lu.se

Hedersdoktorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna utser varje år ett antal hedersdoktorer. Vid universitetets doktorspromotion, som traditionellt sett äger rum i slutet av maj varje år, kreeras de till hedersdoktorer under pompa och ståt.

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2018

Timothy Snyder är professor i historia vid Yale University i USA. Snyder utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sina enastående insatser inom forskningsfältet europeisk historia samt för sitt stora engagemang i den internationella forsknings- och samhällsdebatten. Snyder är en av vår tids mest omtalade och inflytelserika historiker, och en av världens främsta specialister inom sitt fält, öst- och centraleuropeisk samtidshistoria. Med en imponerande bokproduktion och en stor mängd vetenskapliga artiklar och bokkapitel på sin meritförteckning har Snyder lämnat ett enastående bidrag till den moderna historiografin.

Utöver sitt författarskap och sin forskargärning är Snyder även känd som en flitig debattör och engagerad intellektuell vars offentliga framträdanden och alster ofta når långt utanför akademins traditionella sfär. Han publiceras regelbundet i tidningar och tidskrifter som New York Review of Books, Times Literary Supplement, The New York Times, The International Herald Tribune och Wall Street Journal.

Läs mer om Timothy Snyder här.

Professor Snyder kommer att promoveras till hedersdoktor vid 2019 års doktorspromotion.

Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2018

Professor Elias Bongmba är teolog, religionsvetare och afrikanist verksam vid Rice University i Houston, Texas. 
I sin forskning och undervisning täcker han breda områden och väver ihop teologi, religionsvetenskap, filosofi och etnologi. Hans böcker täcker filosofisk, teologisk och social analys av afrikansk trolldom och diskuterar ”public theology” samt HIV-AIDS pandemin i Afrika. Bongmba arbetar för närvarande på en omfattande introduktion till de tre stora religiösa traditionsfamiljerna i Afrika – afrikanska traditionella religioner, islam och kristendom. Professor Bongmba har tidigare besökt Lund som keynote-föreläsare på en konferens. Han deltar också i olika forsknings- och publiceringsprojekt tillsammans med en rad forskare vid Teologiska fakulteten i Lund.


Elias Bongmba är född i Kamerun och utbildades först till skollärare, därefter till baptistpastor i Kamerun innan han kunde ägna sig åt en akademiska karriär i USA. Han är innehavare av Harry and Hazel Chavanne professuren i kristen teologi samt en professur i religionsvetenskap.

Robert D. Resnick är fastighetsentreprenör och ordförande i insamlingskommittén för Ravensbrückarkivet, Lund University Foundation. 
Robert D. Resnicks viktigaste bidrag till Lunds universitet rör digitaliseringen av Ravensbrückarkivet vid Universitetsbiblioteket i Lund. Tack vare Resnicks idoga arbete för att få donationer till detta projekt har Universitetsbiblioteket kunnat digitalisera och översätta stora delar av arkivet till engelska, och därmed göra det tillgängligt för en större krets forskare och en intresserad allmänhet genom en webbportal.

Teologiska fakulteten vill uppmärksamma denna stora insats som är betydelsefull för både universitetet och forskningen i stort. I en tid präglad av ökade motsättningar, tilltagande antisemitism och en relativisering av Förintelsen är det en mycket viktig motåtgärd att tillgängliggöra Ravensbrückarkivet.
 
Läs mer om Robert D. Resnick här.