Internationella möjligheter utomlands – för doktorander

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Doktorandtiden är en intensiv period. Internationella erfarenheter är viktiga för dig som ung forskare, vare sig det gäller att samla material, delta i konferenser eller nätverka utomlands. På denna sida och i Canvas-kursen finner du administrativt stöd när du ska planera dina olika internationella förehavanden.


Så tidigt som möjligt under din tid som doktorand bör du planera vilka resor utomlands du behöver göra under de kommande åren. Behöver du besöka några arkiv eller bibliotek för att samla material till avhandlingen, delta i internationella konferenser, bygga nätverk, träffa din bihandledare eller någon annan viktig forskare inom ditt ämnesområde? När du fått fram ett ungefärligt upplägg och noga stämt av det med din handledare är det dags att fundera över vilka fonder och medel som kan komma i fråga för dessa mobiliteter.
 

Inom Europa

För dig som doktorand finns det mycket goda möjligheter att söka och få medel från Erasmusprogrammet. Var och en av dina fyra identiteter (student, anställd, forskare och lärare) ger dig möjligheten att ansöka om medel ur vardera en speciell pengapåse inom Erasmus+: studentmobilitet, kompetensutveckling, praktik och lärarmobilitet. För att du ska kunna ansöka om Erasmusmedel behövs en underskrift av din institutionsprefekt.

Med medel från Erasmusprogrammet kan du resa till något av de länder som deltar i Erasmus+, det vill säga EU-länder, men även till ett antal så kallade tredjeländer (Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet). Vad gäller studentmobilitet och praktik ingår även Schweiz. Om det är ett universitet du ämnar besöka kan det vara extra lätt att erhålla medel, och få medel för en längre tidsperiod, om du väljer något av de partneruniversitet som LU redan har ett upparbetat samarbete med.
 

Kanske har du varit på utbytesstudier under din grundutbildning och vet vad det kan innebära? Utbytesstudier erbjuds på grundutbildningsnivå (1st cycle), avancerad nivå (2nd cycle) och på doktorandutbildningsnivå (3rd cycle). Det behövs ett studentutbytesavtal med universitetet ifråga. Om HT-fakulteterna inte har ett sådant avtal kan det upprättas ett för dig, så länge partner­universitetet går med på det. Om du har en kontaktperson på plats kan det vara till hjälp.

denna hemsida kan du se vilka partneruniversitet HT-fakulteterna har; välj ”Europa” för att se de universitet som omfattas av Erasmusprogrammet.

 • Det behövs ett studentutbytesavtal i botten.
 • Du behöver ansöka om en utbytesplats i en ordinarie ansökningsomgång för utbytesstudier. Du finner mer information på hemsidorna för Internationella möjligheter för studenter.
 • Utbytesstudier inom Erasmusprogrammet innebär i vanliga fall utresa i minst två månader, som mest tolv månader. Du kan ansöka om Erasmusstipendium. Ersättningen per månad varierar från land till land, men är ca. 550 €.
 • En nyhet inom Erasmusprogrammet är att det går att ansöka om så kallad Short mobility. Den kan vara 5–30 dagar lång och ersättningen är 79 € per dag under de första 14 dagarna, sedan 56 € per dag. Du bör helst ansöka i en ordinarie ansökningsomgång för utbytesstudier.
 • Du kan bedriva studier och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid värduniversitetet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att du som doktorand har en handledare vid det sändande universitetet men det finns inget krav på att det måste finnas en (bi)handledare vid det mottagande lärosätet; detta är dock en stark rekommendation.
 • Kanske kan du ta kurs på mastersnivå? Tala med din handledare!
 • Om du har barn under 18 år kan du få extra bidrag. Följer barnet med kan du få inkluderingsstöd i form av extra bidrag för faktiska kostnader som till exempel ett större boende.
 • Om du har någon funktionsvariation som gör att du behöver extra stöd under en utlandsvistelse kan du ansöka om en så kallad top-up, en extra summa per månad. Det finns även inkluderingsstöd om du till exempel behöver anpassat boende, vård eller liknande i värdlandet, etc.
 • Om du reser hållbart till och från din studiedestination får du extra medel.

