Hedersdoktorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna utser varje år ett antal hedersdoktorer. Vid universitetets doktorspromotion, som traditionellt sett äger rum i slutet av maj varje år, kreeras de till hedersdoktorer under pompa och ståt.

Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2021

Penelope J.E. Davies

Penelope J.E. Davies doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och är nu professor i konsthistoria vid University of Texas i Austin. Hon utses till hedersdoktor för sin långa och omfattande forskargärning, samt för sitt engagerade och mångåriga samarbete med forskare vid fakulteten, särskilt på Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Davies lyckas fullt ut med att förena arkeologiskt och historiskt källmaterial, något som ligger i linje med den svenska antikvetenskapen. Hennes forskning kretsar framför allt kring offentliga monument och deras propagandistiska funktioner, frågor som äger en stor aktualitet även idag. Med en bakgrund inom klassisk arkeologi och antik historia har Davies kommit att bli en internationellt erkänd auktoritet i ämnen som rör kommunikativa, politiska och ideologiska aspekter av romersk konst och arkitektur.

Davies besökte Lunds universitet för första gången i januari 2015, och utsågs 2020 till gästprofessor i Hedda Anderssons namn vid universitetet. Med anledning härav tillbringade hon vårterminen 2020 vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. I egenskap av gästprofessor gav Davies studenterna en unik möjlighet till fördjupning i romersk arkitektur och dess politiska implikationer. Under terminen undervisade hon även på grundkursen i konstvetenskap och visuella studier, och hon fungerar redan nu som en ambassadör för antikvetenskapen, fakulteten och universitetet.

"Professor Davies är en högt aktad forskare och en auktoritet inom sitt fält. Att utse henne till hedersdoktor är både ett sätt för fakulteten att formellt etablera vår relation, och att visa vår uppskattning för en lång och betydelsefull forskargärning", säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Hedersdoktorerna för år 2020 och 2021 kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 28 maj 2021.

Teologiska fakultetens hedersdoktor 2021

Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet. I sin forskning och undervisning har hon som få historiker i Sverige berört religionens inflytande på de väst- och nordeuropeiska samhällena i allmänhet och på det svenska samhället i synnerhet. För sin betydande insats och mångåriga yrkesgärning utses hon till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten.

Werner disputerade 1989 på en avhandling om svensk-tyska relationer kring sekelskiftet 1900, och hennes vetenskapliga produktion har därefter främst varit inriktad på nor­disk katolsk kulturhistoria under 1800- och 1900-talen, vilket otaliga artiklar, antologier och monografier vittnar om.

I sin forskning uppehåller sig Werner särskilt vid samspelet mellan religion, politik, genus och samhälle under tidigmodern och modern tid, och det är också detta samspel som hamnat i fokus i de av henne initierade och ledda forskningsprojekten ”Den kvinnliga klosterrörelsen i Norden. En kvinnlig motkultur i det moderna samhället” och ”Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuro­peisk kontext 1840-1940”. I det sistnämnda pro­jektet ingick flera kyrkohistoriker från CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap. Dessa två, och andra forskningsprojekt som Werner varit engagerad i, har haft en tydlig internat­ionell profil och fört samman forskare från stora delar av Europa.

Werner har också forskat om synen på och hanteringen av döden under tidigmodern tid. Ett centralt stråk i Werners forskning under senare år har därtill varit de antikatolska strömningar som åtminstone fram till Sveriges inträde i EU 1995 funnits under ytan i det svenska samhället. Werner har härvid dragit intressanta historiska paralleller till vår tids tilltagande antisemitism och islamofobi.

Som handledare i forskarutbildningen har Werner handlett forskningsprojekt som belyser kyr­kans inverkan på mentalitet och samhälle under tidigmodern och modern tid. Werner har varit huvud- och bihandledare för flera avhandlingsprojekt som haft tydlig religionsvetenskaplig − främst kyrkohistorisk − bäring. Ytterligare ett exempel på Werners engagemang i den kyrkohistoriska forskningsmiljön är en mångårig och mycket omfattande insats som recensent i Kyrkohistorisk årsskrift.

