Salstentamen

Regler och instruktioner från hösten 2023

Som student har du ansvar för att du tar del av den information institutionen ger om vad som är och inte är tillåtet vid tentamen. Det är också ditt eget ansvar att i god tid ta reda på i vilken sal du ska skriva och var den ligger.

 • Du kan bara tentera en kurs som du är eller har varit registrerad på.
 • Du måste alltid anmäla dig till alla salstentamina, både ordinarie tentamina och omtentamina. Du anmäler dig i Ladok.
 • Du får aldrig skriva utan giltig fotolegitimation.
 • Vid HT-fakulteterna rättas samtliga salstentamina anonymt. Unika anonymkoder för varje tentamenstillfälle skapas och sparas i Ladok. 

Tentamen – steg för steg

Före tentamen

Du ska anmäla dig i Ladok till alla salstentamina. Anmälningsperioden startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före tentamen. Hör av dig till utbildningsadministratören för ditt ämne om du inte hittar den tentamen du vill anmäla dig till, eller om du inte kan anmäla dig. 

 • Endast så många tentamensunderlag trycks upp som det finns anmälda studenter – kom ihåg att anmäla dig!
 • Anmäl dig via Ladok

 1. Logga in i Ladok
 2. Välj ”Examinationstillfällen”
 3. Anmäl dig.

Under tentamen

 1. Vid tentamina använder vi inte akademiskt kvart. Kom i tid – helst 15 minuter innan skrivtiden startar.
 2. Om du kommer för sent får du vänta 30 minuter till nästa insläpp. Du får då kortare skrivtid som inte kompenseras. Efter 30 minuter är dörrarna definitivt stängda och du blir hänvisad till nästa tentamenstillfälle.
 3. Endast den som anmält sig är garanterad skrivplats. (Om du har missat det – läs mer under rubriken: Om du har missat att anmäla dig)
 4. Tentamensvakterna har rätt att bestämma var du ska sitta.
 5. Ha din fotolegitimation och svart eller blå kulspetspenna (bläckpenna) med dig.
 6. Vid din skrivplats får du ha: 
  • pennor och suddgummi
  • skrivpapper som tillhandahålls av tentamensvakterna
  • mat och dryck
  • tillåtna hjälpmedel som har meddelats av läraren
 7. Du får inte ha elektronisk utrustning, väska eller ytterkläder vid din plats.
 8. När skrivningen påbörjats kommer tentamensvakten utföra ID-kontroll och markera din anonymkod på försättsbladet. Du skriver sedan själv din anonymkod högst upp på varje enskilt skrivningspapper som du lämnar in.
 9. Medan skrivningen pågår är all form av informationsutbyte med andra studenter förbjudet.
 10. Rökpauser är inte tillåtna.
 11. Toalettbesök genomförs enligt instruktioner från tentamensvakten. Täck över dina papper innan du lämnar din plats.
 12. Du får inte lämna lokalen förrän tidigast en timme efter att tentamen har påbörjats. 

Inlämning

Du är skyldig att lämna in hela skrivningen även om du inte svarat på några frågor (blank skrivning). En inlämnad skrivning registreras alltid som ett tentamenstillfälle.
Kontrollera noga att din anonymkod finns med på samtliga blad och att den är skriven med kulspetspenna och är läsbar. Tänk på att du ska ha hunnit skriva din anonymkod på alla papper innan tentamenstiden tar slut. 

Vid brandlarm, akut effektbrist eller andra situationer som innebär att tentamenslokalen måste utrymmas gäller följande:

Tentamen avbryts och inga tentor får längre lämnas in. Studenter och skrivvakter ska omedelbart lämna lokalen och material som tillhör tentamenstillfället ska lämnas på borden.  

När klartecken getts för återgång kan alla återvända till lokalen. Du får inte göra ytterligare noteringar på skrivningen. De skrivningar som har lämnats in före utrymningen kommer att rättas och betygssättas medan de som inte lämnats in ogiltigförklaras och tentamen kommer att få göras om vid senare tillfälle. Du kan välja att få din tentamen rättad och betygssatt även om alla frågor inte är besvarade och den inte lämnats in före utrymningen. Detta måste du i så fall meddela skrivvakten omgående, och direkt lämna in din tentamen utan att göra några ändringar eller tillägg i den. 
 

Efter tentamen

 • Läraren kommer inte att se ditt namn, utan bara anonymkoden när hen rättar skrivningen.
 • Läraren kan bara rätta tentamina där det som skrivits går att läsa.
 • När skrivningen är rättad matas resultatet kopplat till anonymkoden in i Ladok av ämnets utbildningsadministratör.
 • Rättningen sker alltså anonymt, men inte betygssättningen. Innan examinatorn attesterar resultatet kan hen se vem varje kod tillhör (vilket krävs enligt svensk lag).
 • När resultatet är attesterat får du ett e-postmeddelande och du kan gå in i Ladok för studenter och se ditt resultat.
 • Rättade skrivningar kan delas ut av läraren, ofta i samband med tentamensgenomgång. Om det inte sker eller om studenten inte är närvarande vid genomgången, kan de avhämtas från receptionerna på LUX respektive SOL om inte läraren ger annan information. Observera att rättade skrivningar normalt inte skickas hem till studenten.
 • Lägg märke till att rättade skrivningar utgör allmänna handlingar och att en kopia kan begäras ut av allmänhe­ten (till exempel en annan student).
 • Vill du i efterhand få tillgång till din anonymkod (bra att ha vid tentamensgenomgång) så kan du hämta den i Ladok för studenter från och med första kalenderdagen efter tentamen.