Läs om hur doktoranden Juhan Björn reste till Köln på Erasmus+ studentmobilitet för att gå kurs och vara närmare sin bihandledare under en vårtermin.

Läs om hur doktoranden Sergio Rojo hade tänkt sig ett student­mobilitetsutbyte men sedan genomförde en virtuell mobilitet som också blev riktigt bra.

Här hittar du mer information om Erasmus+ studentmobilitet.

Erasmus+ kompetensutveckling är en finansieringsform som tillhandahålles för samtliga kategorier LU-anställda. Du kan ansöka om en mobilitet som är mellan två dagar och två veckor lång (jobbskuggning beviljas oftast enbart en vecka, kurs eller liknande kan beviljas två veckor). Det behövs inget utbytesavtal i botten, du behöver bara en värd vid en mottagande enhet som kan välkomna dig och som skriver under ditt så kallade ”Mobility Agreement”. Din institution betalar för hela utbytet (resa, boende, dagstraktamente) och det är också institutionen som får ersättning från Erasmus+ efter att du kommit hem igen. Kompetensutveckling är en flexibel och användbar form av finansiering då snart sagt allting är betalt och det inte finns några krav gällande antalet arbetade timmar (inom ramen för en jobbskuggning, till exempel). Observera att Erasmus+ kompetensutvecklingens huvudsyfte inte får vara forskning. 

Märk väl att det inte behöver vara ett universitet utan det kan vara ett företag, en organisation, ett arkiv, bibliotek, förlag eller någon annan intressant verksamhet som du vill besöka. Du reser ut som anställd vid Lunds universitet. På det viset är huvudsaken att du genom mobiliteten får möjlighet att stärka färdigheter som behövs i din nuvarande – och eventuellt kommande – anställning vid LU.

 • Det behövs inget utbytesavtal i botten. Det enda du behöver är som sagt en värd som är redo att ta emot dig och signera ditt så kallade ”Mobility Agreement”. Enda undantaget är universitet i Storbritannien; efter Brexit krävs ett utbytesavtal för att en kompetensutvecklingsmobilitet ska kunna ske. Tala med Internationella kontoret.
 • Du behöver din prefekts godkännande och underskrift.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ kompetensutveckling när som helst under året men senast en månad före utresa. Mer information om hur du gör för att ansöka hittar du i Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”.
 • I princip allting är betalt; din resa, boende, resor inom förrättningsorten och dagstraktamente. Din institution betalar för utbytet och får ersättning från Erasmus+ när du kommit hem igen – och har skickat in de dokument som krävs (se Canvas-kursen).

Läs om hur doktoranden Ylva Hamnell-Pamment rest till Berlin med medel för Erasmus+ kompetensutveckling.

Doktoranden Billy Jones fick Erasmus+ kompetensutvecklingsmedel för att resa till Bonn på klimatkonferens.

Här hittar du mer information om Erasmus+ kompetensutveckling.

Kanske har du varit på praktik under din grundutbildning och vet vad det kan innebära? Det behövs inget utbytesavtal i botten utan det du behöver är en värd vid en mottagande enhet som kan välkomna dig och som skriver under ditt så kallade ”Traineeship Agreement”. Under din praktikperiod går det fint att syssla med forskning, samla material till din avhandling eller skriva avhandlingstext. Du får en stipendiesumma per månad, ungefär som för Erasmus+ studentmobilitet. Skillnaden är att ersättningen för Erasmus+ praktik är högre, mellan 660 och 710 € per månad.

