Internationella möjligheter utomlands – stipendietips för doktorander och postdok

Humanistiska och teologiska fakulteterna

För att kunna förverkliga dina planerade utlandsvistelser behöver du medel. Förutom de pengapåsar som tillhandahålls genom Erasmusprogrammet finns en uppsjö av stipendier och bidrag att söka, såväl vid som utanför Lunds universitet.

Välj själv vart du vill resa

Om du ansöker om egna forskningsmedel kan du välja att vistas en tid vid ett universitet var som helst i världen. Det är alltid viktigt att du har en kontakt vid värduniversitetet, en person som står redo att välkomna dig och som kan skriva ett inbjudningsbrev. Detta är inte bara en formalitet som kan göra det enklare att få medel, det innebär också en bekräftelse på ett slags åtagande från din värds sida. Om du ska resa utomlands på konferens ökar dina chanser att få bidrag rejält om du själv ska delta aktivt. Här nedan finner du stiftelser och fonder som tillhandahåller medel för forskningsvistelser utomlands.

Lunds universitets rese- och forskningsbidrag
Detta är en översikt över de rese- och forskningsbidrag som tillhandahålles inom LU.

Lunds universitets fakulteters rese- och forskningsbidrag
Stipendier för bland annat forsknings- och konferensresor. Du kan söka fakulteternas rese- och forskningsbidrag vid två tillfällen varje år, i februari och i september. Bidragen vänder sig till forskare, doktorander och lärare.

Övriga bidrag och stipendier vid Lunds universitet
En samling stiftelser som har separata ansökningsperioder spridda över året med koncentration i början av varje termin.

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)
ICM är ett program som i princip utgör Erasmus+ utanför Europa. Du kan dock inte ansöka själv, utan det som behövs är att din institution söker och tilldelas medel för ett flertal mobiliteter. Om så sker kan du ansöka internt om att få resa. Utlysning av ICM-medel sker en gång varje år, på hösten (vanligtvis i oktober). Det behövs ett tydligt syfte, minst ett partneruniversitet utanför Europa och planerade mobiliteter för såväl inkommande som utresande lärare, doktorander och masterstudenter. Samarbeten med universitet i utvecklingsländer prioriteras men även länder i EU:s omedelbara närhet.

Du kan läsa mer om ICM på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Kungl. Vetenskapsakademien
Det finns två möjligheter att ansöka om medel:

  • Generell kungörelse för humaniora: doktorander inbjuds att ansöka om medel för konferens-, arkiv- och fältresor.
  • P E Lindahls stipendiefond: Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utanför Sverige. Sökt belopp ska vara exakt 250 000 SEK per ansökan. ”Forskarstuderande som har fastlagd plan för disputation under ansökningsåret kan undantagsvis komma i fråga”.

Ansökningsperiod: 15 oktober till 15 januari

Svenska institutet
Håll ögonen på SI:s varierande stipendieprogram.

EURAXESS
Nätverket EURAXESS har som mål att stötta europeiska forskare som vill resa och nätverka. På deras hemsidor finns mycket matnyttig information om olika länder och regioner vad gäller möjligheter, fonder och anställningar – inte bara inom Europa utan även utanför.

Berit Wallenbergs stiftelse
Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning främst inom arkeologi och konstvetenskap. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material. Mindre anslag kan även ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering. Anslag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster. Doktorander är behöriga att söka mindre anslag (bidrag för forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering av doktorsavhandling).
Ansökningsperiod: 1 maj till 1 juni

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse
Ansökningsbeloppet kan högst vara högst 150 000 SEK och avser både medel för ny forskning och publiceringsbidrag för aktuella forskningsanslag och internationalisering i form av resebidrag för forskningsvistelser utomlands. Anslag lämnas till deltagande i konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter (max 20 000 SEK). Forskarstuderande ska lämna in handledarintyg.
Ansökningsperiod konferenser: 1 april till 1 maj
Ansökningsperiod forskning: 15 april till 15 juni

