhet och lika villkor

HT-fakulteterna arbetar systematiskt och målinriktat med frågor som rör jämställdhet, lika villkor och mångfald. Det innebär att vi arbetar förebyggande och aktivt med åtgärder för att motverka diskriminering och att vi verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet och lika villkor vid HT-fakulteterna

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-02-14