Werner har under många år sam­arbetat med forskare vid CTR på ett sätt som gynnat såväl enskilda kollegor som den kyrkohisto­riska miljön vid institutionen i stort. Ett uttryck för hennes önskan att samla personer som är intresserade av dessa frågor är forskarseminariet ”Historia och religion” som hon startade vid Historiska institutionen 2010 och som blivit en mötesplats för historiker från olika discipliner, däribland kyrkohistoriker. Många är de kollegor som vittnar om Werners energi och ständiga beredvillighet att diskutera forskningsfrågor och nya forskningsuppslag.

"Yvonne Maria Werner har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien", säger fakultetens dekanus, professor Samuel Byrskog. "Att utse henne till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten är vårt sätt att visa uppskattning för ett långt och givande samarbete över ämnesgränserna."

Hedersdoktorerna för år 2020 och 2021 kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 27 maj 2021.

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2020

Thomas Lunderquist och Lars Mogensen

Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen är producent respektive programledare för Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1. De utses till hedersdoktorer för sin kunskapsförmedling och för att under många år ha uppmärksammat forskning och forskare vid Humanistiska fakulteten i Lund.

Filosofiska rummet har sedan starten 1995 bidragit till att höja den akademiska filosofins status och i hög grad öka allmänhetens förståelse för modem filosofisk forskning, liksom för angränsande forskning framförallt i humaniora, men också i teologi, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Lunderquist och Mogensen har i mer än femton år ansvarat för Malmöproduktionerna av Filosofiska rummet, vilka utgjort merparten av programmen.

På ett lättillgängligt och samtidigt nyanserat sätt avhandlar programmet såväl de svåraste klassiska filosofiska frågorna som moraliska, existentiella och politiska problem som aktualiseras av nutida världshändelser. Programformen där två eller tre medverkande ges utrymme att fördjupa och utveckla sina tankar är en välkommen oas i ett fragmenterat medielandskap.

Programmet har ett stort genomslag och dess diskussioner lever vidare i såväl fikarum som tidningskrönikor. Inte minst lyssnar många studenter på programmet, och Filosofiska rummet utnyttjas ibland som kompletterande och uppskattat undervisningsmaterial, exempelvis i mänskliga rättigheter som förberedelse inför seminariediskussioner.

Många lundafilosofer har genom åren medverkat i Filosofiska rummet, men även historiker, teologer, kognitionsvetare och många fler har gästat programmet. Lunderquist och Mogensen har inte bara bidragit till att sprida kunskap om samtida filosofisk och humanistisk forskning, de har också på ett mycket konkret sätt ökat synligheten för forskare vid Humanistiska fakulteten i Lund.

”Humanistiska fakulteten vill med denna utnämning uppmärksamma två personer som arbetar utanför akademin med att sprida forskningsrön till allmänheten och som på det viset bidrar till att fördjupa det offentliga samtalet. Thomas Lunderquists och Lars Mogensens förtjänster i detta avseende går inte att överskatta” säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekan vid Humanistiska fakulteten.

Anette Warring

Anette Warring är professor i historia vid Roskilde Universitet och en av de mer tongivande historikerna i Norden. Hon utses till hedersdoktor för sin omfattande forskargärning, som inkluderar böcker och artiklar inom ett flertal områden, såsom genus, krig, ockupation och vardagsliv, transnationella rörelser och digitalisering.

Warrings doktorsavhandling om så kallade tyskerpiger i Danmark, som rönte stor uppmärksamhet redan i anslutning till att hon disputerade 1994, gavs häromåret ut i en tredje upplaga. Denna studie resulterade även i att Warring medverkade i ett stort europeiskt forskningsprojekt, ”Surviving Hitler and Mussolini – Daily Life in Occupied Europe”.

Warring har haft en viktig roll i forskningspolitiska frågor, både i rollen som ledamot i forskningsråd i både Danmark och Sverige, och som bedömare av andra länders historievetenskapliga status. Under flera årtionden har Warring haft många och olikartade samarbeten och kontakter med humanister vid Lunds universitet. Hon har vid ett stort antal tillfällen varit en mycket uppskattad opponent, slutseminarieopponent och ledamot av betygsnämnder. Dessutom har hon upprätthållit goda kontakter med främst historiker, men även med genus- samt medie- och kommunikationsvetare i Lund.

Även hennes forskning om jubileer, historiebruk och minnespolitik har resulterat i att kontakterna mellan Roskilde och Lund har varit fortsatt goda och vitala. De studier som hon har bedrivit under senare år med fokus på reenactment har inte minst varit uppskattade av yngre, sydsvenska doktorander.

