Utrymningsinstruktioner SOL-husen

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vid utrymning

Ta för vana att alltid läsa utrymningsplanen när du kommer till en ny byggnad. Utrymningsplanerna är normalt placerade i trapphusen.

I SOL-husen finns 35 tillfälliga utrymningsplatser för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid brand kan du vistas på dessa platser upp till 30 minuter, i väntan på assistans. Platserna är markerade med skyltar och finns utmärkta på utrymningsplanerna. Instruktioner finns på samtliga utrymningsplatser, men det finns ingen kommunikationsanläggning. Du måste därför ringa 112 eller universitetets larmnummer för att påkalla räddningstjänstens uppmärksamhet. Om du har ledsagat någon till en utrymningsplats eller ser att någon befinner sig där, meddela detta till räddningsledaren eller en person som bär reflexväst.

Rädda

Rädda och hjälp alla personer som är i omedelbar fara och utrym lokalen. Personer med nedsatt rörelseförmåga ska hjälpas till tillfällig utrymningsplats, om sådan finns. Stäng, om möjligt, dörrar och fönster för att minska spridning av brand och rök. Vid brand stiger rök varför det är lättare att se och andas nere vid golvet. Kryp därför ut ur ett brinnande eller rökfyllt rum.

Varna

Varna omgivningen om att brand har utbrutit. Om en signal hörs, identifiera vad det är. Brandlarm är klockor som ringer eller ger ett "ilsket" tjut. Använd larmknapp för att utlösa brand- och utrymningslarm.

Larma

Larma räddningstjänsten via SOS Alarm på telefonnummer 112 eller 0-112 om Du använder interntelefon. Vissa larm kan vara lokala och inte vidarekopplat automatiskt. Ring gärna universitetet larmtelefon och meddela vad som hänt, 20 700.

Släck

Släck branden om Du bedömer att Du klarar av det utan att ta onödiga risker. Brandsläckare, brandposter och eventuella brandfiltar finns utplacerade på strategiska platser som anges på utrymningsplanen.

Utrym

Utrym byggnaden via de utrymningsvägar som framgår av utrymningsplanen och skyltar med vägledande markeringar. Undervisande lärare/chef samlar studenter/medarbetare och beger sig till angiven återsamlingsplats och stannar kvar. Välj rökfri väg och utrym via trapphus - hiss får ALDRIG användas utan hjälp av räddningstjänst. 

Hjälp varandra och speciellt personer med funktionshinder. Om personer med nedsatt rörelseförmåga befinner sig på tillfällig utrymningsplats, ska detta meddelas räddningstjänsten.
Ett lugnt uppträdande kan rädda liv i en katastrofsituation. Gå lugnt, spring inte.

Utrymningsvägarna skall alltid hållas fria. För att förhindra spridning av rök och brand är utrymningsvägarna försedda med branddörrar som stängs vid larm. Branddörrar får aldrig fixeras i uppställt läge.

Återsamling

Vid återsamlingsplatsen, stanna kvar och avvakta information från brandbefäl, väktare eller annan ansvarig. Observera att utrymningslarmet kan användas även vid annan fara. Rapportera omedelbart om någon saknas eller kommit till skada. Byggnadens återsamlingsplats framgår av utrymningsplanen och platsen är markerad med en skylt. Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd ges eller lämna området förrän Vi vet att faran är över. Håll koll på personerna i Din närhet. Universitetets väktare agerar normalt som kommunikatör vid utrymningar.
Titta efter personer i gul väst, med ”UNIVERSITY SECURITY” på ryggen.

Återsamlingsplats för hela SOL: utanför huvudentrén, UB-parken (Helgonabacken).

Säkerhet

Ring alltid 112 i nödsituation. Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 046 222 07 00.

Utrymning av tentasalar

Riktlinjer för akut utrymning vid salsskrivningar
Utrymningsplaner finns uppsatta i trapphusen och i korridorerna. Utrym inte genom rökfyllda lokaler. Hjälp varandra och tänk speciellt på att hjälpa personer med funktionshinder.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-07-02