Hedersdoktorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna utser varje år ett antal hedersdoktorer. Vid universitetets doktorspromotion, som traditionellt sett äger rum i slutet av maj varje år, kreeras de till hedersdoktorer under pompa och ståt.

 

Hedersdoktorsföreläsning med Fredrik Tersmeden

24 maj | 16:15 till 17:00 | LUX:C121

Hedersdoktorsföreläsning med Johannes Anyuru

25 maj | 09:15 till 10:00 | LUX:C121

Hedersdoktorsföreläsning med Christine Hayes

25 maj | 10:15 till 11:00 | LUX:C121

Hedersdoktorsföreläsning med Jason Diakité

25 maj | 19:00 till 20:00 | LUX aula

Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2023

Fredrik Tersmeden

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid Lunds universitet, mångfacetterad författare och känd lundaprofil. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sin mångåriga och entusiastiska kunskapsförmedling om universitetets historia och väsen, såväl i som utanför akademin.

Fredrik Tersmeden är djupt rotad i Lunds universitetsvärld, och har bl a en bakgrund som skribent på studenttidningen Lundagård. Hans engagemang i lärosätets organisation, dess högtider och ceremonier är mångårigt och innerligt. Vid sidan av sin tjänst på Arkivcentrum Syd är Tersmeden även en produktiv författare som publicerar sig i både populärvetenskapliga och akademiska sammanhang. Hans primära intresse är universitetsvärldens historia, med ett särskilt fokus på sitt alma mater Lunds universitet. Tersmedens breda kunskap om allt från studentliv och lundensisk litteratur till administrativ historia gör honom till en ofta anlitad och mycket uppskattad föredragshållare. 

“Fredrik Tersmeden är en sann humanist och en person som förkroppsligar Lunds universitets anda: nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. “Humanistiska fakulteten vill hedra och uppmärksamma hans gärning som passionerad förmedlare av Lunds universitets historia.”

2023 års doktorspromotion inträffar den 26 maj 2023. 

Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2023

Johannes Anyuru

Den svenske författaren och poeten Johannes Anyuru utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund för sitt skarpa och lyhörda författarskap, som inte väjer för att adressera vår tids brännande etiska och politiska frågor som utanförskap, rasism och religion.  

Anyuru är uppvuxen i Borås och Växjö, och debuterade med diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya (2003). Därpå har följt ytterligare poesisamlingar samt flera romaner, bland annat den Augustprisbelönade De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (2017). Även den senaste romanen, Ixelles (2022), nominerades till priset. 

”I en tid när det offentliga samtalet i alltför stor utsträckning präglas av fördomar och förenklingar erbjuder Anyuru med sitt författarskap en angelägen motvikt”, säger Teologiska fakultetens dekanus, professor Stephan Borgehammar. ”Anyurus insatser för att motverka stereotyper och främja ett sansat offentligt samtal, där också religionen har något väsentligt att bidra med, vill vi genom detta hedersdoktorat uppmärksamma.” 

Christine Hayes

Christine Hayes är professor i religionsvetenskap med inriktning på judaistik vid Yale University i USA. Hayes är en exceptionellt välrenommerad forskare och en uppskattad lärare vars många forskningsområden inkluderar rabbinsk judendom och litteratur, judisk identitet och judisk lag. 

I den prisbelönta boken What’s Divine about Divine Law? Early Perspectives (2015), jämför hon olika uppfattningar om gudomlig lag i Bibeln och den omgivande grekisk-romerska kulturen samt visar hur spänningar mellan dessa än i dag präglar västerländskt tänkande och juridisk tradition. 

”Genom att utnämna Christine Hayes till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund uppmärksammar fakulteten en framstående forskare, vars inträngande studier av den senantika judendomen belyser och berikar den nutida västerländska kulturens självförståelse”, säger Stephan Borgehammar. 

Hedersdoktorerna kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 26 maj 2023.

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2022

Jason Diakité 

Jason Diakité har varit verksam som artist under namnet Timbuktu sedan början av 1990-talet. Han utses till hedersdoktor för sitt innovativa författarskap och mångsidiga konstnärskap, som fångar upp och reflekterar kring väsentliga aspekter av humanistisk tanke och forskning.

Diakité är en av Sveriges mest hyllade artister. Han slog igenom som samhällsengagerad hiphoplyriker, och har genom sin karriär ledigt rört sig mellan musik, poesi och litteratur. Från begynnelsen har hans texter, författade och framförda på lundensisk skånska, haft en central plats i hans konstnärskap. Han är en språkdomptör av rang, och har genom sina på samma gång lekfulla och skickligt skarpa texter visat hur skånskan med självklarhet kan vara ett litterärt och lyriskt språk. Diakités lekfulla blandning av ord och fraser från olika sfärer och stilar visar på en stor språklig kompetens och lyhördhet. 

