Hedersdoktorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna utser varje år ett antal hedersdoktorer. Vid universitetets doktorspromotion, som traditionellt sett äger rum i slutet av maj varje år, kreeras de till hedersdoktorer under pompa och ståt.

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2019


Bruce Karstadt
utses till hedersdoktor för sina mångåriga insatser för svensk kultur och svensk-amerikanska relationer i USA. Karstadt är sedan 1990 verksam som föreståndare för American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis, Minnesota. Under Karstadts ledarskap har ASI utvecklats till en av de främsta organisationerna som arbetar för bevarandet och förmedlandet av svensk kultur i Nordamerika.


ASI producerar utställningar om den svenska utvandringen till Amerika, ger föreläsningsserier om politik och vardagsliv i Sverige, uppmärksammar samtida svensk konst och lyfter kulturarvsfrågor. Utöver detta möjliggör ASI samarbeten och utbyten med svenska akademiker och konstnärer, bland annat genom vistelsestipendier vid institutet.


I en tid då många amerikaner visar stort intresse för svensk kultur, arkitektur och design, såväl som för Sveriges politiska processer och ekonomiska system, är Bruce Karstadts insats mycket värdefull. Tack vare Karstadt har American Swedish Institute utvecklats till en viktig mötesplats där en mångfald av människor kan mötas och diskutera dessa frågor.


“Bruce Karstadt har ägnat 30 år av sitt yrkesliv åt att uppmärksamma och diskutera svensk kultur, svenskt vardagsliv och traditioner för en amerikansk publik, ofta med svenska rötter. Hans insatser för svensk-amerikanska relationer är betydande, och vi är stolta över att få honom som hedersdoktor vid fakulteten”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekan vid Humanistiska fakulteten.


Helle Vandkilde är professor i arkeologi vid Aarhus universitet. Hon utses till hedersdoktor för sina viktiga och bestående insatser inom den europeiska arkeologiska forskningen, med ett särskilt fokus på den dynamiska perioden då det tidigaste metallhantverket etablerades i norra Europa. 


Vandkilde har samarbetat med Lunds universitet under många år. Efter sin disputation 1996 fick hon en forskarassistenttjänst vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, där hon blev en mycket uppskattad medarbetare. Under sin tid i Lund blev hon även docent i sitt ämne.


Helle Vandkilde har publicerat flera böcker som ingår i kurslitteraturen för arkeologi vid Lunds universitet, samt en mängd forskningsartiklar. Som professor har hon lett flera stora danska och internationella forskningsprojekt, bland annat Marie Curie-projektet ”Forging Identities”. 2014-2015 hade Vandkilde ett Visiting fellowship på Heidelberg DFG Excellence Centre for Transcultural Studies, en vistelse som utmynnade i en monografi om metalldepåfyndet från Pile, ett skånskt fynd från tidig bronsålder som vittnar om det stora kontaktnät som södra Skandinavien ingick i för ca 4 000 år sedan. Boken The Metal Hoard from Pile in Scania, Sweden publicerades 2017.

”Professor Helle Vandkilde är en av de främsta forskarna inom sitt fält och vi är mycket stolta över att få henne som hedersdoktor vid vår fakultet och på så vis fördjupa en redan stark relation”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa.

Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2019


Corinna Körting 
är professor i Altes Testament und altorientalische Religionsgeschichte vid Hamburgs universitet. Hon utses till hedersdoktor för sina framstående insatser inom den bibelvetenskapliga forskningen. Körtings forskningsområden är omfattande, varav flera är av direkt betydelse för den exegetiska forskningen i Lund. Hit hör de bibliska texternas historiska bakgrund i Främre orienten, deras bärande teologiska konceptioner och deras receptionshistoria, dvs. hur de påverkat skilda kulturer, inklusive vår egen. Men också varför tolkningen av bibeltexter skiftar i olika tider och kulturer.

