Systematiskt arbetsmiljöarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas samtliga institutioner bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att varje institution har upprättat handlingsplaner för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på respektive institution. Handlingsplanerna innehåller en förteckning över de åtgärder som ska genomföras, vem som har ansvar för vad och när åtgärderna ska vara vidtagna/följas upp.

Arbetet bygger på Arbetsmiljöverkets rekommendationer för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt modellen nedan, där de centrala aktiviteterna (undersökning av verksamheten, bedöming av riskerna som uppdagats i undersökningen, åtgärder för att minska riskerna, kontroll att åtgärderna har lett till önskad effekt) i arbetsmiljöarbetet illustreras som ett hjul som visar att de hänger ihop och är del av en kontinuerlig process.


Det finns föreskrifter som ska följas vid varje arbetsplats för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Till dessa föreskrifter kommer också beslut som fattats på central nivå inom universitetet. På LU:s HR-webb hittar du blanketter och mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Psykosocial arbetsmiljö

När det gäller den fysiska arbetsmiljön finns välbeprövade verktyg och rutiner för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kartläggning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön är oftast inte lika enkelt (vilket kanske illustreras av det faktum att gällande förordningen för detta område har över 25 år på nacken). Det är svårt att vara vaksam på, förutse och därmed förebygga psykisk ohälsa. Det finns emellertid bra instrument för att göra kartläggningar och skriftliga riskbedömningar och som samtidigt faktiskt verkar som förebyggande åtgärder och instrument för uppföljning:

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Lagar och regler

Hos arbetsmiljöverket finns lagtexter och regler som rör arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-02-14