“Jason Diakité har länge varit en central person i Lunds och Sveriges kulturliv, och hans engagemang i samhällsdebatten är inspirerande”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekanus för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. “Genom sina kvalificerade och pålästa reflektioner, på prosa och på vers, levererade med humor och lyrisk virtuositet, får han oss att reflektera över hur identiteter och sociala roller produceras och reproduceras i en modern värld.”

Mer information om Jason Diakité på hans hemsida

Martina Kessel 

Martina Kessel är professor i historia vid Universität Bielefeld i Tyskland. Hon utses till hedersdoktor för sin stora forskargärning samt för sitt mångåriga engagemang i Nationella forskarskolan i historiska studier. 

Kessel är en internationellt välrenommerad historiker med breda forskningsintressen som rör genus, politik och internationella relationer i tysk och europeisk historia under 1800- och 1900-talen. Hennes forskning genomsyras av frågor som rör det moderna samhällets konstituerande villkor och dess kopplingar till identitet, klass och kön. Kessel har sedan 2013 varit en nära vän av historieämnet vid Lunds universitet och drivande i samarbetet mellan Nationella forskarskolan i historiska studier och forskarutbildningarna vid Universität Bielefeld och University of York. Kessel har varit forskarskolans viktigaste kontakt i Bielefeld och engagerat andra forskare vid samma lärosäte i samarbetet med forskarskolan.

“Martina Kessel har varit en ovärderlig resurs för forskarskolans internationella arbete”, säger Barbara Törnquist-Plewa. “Humanistiska fakulteten vill hedra och uppmärksamma detta arbete, samt hennes långa forskargärning”.

Mer information om Martina Kessel på Universität Bielefelds webb

Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2022

Peter Halldorf

Peter Halldorf är pastor i pingströrelsen men huvudsakligen känd som redaktör för tidskriften Pilgrim och författare av ett trettiotal böcker. Halldorf har länge varit en av de mest centrala gestalterna inom svensk ekumenik och en av svensk kristenhets mest lästa författare och teologiska folkbildare. Förankrad i den svenska pingströrelsen och frikyrkligheten i allmänhet har han blivit en välkänd och uppskattad teolog även inom Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och de ortodoxa kyrkorna i Sverige, samt internationellt.

Genom sitt redaktörskap, sin stora bokproduktion, men också sin omfattande föredragsverksamhet, har Halldorf haft ett stort genomslag i svensk kristenhet och väsentligt ökat olika kristna gruppers förståelse för varandra. För sitt arbete har Halldorf mottagit ett flertal priser och utmärkelser.

”Genom att utnämna Peter Halldorf till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund uppmärksammar fakulteten inte bara en av Sveriges främsta folkbildare inom sitt område utan knyter även till sig en framträdande teolog”, säger fakultetens dekanus, professor Stephan Borgehammar.

Philippe Sands

Den fransk-brittiske författaren, advokaten och juridikprofessorn Philippe Sands har sin akademiska bakgrund vid några av världens ledande universitet och är idag professor vid University College London där han också är föreståndare för Centre of International Courts and Tribunals. Hans primära fält är internationell rätt, och utöver sin akademiska karriär är Sands även en internationellt erkänd advokat och verkar regelbundet som både rådgivare och advokat vid såväl Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Under senare år har Sands framför allt gjort sig bemärkt som en hyllad författare och betydelsefull röst i den internationella politiska offentligheten. Hans prisade böcker Vägen till Nürnberg: en berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa (2016) och Råttlinjen: Kärlek, lögner och rättvisa i en nazistförbrytares spår (2020) visar på Sands förmåga att kombinera omfattande bildning med stilistisk känsla samtidigt som han på ett gripande sätt skriver fram den moraliska komplexitet som genomsyrar så mycket av Europas närliggande förflutna.

”Med sina viktiga verk om mänskliga rättigheter och Europas judiska historia har Sands skänkt ovärderliga perspektiv till den forskning som Teologiska fakulteten bedriver inom kyrkohistoria, judaistik, etik, teologi och filosofi”, säger Stephan Borgehammar.

Hedersdoktorerna kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 3 juni 2022.

Kontakt

Sekreterare i forskningsnämnden

Martin Degrell
046-222 72 28
martin.degrellkansliht.luse

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-12