 • Det behövs inget utbytesavtal i botten. Det enda du behöver är som sagt en värd som är redo att ta emot dig och signera ditt så kallade ”Traineeship Agreement”.
 • Du kan ansöka om en praktikplats när som helst under terminstid, dock senast en månad innan praktiken startar. Du finner mer information på hemsidorna för Erasmus+ praktikstipendium.
 • Praktik utomlands inom Erasmusprogrammet innebär i vanliga fall utresa i minst två månader, som mest 12 månader. Du kan ansöka om Erasmus+ praktikstipendium. Ersättningen per månad varierar från land till land, men är ca. 700 €.
 • En nyhet inom Erasmusprogrammet är att det går att ansöka om så kallad Short mobility. Den kan vara 5–30 dagar lång och ersättningen är 79 € per dag under de första 14 dagarna, sedan 56 € per dag.
 • Du får inte ta några poäng under din praktikperiod. Erasmus+ praktik är dock väl lämpat för avhandlingsarbete.
 • Om du har barn under 18 år kan du få extra bidrag. Följer barnet med kan du få inkluderingsstöd i form av extra bidrag för faktiska kostnader som till exempel ett större boende.
 • Om du har någon funktionsvariation som gör att du behöver extra stöd under en utlandsvistelse kan du ansöka om en så kallad top-up, en extra summa per månad. Det finns även inkluderingsstöd om du till exempel behöver anpassat boende, vård eller liknande i värdlandet, etc.
 • Om du reser hållbart till och från din studiedestination får du extra medel.

Läs om hur doktoranden Katja Heldt nyttjat Erasmus+ praktik.

Läs om hur doktoranden Greer Jarrett reste till Norge med Erasmus+ praktikstipendium och stärkte sina kunskaper i vikingatida segling.

Här hittar du mer information om Erasmus+ praktik.

Erasmus+ lärarmobilitet liknar Erasmus+ kompetensutveckling väldigt mycket. Villkoren är i princip desamma, du kan resa ut mellan två dagar och tre veckor och i princip hela utbytet är betalt (resa, boende och dagstraktamente). Snart sagt det enda som skiljer är att under en lärarmobilitet utomlands måste du undervisa åtta klocktimmar per vecka. Det kan vara avskräckande för juniora forskare då det tar mycket tid att förbereda helt ny undervisning.

Undervisning behöver dock inte alls (bara) innebära föreläsningar utan kan innebära workshops, seminarier, handledning av studenter eller andra typer av pedagogiska aktiviteter. En nyhet inom Erasmusprogrammet är att det går att kombinera lärarmobilitet och jobbskuggning. Då krävs bara minst fyra klocktimmars undervisning, i kombination med en jobbskuggning (att gå bredvid kollega).

En annan sak som skiljer ut lärarmobiliteten är att det behövs ett utbytesavtal med universitetet ifråga. Om HT-fakulteterna inte har ett sådant avtal kan det enkelt upprättas ett för dig. Partneruniversitetet behöver vara med på noterna.

denna hemsida kan du se vilka partneruniversitet HT-fakulteterna har; välj ”Europa” för att se de universitet som omfattas av Erasmusprogrammet.

I bästa fall är din institution generös och tar med din utlandsundervisning i studie/bemanningsplanen. Det är enbart då som du kan erhålla en förlängning på doktorandtjänsten för denna typ av aktivitet.

 • Det behövs ett utbytesavtal i botten.
 • Du behöver prefektens godkännande och underskrift.
 • Vill du göra en kombinerad lärarmobilitet och jobbskuggning (fyra klocktimmars undervisning, jobbskuggning för resten)? Ansök om lärarmobilitet och ange i ansökan att det är denna kombination ansökan gäller.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ lärarmobilitet när som helst under året men senast en månad före utresa. Mer information om hur du gör för att ansöka hittar du i Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”.
 • I princip allting är betalt; din resa, boende, resor inom förrättningsorten och dagstraktamente. Din institution betalar för utbytet och får ersättning från Erasmus+ när du kommit hem igen – och har skickat in de dokument som krävs (se Canvas-kursen).
 • Det går att ansöka om medel för upp till 60 arbetsdagars mobilitet (2–60 dagar), alltså tolv veckor. I normalfallet tilldelas en enskild anställd som mest tre veckors betald mobilitet. Om du skulle vilja ansöka om en längre mobilitet än så kan det vara ett tips att skicka in själva ansökan i maj månad (i slutet av budgetåret för Erasmus+).

Läs om hur doktoranden Irene Lami rest vid flera tillfällen till Södra Böhmen med Erasmus+ lärarmobilitet.

Här hittar du mer information om Erasmus+ lärarmobilitet.

Utanför Europa

Under de kommande läsåren kommer det att finnas extra goda möjligheter för doktorander att få medel för utlandsvistelser – även utanför Europa! Varje år kommer det att öppnas upp speciella ansökningsperioder för Erasmusmedel. Mobiliteterna kan omfatta datainsamling, praktik, nät­verkande med mera. Just nu går det att söka Erasmusmedel för resa till vissa utvalda universitet, deadline för ansökan är den 21 augusti 2024!

Det finns även fonder och stiftelser vid Lunds universitet, och också en uppsjö externa fonder och finansiärer som du kan söka medel från. Du finner dessa stipendietips samlade på en egen sida.

Anmäl dig till Externa relationers nyhetsbrev för att få uppdateringar gällande alla slags internationella aktiviteter och möjligheter vid och utanför LU. Skicka ett e-postmeddelande och be att få hamna på sändlistan.

Anmäl dig också till Externa relationers Canvas-kurs för doktorander (”International opportunities for doctoral students at LU”) och ta del av tips och uppdateringar gällande olika internationella möjligheter.

Forskningsservice vid LU skickar regelbundet ut nyhetsbrevet Forskningsnytt. Se till att du får ta del av utskicken.

Håll ögonen på EURAXESS-nätverket.

Nätverket LERU (”League of European Research Universities”), som LU är medlem i, anordnar varje år sommarkurs för doktorander.

Nyttja gärna den databas som tillhandahålls genom EU-projektet iMotion (”The Intergration and promotion of staff training courses at universities across Europe”). Sök på kategorin ”Doctoral education” och se om det erbjuds något inom just dina intresseområden.

The PhD Hub är ett initiativ som syftar till att synliggöra finansiering, kurser och tjänster som finns tillgängliga inom Europa.

Lunds universitet innehar sedan 2020 EU-certifieringen HR Excellence in Research. Ta reda på vad det kan innebära för dig.

 • Res på konferens (Erasmus+ kompetensutveckling)
  Läs om hur Billy Jones representerade Sverige vid en FN-konferens i Bonn – med medel från Erasmus+ kompetensutveckling.
   
 • Besök ett arkiv, museum, bibliotek eller annan enhet som hyser för dig intressant material (Erasmus+ kompetensutveckling)
  Läs om hur Camila Borges Freitas reste till Paris, jobbskuggade och besökte ett viktigt arkiv.
   
 • Följ upp en konferenskontakt eller ta på egen hand kontakt med ett ledande forskningscentrum inom just ditt ämne eller fördjupning
  Du kan få presentera din forskning, nyttja bibliotek och andra resurser, få informell handledning, nätverka, bli affiliated researcher till ett projekt de driver eller kanske undersöka möjligheterna för en postdok-tjänst på plats (Erasmus+ kompetensutveckling eller praktik).
  Läs om hur Jakob Stenseke nyttjade Erasmus+ kompetensutveckling.
   
 • Jobbskugga en senior kollega inom ditt ämnesområde som är en duktig pedagog
  Du söker Erasmus+ kompetensutveckling för denna jobbskuggning för att stärka dina egna pedagogiska kompetenser, men vid sidan av passar du på att göra allt det som du behöver för din egen forskning (se förslag ovan).
   
 • Jobbskugga en senior kollega vars roll du skulle vilja inneha i framtiden
  Vid kollegans avdelning finns kanske en intressant ämnesmässig uppdelning eller organisation som avviker från det svenska, som kan vara intressant att lära känna. Kanske tycker din institution hemmavid att detta är intressant, och önskar att du rapporterar dina erfarenheter. Kanske stöttar de därmed din ansökan ytterligare.
  Läs om hur Ryszard Bobrowic gjorde precis detta under en Erasmus+ kompetensutvecklingsvistelse.
   
 • Jobbskugga kollegor som har spännande utrustning och var behjälplig själv (Erasmus+ kompetensutveckling)
  Läs om hur Katarzyna Bobrowicz jobbskuggade djurskötare på ett zoo i Polen så att hon bättre kunde utföra forskning kring djurs kognition.
  Läs om hur Stefan Lindgren på Humanistlaboratoriet rest till Pisa och Rom med kompetensutvecklingsmedel.
   
