Hedersdoktorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna utser varje år ett antal hedersdoktorer. Vid universitetets doktorspromotion, som traditionellt sett äger rum i slutet av maj varje år, kreeras de till hedersdoktorer under pompa och ståt.

Kom och lyssna på årets hedersdoktorer! Öppna föreläsningar 29 och 30 maj.

Ulf Peter Hallberg (på svenska)
Livets estetik. Språken, städerna, konsten och minnet
Tid: 29 maj kl 16.15-17.00
P
lats: LUX:C126

Jan Grabowski (på engelska)
The Long Shadow of the Holocaust
Tid: 29 maj kl 17.15-18.00
Plats: LUX:C126

Terje Stordalen (på engelska)
Biblical Narrative in a Century of Newspapers
Tid: 30 maj kl 10.15-11.00
Plats: LUX:C126

Mer information här (pdf).

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2024

Jan Grabowski

Jan Grabowski är professor i historia vid University of Ottawa, Kanada. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sin banbrytande forskning på området förintelsestudier.

Jan Grabowski har ägnat de senaste tjugo åren åt att forska i frågor som rör de judisk-polska relationerna under Förintelsen. Hans forskning har haft en betydande inverkan på området förintelsestudier, och belyser tidigare understuderade aspekter av Förintelsens historia. Forskningen kastar bland annat ljus över den så kallade tredje fasen av Förintelsen, eller perioden som följde efter likvidationerna av gettonas befolkningar i det ockuperade Europa. Grabowskis arbete har även bidragit till att identifiera och beskriva det tidigare okända systemet för jakt på judar som nazisterna skapade i det ockuperade öst. Hans forskning har inte bara omdefinierat förståelsen av den tredje fasen av Förintelsen, den har också medfört en uppvärdering av metodologiska verktyg för mikrohistoria och fokuserat på den roll som de så kallade ”bystander”-befolkningarna spelade för judarnas öde under Förintelsen.

Grabowski är författare av flera monografier, bl a Hunt for the Jews (2013), som 2014 erhöll Yad Vashem International Book Prize. Tillsammans med Barbara Engelking har han nyligen utgivit Night without End: The Fates of Jews in Selected Counties of Occupied Poland (2022).

”Jan Grabowski är en internationell auktoritet inom forskning om antisemitism och Förintelsen”, säger Barbara Törnquist-Plewa, Humanistiska fakultetens dekan. ”Genom att utse honom till hedersdoktor stärker Humanistiska fakulteten banden till en betydande forskare inom området förintelsestudier”.

Ulf Peter Hallberg

Ulf Peter Hallberg är författare, översättare och föredragshållare. Han utses till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten för sin betydande översättargärning och sitt mångfacetterade författarskap.

Ulf Peter Hallberg är född i Malmö, utbildad i Lund och sedan många år baserad i Berlin. Han blev först känd för allmänheten genom sin kritikerrosade essäroman Flanörens blick (1993) och har därefter publicerat ett flertal personligt färgade essäböcker om europeisk identitet och den ensamma människans liv i storstaden som bärande teman. Hallbergs författarskap knyter också an till en skånsk litterär och filosofisk tradition med nära förbindelser till kulturlivet på den europeiska kontinenten.

Till Hallbergs främsta insatser som översättare hör hans översättning av Walter Benjamins Das Passagen-Werk i tre band, för vilken han 1992 tilldelades Svenska Akademiens översättarpris, och hans översättningar av ett antal tragedier och komedier av Shakespeare i två volymer, som 2017 belönades med Letterstedtska översättarpriset av Kungliga Vetenskapsakademien. Han har även översatt skådespel av så vitt skilda författare från olika språkområden som Molière, Henrik Ibsen och Bertolt Brecht. För sin verksamhet som författare och översättare tilldelades han 2005 Samfundet de Nios vinterpris och 2018 Kellgrenpriset av Svenska Akademien

”Genom sin flerspråkighet och sina utländska erfarenheter har Ulf Peter Hallberg som få svenska författare varit i stånd att belysa det moderna och postmoderna samhällets förvandlingar i ett brett europeiskt perspektiv”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa. ”Humanistiska fakulteten vill på detta sätt hedra och uppmärksamma hans författarskap och hans viktiga översättargärning.”

Teologiska fakultetens hedersdoktor 2024

Terje Stordalen

Terje Stordalen är sedan 2006 professor i Gamla testamentets exegetik vid Universitetet i Oslo. Stordalen är en inflytelserik och mångsidig forskare med ett tydligt tvärvetenskapligt intresse. Utöver traditionella frågeställningar förbundna med bibeltexternas historiska, litterära och hermeneutiska problemfält har han ägnat sitt vetenskapliga arbete åt kulturforskning och kollektivt minne. Han använder noga utvalda samhällsvetenskapliga metoder för att studera antika texter och kulturer, bland annat perspektivet materiell religion. Stordalen har även varit ledare för flera tvärvetenskapliga projekt och forskargrupper, och hans insatser inom nätverket OTSEM, som samlar 150 forskare vid 17 lärosäten, har varit avgörande för nätverkets utveckling.
 
Stordalen är sedan många år en återkommande gäst vid Teologiska fakulteten i Lund. Han har under åren inspirerat och möjliggjort många utbyten mellan Lunds universitet och Universitetet i Oslo, och även varit en god kritisk vän i samband med kvalitetsgranskningar och forskningsutvärderingar vid fakulteten.
 
”Terje Stordalens insatser för den gammaltestamentliga forskningen är betydande”, säger Teologiska fakultetens dekanus, professor Stephan Borgehammar. ”Hans forskargärning, hans samarbete med kollegerna i Lund och hans konstruktiva engagemang för Teologiska fakultetens utveckling vill vi i och med detta hedersdoktorat uppmärksamma”.
 
Stordalen kommer att ta emot sin utmärkelse vid doktorspromotionen i Lund den 31 maj 2024.

Kontakt

Sekreterare i forskningsnämnden

Martin Degrell
046-222 72 28
martin.degrellkansliht.luse

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-07