lu.se

Digital humaniora

Digitala kulturer, Digital tools in the Humanities & Humanistlaboratoriet

Inom området för humaniora och teologi vid Lunds universitet finns ett växande engagemang för Digital humanities. Här ryms inom det som ofta räknas som digital humaniora flera verksamheter som kompletterar varandra, tvärs över institutionsgränserna. Två tvärvetenskapliga fora förenar många intresserade; den mer övergripande forskningsnoden Digitala kulturer å ena sidan, och å den andra den tvärvetenskapliga seminarieserien Digital tools in the Humanities. Utöver dessa finns forskningsinfrastrukturen Humanistlaboratoriet.

Digitala kulturer

Forskningsnoden Digitala kulturer ingår i Institutionen för kulturvetenskaper där man även driver ett kandidatprogram i Digitala kulturer. Forskningsnoden utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Den tar sin utgångspunkt i den bredd och det djup som kombinationen av en rad humanistiska ämnen erbjuder för att undersöka det digitala. Olika forskningsprojekt, program och initiativ baserade på olika metoder och med inriktning på såväl samtida som historiska företeelser samlas. Noden fungerar som en katalysator för att främja samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Digital tools in the humanities

Digital tools in the humanities är en tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande seminarieserie som fokuserar på de digitala verktyg som utvecklas och har utvecklats i Lund inom ramen för olika forskningsprojekt och på frågor om långtidsbevarande och kontinuitet kopplat till forskningsinfrastrukturfrågor. Seminarieserien samlar forskare verksamma inom olika institutioner inom HT-området, personal från Humanistlaboratoriet, IT-enheten, HT-biblioteken och Universitetsbiblioteket, samt SND, Svensk Nationell Datatjänst (Göteborg).

Humanistlaboratoriet

Humanistlaboratoriet utgör en forskningsinfrastruktur med tvärvetenskaplig inriktning för forskare, lärare och studenter vid hela området.

Läs mer om Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation