Systematiskt arbetsmiljöarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas samtliga institutioner bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete allt i enlighet med arbetsmiljölagen och dess tillhörande arbetsmiljöföreskrifter. 

Arbetet bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt modellen nedan, där de centrala aktiviteterna i arbetsmiljöarbetet illustreras som ett hjul och ett arbete i fyra steg.


Det finns föreskrifter som ska följas vid varje arbetsplats samt beslut som fattats på central nivå inom universitetet. På LU:s HR-webb hittar du blanketter och mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska undersökas precis som den fysiska arbetsmiljön. Risker ska bedömas, åtgärdas och följas upp. Det finns instrument för att göra undersökningsdelen och som samtidigt kan verka som förebyggande åtgärder och instrument för uppföljning:

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Lagar och regler

Hos arbetsmiljöverket finns lagtexter och regler som rör arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-25