Utöver sin utmärkande forskning visar Körting ständigt sitt engagemang för andra vetenskapliga fält samt för bildning inom och utom akademin. Under flera år var hon koordinator för det internationella nätverket Old Testament Studies, Epistomologies and Methods. Detta nätverk omfattar 16 av de ledande nordeuropeiska universitet som bedriver forskarutbildning i Gamla testamentets exegetik. Fakulteten vill uppmärksamma även dessa pedagogiska insatser eftersom de ger enastående exempel på hur det internationella akademiska samtalet om metod, teori och presentationsteknik kan främjas genom konkret och uthålligt arbete.

Teologiska fakultetens beslut att utse Corinna Körting till teologie doktor honoris causa är ett tecken på vår uppskattning av samarbetet mellan henne och exegeterna i Lund och en önskan om ett fortsatt och fördjupat samarbete under många år framöver.

”Professor Corinna Körting är en tongivande bibelvetenskaplig röst i det exegetiska samhället, en av de främsta inom denna del av den teologiska forskningen. Vår fakultet har samarbetat med Corinna Körting under många år och vi är mycket stolta över att bekräfta detta genom att utse henne till hedersdoktor vid vår fakultet”, säger professor Samuel Byrskog, Teologiska fakultetens dekanus.


Dr. Mark D. Nanos, University of Kansas, utses till hedersdoktor för sin mångåriga och nydanande forskning i gränslandet mellan nytestamentlig exegetik och judaistik. Nanos forskning har huvudsakligen varit inriktad på att vederlägga den traditionella synen på aposteln Paulus och presentera en ny enligt vilken Paulus kan förstås inom första århundradets judendom.

Av historiska skäl har Paulusforskningen varit påverkad av normativ teologi, där den dominerande hermeneutiska nyckeln varit uppfattningen att Paulus, som grundare av kristendomen, befann sig i ett motsatsförhållande till den samtida judendomen. Mark Nanos har kommit att framstå som en av de främsta representanterna för en forskningstradition där de historiska frågorna fått stå i centrum. I stället för att arbeta från det traditionella konfliktperspektivet har Nanos utgått från hypotesen att aposteln Paulus kan förstås som en representant för första århundradets mångfacetterade och universalistiskt orienterade judendom, där frågan om icke-judens eskatologiska öde var framträdande.

Paulus relation till den med honom samtida judendomen är av central betydelse, både för vår förståelse av separationsprocessen mellan judendom och kristendom och för uppkomsten av antisemitiska föreställningar som traderats inom den kristna kyrkan och som på olika sätt påverkar också det moderna samhället. Nanos forskning har i hög utsträckning bidragit till en bättre förståelse av den historiske Paulus och gett den som vill arbeta mot kristen antisemitism effektiva verktyg.

”Det är glädjande att Teologiska fakulteten i Lund kan visa sin uppskattning av Dr. Nanos mångåriga arbete för att komplettera en förenklad syn på Paulus, och med vår utnämning av honom till vår hedersdoktor bidra till att synliggöra den teologiska forskningens judiska rötter”, säger professor Byrskog.

Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2018

Timothy Snyder är professor i historia vid Yale University i USA. Snyder utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sina enastående insatser inom forskningsfältet europeisk historia samt för sitt stora engagemang i den internationella forsknings- och samhällsdebatten. Snyder är en av vår tids mest omtalade och inflytelserika historiker, och en av världens främsta specialister inom sitt fält, öst- och centraleuropeisk samtidshistoria. Med en imponerande bokproduktion och en stor mängd vetenskapliga artiklar och bokkapitel på sin meritförteckning har Snyder lämnat ett enastående bidrag till den moderna historiografin.

Utöver sitt författarskap och sin forskargärning är Snyder även känd som en flitig debattör och engagerad intellektuell vars offentliga framträdanden och alster ofta når långt utanför akademins traditionella sfär. Han publiceras regelbundet i tidningar och tidskrifter som New York Review of Books, Times Literary Supplement, The New York Times, The International Herald Tribune och Wall Street Journal.

Läs mer om Timothy Snyder här.

Professor Snyder kommer att promoveras till hedersdoktor vid 2019 års doktorspromotion.

Kontakt

Sekreterare i forskningsnämnden
Martin Degrell
046-222 72 28
martin.degrellkansliht.luse