 • Om en tentamensvakt upptäcker eller misstänker fusk har den skyldighet att anmäla det. Om en utredning visar att en student medvetet har fuskat vid prov, kan disciplinnämnden straffa det med en disciplinär åtgärd, till exempel avstängning från såväl undervisning som exami­nation i upp till sex månader.
 • En tentamensvakt har rätt att avvisa den student som stör och/eller hindrar sina medstuderande från att genomföra tentamen.
 • Läs mer på lu.se: Fusk, störningar och trakasserier

Har du missat att anmäla dig till en salstentamen i Ladok kan det finnas en liten möjlighet för dig att få tentera i alla fall – under förutsättning att det finns plats i lokalen och tillräckligt många tentamensformulär upptryckta. Du kan dock inte vara anonym, utan får skriva personnummer och namn på deltagarlista och inlämnad tentamen. Du måste meddela tentamensvakten att du inte anmält dig tidigare och får vänta utanför tentamenslokalen tills de anmälda studenterna gått in. Eftersom det är möjligt för de anmälda studenterna att komma upp till en halvtimme för sent, kan det hända att du får vänta 30 minuter på att bli insläppt. Tiden kompenseras inte. Skulle du påbörja en tentamen oanmäld och utan att ha meddelat tentamensvakten om din uteblivna anmälan kommer din tentamen inte att rättas.

 • Skriftliga salstentamina och övervakade onlinetentamina på Zoom (både ordinarie tentamina och omtentamina) har obligatorisk anmälan via Ladok.  
 • Skriftliga salstentamina rättas anonymt. Hemtentamina som är jämförbara med salstentamen ska också anonymiseras (dvs hemtentamen där den skriftliga uppgiften är likadan för alla och inte är del av en skrivprocess i flera steg).  
 • Anonymiserad rättning gäller inte för muntliga tentamina, duggor eller inlämningsuppgifter. 
 • Zoomövervakade tentamina kan för närvarande inte heller rättas anonymt med bibehållen rättssäkerhet. 

Som giltig fotolegitimation räknas (kontrollera gilighetsdatumen):

 • Svenskt pass
 • Svenskt körkort
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt id-kort för folkbokförda
 • Nationellt id-kort från EU/EES/Schengen-länder
 • Utländskt pass

Observera att LU-kort inte utgör giltig legitimation, och inte heller provisoriska pass. Du kan inte legitimera dig med någon e-legitimation, utan behöver ha ett fysiskt id-kort.

Studenter med utländsk fotolegitimation

Vid situationer där utländskt id-handling används rekommenderas studenten att uppvisa LU-kortet som komplement till godkänd fysisk fotolegitimation enligt ovan. LU-kortet är i sig inte giltig legitimation.

Identifiering av studenter med skyddade personuppgifter

Studenter med avvikande personuppgifter i Ladok ska uppvisa ett så kallat aliasintyg (intyg om namn och personnummer i Ladok). Personnumret på studentens id-handling och närvarolistan skiljer sig åt och intyget visar båda personnumren. Vid legitimationskontroll i samband med tentamen, visar studenten upp giltig id-handling med ett av personnumren som står angivet på aliasintyget.

Om du har rätt till anpassningar i tentamenssituationen (extra skrivtid, sitta enskilt med mera) ska du meddela det till din studievägledare två veckor före tentan. Du måste också anmäla dig till tentamen/omtentamen via Ladok.

Om du anmäler dig för sent är det stor risk för att vi inte hinner ordna med lokal, tentamensvakt och dator om det behövs. Du får då skriva tentamen utan anpassningar.

Även om du skriver tentamen avskilt i en annan lokal kommer du att få anonymkoden av tentamensvakten (förutsatt att du har anmält dig till tentamen/omtentamen i Ladok).

Läs mer om tentamensstöd på lu.se: Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Nyheter hösten 2023

Från och med hösten 2023

 • kan du komma maximalt en halvtimme för sent till tentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
 • gäller inte LU-kortet som legitimation.

Se vilken identitetshandling som är giltig här.

Glöm inte att anmäla dig till din tenta i ladok.

Skrivningsregler vid HT-fakulteterna

Är du känslig för ljud?

Många studenter skriver samtidigt, och vissa korta samtal mellan skrivvakterna är ibland nödvändiga. Om du lätt blir störd av ljud omkring dig får du gärna ta med öronproppar. Hörlurar är dock inte tillåtna. 

Mat och dryck

Du får gärna ta med något att äta och dricka. Ta dock inte med nötter, och undvik saker som prasslar eller luktar starkt. Kaffe går förstås bra, men ingen chipspåse alltså. 

Anmäl dig i Ladok

Bild på anmälan från mobiltelefon
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-19