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning. Bidrag på mellan 10 000 och 50 000 SEK.
Ansökningsperiod: 1 oktober till 15 januari varje år

Stiftelsen Gerda Boëthius’ minnesfond
Stiftelsen delar varje år ut ett eller flera stipendier för vetenskapliga undersökningar inom konstvetenskap, etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska normalt offentliggöras i form av en publikation. Under de senaste åren har stipendier i regel tillfallit doktorander eller redan disputerade forskare. Några specificerade krav förekommer dock inte.
Ansökningsdeadline: 10 april

Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Anslagens storlek är vanligen 10 000–50 000 SEK. Yttrande från handledare behövs.
Ansökningsperiod: 15 augusti till 1 oktober

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning. Ansökan kan bland annat avse forsknings- eller konferensresa. Handledarintyg behövs.
Ansökningsperiod: 1 december till 1 februari

Forskraftstiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper om internationella förhållanden, internationella organ och/eller internationellt samarbete genom att lämna ekonomiskt bistånd till studerande vid universitet/högskolor i Sverige inom ämnesområden med anknytning till internationella organ och/eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter, energifrågor och miljöfrågor. Sökande ska vara studenter på forskarutbildningsnivå vid högskola eller universitet i Sverige som önskar göra fältstudier i ett annat land i samband med doktorsavhandling (max 100 000 SEK). Bidrag ger också till studenter på forskarutbildningsnivå som önskar ekonomiskt stöd för vistelse som gästforskare vid ett utländskt universitet (max 100 000 SEK).
Ansökningsperiod: 15 juni till 15 september

Fulbright Graduate Student Program
Ansökan avser medel för en forskningsvistelse vid ett amerikanskt universitet (minst tio månader). Ansökan öppnar 18 månader innan utresa. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Ansökningsperiod: januari till april varje år

Sverige-Amerika Stiftelsen
Medel kan sökas för doktorandstudier och forskning i USA eller Kanada.
Ansökningsdeadline: 15 september

Japanstiftelsen
Resestipendier för studier av japanskt samhällsliv.
Ansökningsdeadline: 31 oktober

Pivot-RP
En databas som tillhandahåller information om stipendier, tjänster och forskningsanslag, inte minst utomlands. Logga in med din LUCAT-identitet.

Global Grant
Stor databas över stipendier och fonder av olika slag. Det kostar pengar att prenumerera på uppdateringar.

Det finns naturligtvis en uppsjö av fonder och stiftelser som utlyser medel för vetenskaplig forskning och publicering, men kanske inte främst resestipendier. Du finner en uppdaterad förteckning på HT-fakulteternas intranät (Forskningsresurser).

Lunds universitets rese- och forskningsbidrag
Detta är en översikt över de rese- och forskningsbidrag som tillhandahålles inom LU.

Lunds universitets fakulteters rese- och forskningsbidrag
Stipendier för bland annat forsknings- och konferensresor.
Du kan söka fakulteternas rese- och forskningsbidrag vid två tillfällen varje år, i februari och i september. Bidragen vänder sig till forskare, doktorander och lärare.

Övriga bidrag och stipendier vid Lunds universitet
En samling stiftelser som har separata ansökningsperioder spridda över året med koncentration i början av varje termin.

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)
ICM är ett program som i princip utgör Erasmus+ utanför Europa. Du kan dock inte ansöka själv, utan det som behövs är att din institution söker och tilldelas medel för ett flertal mobiliteter. Om så sker kan du ansöka internt om att få resa. Utlysning av ICM-medel sker en gång varje år, på hösten (vanligtvis i oktober). Det behövs ett tydligt syfte, minst ett partneruniversitet utanför Europa och planerade mobiliteter för såväl inkommande som utresande forskare, doktorander och masterstudenter. Samarbeten med universitet i utvecklingsländer prioriteras men även länder i EU:s omedelbara närhet.

Du kan läsa mer om ICM på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Vetenskapssocieteten i Lund
Bidrag på upp till 10 000 SEK delas ut till aktiva forskare för forsknings- och konferensresor, för konferensavgift vid digitala konferenser eller för språkgranskning av vetenskapligt arbete. Endast sökande som åberopar medverkan med egen forskarrapport kan komma i fråga för stöd för konferensresor.
Ansökningsdeadline: 15 maj

Crafoordska stiftelsen
Bidrag ges huvudsakligen till ettåriga projekt (konferensresor med aktivt deltagande, forskarutbyte och forskningsvistelser).
Bidrag till ettåriga forskningsprojekt: stiftelsen ser gärna yngre sökande.
Bidrag till två- och fyraåriga forskningsprojekt: stiftelsen prioriterar ansökningar från yngre forskare vars verksamhet är under uppbyggnad.
Ansökningsperiod: Mitten av december till första torsdagen i februari.

Kungl. Vitterhetsakademien
För att stimulera internationella kontakter utlyser Kungl. Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena (max 25 000 SEK).
Ansökningsperioder: April till maj och december till januari

Kungl. Vetenskapsakademien
Det finns två möjligheter att ansöka om medel:

  • Generell kungörelse för humaniora: nydisputerade forskare (som mest fem år efter examen) prioriteras vid ansökan om medel för konferens-, arkiv- och fältresor.
  • P E Lindahls stipendiefond: Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sökt belopp ska vara exakt 250 000 SEK per ansökan. ”Vid stipendieutdelningen kommer sökande som nyligen avlagt doktorsexamen, som söker medel för fortsatt forskning på postdok-nivå vid annat universitet, inom eller utom Sverige, att prioriteras. Med nyligen avlagd doktorsexamen avses examen som är uttagen inom den senaste femårsperioden”.

Ansökningsperiod: 15 oktober till 15 januari

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)
International Postdoc: För internationalisering av yngre forskare.
Teaching Sabbatical: För internationalisering av högre utbildning, speciellt undervisning.
Initiation Grants: Ettåriga mobilitetsprojekt som bidrar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella samarbeten.
Externa program: Stipendier för forskningsvistelser i Japan.

Svenska institutet
Håll ögonen på SI:s varierande stipendieprogram.

Riksbankens jubileumsfond
RJ utlyser forskningsstöd en gång per år som vänder sig till enskilda forskare och till mindre eller större forskningsgrupper. Forskare kan även söka medel till konferenser, vetenskapliga nätverk och liknande under hela året. RJ gör också riktade insatser som kan utveckla och stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vetenskapsrådet
Håll ögonen på VR:s utlysningar av internationella postdok-bidrag.

EURAXESS
Nätverket EURAXESS har som mål att stötta europeiska forskare som önskar resa och nätverka. På deras hemsidor finns mycket matnyttig information om olika länder och regioner vad gäller möjligheter, fonder och anställningar – inte bara inom Europa utan även utanför.

Berit Wallenbergs stiftelse
Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning främst inom arkeologi och konstvetenskap. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material. Disputerade forskare kan söka medel för vetenskapliga projekt av större storlek (med en budget på minst 2 miljoner kronor) och vetenskapliga projekt av mindre storlek (forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering). Anslag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster.
Ansökningsperiod: 1 maj till 1 juni

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse
Ansökningsbeloppet kan högst vara högst 150 000 SEK och avser både medel för ny forskning och publiceringsbidrag för aktuella forskningsanslag och internationalisering i form av resebidrag för forskningsvistelser utomlands. Anslag lämnas till deltagande i konferenser under förutsättning att den sökande inbjudits att organisera sessioner eller presentera egna forskningsrapporter (max 20 000 SEK).
Ansökningsperiod forskning: 15 april till 15 juni
Ansökningsperiod konferenser: 1 april till 1 maj