”Professor Anette Warring är en framstående historiker med en genuin förmåga att arbeta över ämnesgränserna och samverka med det omgivande samhället. Hon är en förebild, särskilt för kvinnliga historiker, och har också utmärkt sig med sitt stora engagemang för att stödja unga forskare”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa.

Hedersdoktorerna för år 2020 och 2021 kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 27 maj 2021.

Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2020

Anita Goldman

Sedan flera decennier är Anita Goldman verksam som författare, journalist, debattör och kolumnist, och har genom åren varit en viktig samhällsröst i Sverige. Hennes texter handlar ofta om kvinnors roll i historien och i religionen. Böcker som Våra bibliska mödrar (1988) och Guds älskarinnor. Om hängivna kvinnor i en livrädd värld (2005) är exempel på hur Goldman engagerat och sakligt bearbetar kvinnors ställning i religionen.

Goldman profilerar i sitt författarskap ett välgrundat engagemang för fred i Mellanöstern och deltar i den offentliga debatten om vikten av historisk kunskap och religiös litteralitet när antisemitiska tendenser smyger sig in, och hon kombinerar sitt engagemang med sitt tydliga ställningstagande för kvinnor, framför allt mödrar, i historien. Med tiden har Goldmans författarskap tagit en allt tydligare inriktning mot andlighet, inte minst i boken Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca (2019).

Teologiska fakulteten vid Lunds universitet har en lång tradition av att arbeta med feministiska perspektiv. Goldman kombinerar på ett spännande och konstruktivt sätt detta perspektiv med ett konstnärligt och litterärt skapande och förblir en omistlig röst i det offentliga samtalet om religion.

”Att utse Goldman till hedersdoktor vid den Teologiska fakulteten vid Lunds universitet innebär att vi vill erkänna hennes engagemang som en del av vårt engagemang och bejaka hennes mångåriga kamp för att möta antisemitismen genom saklig kunskap om religioner, deras heliga skrifter och bruket av dem. Inget kunde vara viktigare vid ett svenskt universitet som vill förstå, förklara och förbättra vår värld”, säger fakultetens dekanus, professor Samuel Byrskog.

Volker Küster

Volker Küster är professor i religionsvetenskap och missionsvetenskap vid centrum för interkulturell teologi, Johannes-Gutenberg-Universität i Mainz, Tyskland, och är en av de mest framstående gestalterna inom interkulturell teologi, missionsvetenskap samt forskning om global kristendom. Han var tidigare professor i interkulturell teologi vid det protestantiska universitetet i Kampen, Nederländerna.

Küster disputerade i Heidelberg 1995 med avhandlingen Theologie im Kontext: Zugleich ein Versuch uber die MinjungTheologie. Sedan dess har han arbetat för att främja det interkulturella perspektivet i teologi. Hans bok Einführung in die interkulturelle Theologie (2011) utgör idag det grundläggande verket om ämnet i det tyskspråkiga Europa.

Till Küsters omfångsrika forskning hör även innovativa studier om jesusbilder i olika kontexter i världen. Han var bland de första att behandla ämnet i sitt arbete The Many Faces of Jesus Christ: lnterculturalChristology (2001). Till detta kommer att han kontinuerligt utvecklat sina studier om Minjung-teologi, främst i A Protestant Theology of Passion: Minjung Theology revisited (2010). Bland hans ytterligare forskningsområden märks arbeten om religions- och kulturmöten i kristen konst, publicerade i bland annat Visual Arts and Religion (2009), redigerad av Küster själv tillsammans med Hans Alma och Marcel Barnard.

Många har dragit nytta av Küsters sällsynt breda internationella nätverk, inte minst i Korea, Indonesien och Sydafrika. Bland dessa finns även Teologiska fakulteten i Lund, med vilken han samarbetat sedan 1990-talet.

”Genom att utse Küster till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten bekräftar och utvecklar vi ett mångårigt samarbete med en kollega som förnyat teologin genom sin ovanliga internationella utblick och erfarenhet, och vi markerar vårt instämmande i det interkulturella perspektiv på teologi som han som ingen annan synliggjort”, säger fakultetens dekanus Samuel Byrskog.

Hedersdoktorerna för år 2020 och 2021 kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 28 maj 2021.

Kontakt

Sekreterare i forskningsnämnden

Martin Degrell
046-222 72 28
martin.degrellkansliht.luse

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-03-26