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning. Bidrag på mellan 10 000 och 50 000 SEK.
Ansökningsperiod: 1 oktober till 15 januari varje år

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskap och forskning. I första hand kommer sådana forskare som har anknytning till Kullabygden personligen eller i sin forskning, å andra sidan andra meriterade forskare. Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären.
Ansökningsperiod: 15 januari till 15 februari

Stiftelsen Gerda Boëthius’ minnesfond
Stiftelsen delar varje år ut ett eller flera stipendier för vetenskapliga undersökningar inom konstvetenskap, etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska normalt offentliggöras i form av en publikation. Under de senaste åren har stipendier i regel tillfallit doktorander eller redan disputerade forskare. Några specificerade krav förekommer dock inte.
Ansökningsdeadline: 10 april

Magn. Bergvalls stiftelse
Anslag om 5 000–150 000 SEK beviljas till disputerade forskare för forskningsändamål. Anslag lämnas företrädesvis till forskare som nyligen har utvecklat en självständig forskningslinje. Bidrag till kostnader för kongressresor beviljas endast i undantagsfall.
Ansökningsdeadline: 15 september

Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Anslagens storlek är vanligen 10 000–50 000 SEK.
Ansökningsperiod: 15 augusti till 1 oktober

Wenner-Gren Stiftelserna
Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för längre forskningsvistelser utomlands. Sökande ska vara disputerad och under 40 år. Stipendierna kan sökas två gånger per år.
Ansökningsdeadlines: 10 mars och 1 oktober

Fulbright Scholar Program
Ansökan avser medel för en forskningsvistelse vid ett amerikanskt universitet (tre till tolv månader). Svenskt medborgarskap är ett krav.
Ansökningsperiod: Augusti till januari varje år

Sverige-Amerika Stiftelsen
Medel kan sökas för forskning i USA eller Kanada.
Ansökningsdeadline: 15 september

Japanstiftelsen
Resestipendier för studier av japanskt samhällsliv.
Ansökningsdeadline: 31 oktober

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship at Stanford University
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger lovande unga svenska forskare möjligheten att tillbringa ett till två år vid Stanford University på postdok-vistelse. Programmet är öppet för alla ämnesområden och är möjligt att söka inom två år efter disputation.
Ansökningsperiod: 18 oktober till 15 november

Princeton Institute for International and Regional Studies (PIIRS)
PIIRS bjuder varje år in fem internationella forskare till Princeton för ett års gästforskning och samarbeten. Detta benämns “The Fung Global Fellows Program at Princeton University”. Temat för 2023–2024 var “Sustainable Futures”.
Ansökningsdeadline: 18 november

EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe (2021–2027)

Konsultföretaget Catalyze tillhandahåller en guide för hur man bäst kan ansöka om pengar från programmet.

Pivot-RP
En databas som tillhandahåller information om stipendier, tjänster och forskningsanslag, inte minst utomlands. Logga in med din LUCAT-identitet.

University Positions
Universitetsanställningar utomlands.

Global Grant
Stor databas över stipendier och fonder av olika slag. Det kostar pengar att prenumerera på uppdateringar.

Det finns naturligtvis en uppsjö av fonder och stiftelser som utlyser medel för vetenskaplig forskning och publicering, men kanske inte främst resestipendier. Du finner en uppdaterad förteckning på HT-fakulteternas intranät (Forskningsresurser).

De Svenska forskningsinstituten erbjuder ändamålsenliga och dynamiska miljöer för forskning utomlands. Instituten utlyser vissa stipendier inom för dem relevanta områden.

Svenska institutet i Rom
Läs mer om forskarna Lovisa Brännstedt och Elisabet Göransson som tillbringat forskningsperioder vid det Svenska institutet i Rom.

Svenska institutet i Athen
Svenska institutet i Athen öppnade för verksamhet 1948 och har som huvudmål att bedriva forskning och undervisning om Greklands antika kultur samt närliggande områden, liksom att stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland. Institutet ligger mycket centralt i en vacker ny-klassicistisk byggnad på Akropolis södra sluttning, alldeles intill det nya Akropolismuseet. Här finns rum för upp till sex forskare samt föreläsningssal med teknisk utrustning för digitala möten och hybridkonferenser. Det intilliggande Nordiska biblioteket erbjuder forskarplatser och utmärkta litteraturresurser inom klassisk arkeologi och konst, antikens historia, liksom i grekisk filologi (www.norlib.gr). Besökande forskare kan dessutom via Institutet få tillgång till ett stort antal andra stora forskningsbibliotek, arkiv, arkeologiska platser och museisamlingar i Athen och övriga Grekland.

Atheninstitutets gästhem i Kavalla i norra Grekland

Svenska institutet i Istanbul
Institutet är beläget inom Sveriges generalkonsulat, centralt i Istanbul. Det erbjuder gästbostäder och forskarplatser till en billigare kostnad. Det går även att hyra auditorium och seminarierum, och institutet tillhandahåller service för workshopar och konferenser. Det finns ett litet bibliotek och en större samling böcker om Centralasien som tillhört turkologen och diplomaten Gunnar Jarring. Institutet kan hjälpa till med kontakter med olika universitet, forskningsinstitut, bibliotek, museer och arkiv i Istanbul. Institutet utlyser vistelsestipendier om en till tre månader, normalt två gånger om året.

Forskare som söker sig till institutet arbetar normalt inom något av följande ämnen: historia och arkeologi, språk och lingvistik, filologi och litteratur, konst och arkitektur, statsvetenskap och sociologi samt teologi och religionsstudier. Dock är institutet generellt öppet för alla slags forskare som har behov av en bas i Istanbul/Turkiet.

Villa San Michele, Capri
Villa San Michele är den svenska läkaren och författaren Axel Munthes (1857-1949) livsverk på Capri. Egendomen donerades av grundaren till svenska staten 1949 för att visas som museum och trädgård för allmänheten. En del av egendomen fungerar som gästhem för svenska forskare, kulturarbetare, journalister och personer med särskilt intresse för ”Italien och och den klassiska kulturen”. Inga åldersgrupper är särskilt prioriterade. Ansökans kvalitet är viktigare än meritlistans längd.

Villa San Michele tar emot 80-90 stipendiater årligen från mitten av mars till mitten av november. Stipendiet varar i tre veckor och innebär tillgång till en bostad på egendomen till en låg kostnad. Ansökan görs till Stiftelsen San Michele. Länken för att ansöka publiceras den 1 juni på Villans sajt under rubriken Stipendium på den svenskspråkiga sidan. Deadline för ansökningar är den 30 september.

Villa San Michele har utöver gästbostäderna ett bibliotek och andra samlings­rum och en vacker trädgård enkom för stipendiaterna. Från mitten av juni till slutet av oktober har Villa San Michele ett ambitiöst kulturprogram med filmfestival, bokpresentationer, klassiska konserter, kultur- och konstfestival, vars främsta syfte är att bygga broar mellan svensk och italiensk kultur. 

Svenska institutet i Paris
Gästbostad kan hyras i institutets 1500-talsbyggnad, Hôtel de Marle, i centrala Paris.
Ansökningsperioder: Ansök senast den 15 april inför hösten och senast den 15 oktober inför våren.

La cité internationale universitaire de Paris
Ansök om att bo i ett av husen som ”Passing guest”.

Läs mer om doktoranden Katja Heldt som tipsar om La cité internationale universitaire de Paris.
 

Forskningsservice vid Lunds universitet har en matnyttig hemsida och blogg

Inspireras av tidigare utresande doktorander och andra anställda!

Vill du prata med en av HT:s utresande­ambassadörer? 

Hör av dig till HT-Internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03