 • Stanna ute en lite längre period, skriv avhandlingstext och samla på dig kunskaper och färdigheter du behöver för ditt avhandlings­projekt (Erasmus+ praktik)
  Läs om hur Katja Heldt upplevde sin Erasmus+ praktikperiod i Paris.
  Läs om hur Greer Jarrett reste till Norge med Erasmus+ praktikstipendium och stärkte sina kunskaper i vikingatida segling.
   
 • Studera utomlands en period för att ta kurs och/eller få tid med en bihandledare (Erasmus+ studentmobilitet)
  Läs om hur Juhan Björn reste till Universität Köln, tog kurser och fick chans att möta sin bihandledare ordentligt.
   
 • Res utomlands tillsammans med din handledare
  Kanske kan hen fungera som din mentor vad gäller undervisning eller konferensdeltagande (Erasmus+ lärarmobilitet)?
  Läs om hur Jordan Zlatev hade tänkt agera mentor för sin doktorand.
   
 • Forskningsvistelse i Athen, Rom, Istanbul – eller på Capri? 
  Du kan ansöka om bostad vid de svenska instituten där, söka arbetsro i något av biblioteken och träffa andra nordiska forskare på besök (Erasmus+ studentmobilitet, kompetensutveckling, lärarmobilitet eller praktik).
  Läs mer om hur forskarna Lovisa Brännstedt och Elisabet Göransson tillbringat perioder vid Svenska institutet i Rom.
   
 • Har du läskurser kvar att ta?
  Om det finns en senior forskare i din närhet som har startat upp ett så kallat Blended Intensive Programme (BIP), en nyhet inom Erasmusprogrammet, så kanske det kan komma dig till del (Erasmus+ BIP). Minst tre lärosäten behöver vara inblandade i ett BIP. För din del kan det innebära kurspoäng, ett virtuellt och ett kortare fysiskt utbyte.  

 • Erasmusprogrammet ger inte medel för personalfortbildning vid EU-institutioner.
 • Programmet ger inte heller medel till organisationer som hanterar EU-program.
 • Du kan inte resa till flera olika destinationer inom ramen för samma Erasmusutbyte. Det går dock att besöka två institutioner som ligger i samma stad eller på mindre än 100 kilometers avstånd från varandra.

Har din tjänst gått ut och du har ännu inte disputerat? Är du fortfarande inskriven vid institutionen som doktorand? Då gäller detta för dig:

 • Du kan tyvärr inte söka Erasmus+ kompetensutveckling (det krävs en anställning i botten). Kravet från LU:s Erasmuskontor är att du behöver vara timanställd på motsvarande 50% av en heltidsanställning och att mobiliteten äger rum under anställningsperioden. Uppfyller du det kravet (eller är stipendiefinansierad) går det dock bra att söka medel.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ lärarmobilitet. Det bygger dock på att du är knuten till institutionen och utför viss undervisning (timmar). Märk väl att det är upp till din prefekt att godkänna en ansökan om lärarmobilitet. Kravet från LU:s Erasmuskontor är som sagt att du behöver vara timanställd på motsvarande 50% av en heltidsanställning och att mobiliteten äger rum under anställningsperioden.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ studentmobilitet (3rd cycle). Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att du som doktorand har en handledare vid det sändande universitetet men det finns inget krav på att det måste finnas en (bi)handledare vid det mottagande lärosätet; detta är dock en stark rekommendation.
 • Du kan ansöka om Erasmus+ praktikstipendium för vistelse vid någon slags verksamhet inom Europa (universitet, bibliotek, arkiv, företag, organisation, etc.).

Komplettera gärna med annan finansiering som du söker själv i god tid.

OBS! Du har möjlighet att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium innan din doktorandtjänst går ut. Det förutsätter att du fortfarande har någon form av datainsamling, nätverkande eller annan praktikverksamhet som du vill utföra.

Genom ett öppet fönster ser man ut över en stad som ligger vid en flod. I förgrunden, just till vänster utanför fönstret, syns en barockkyrkas vackra stenfasad. Längre bort ser man hus och hustak, och på andra sidan floden fortsätter staden. Himlen är blå, det är soligt ute. Det vi ser är delar av staden Porto i Portugal.

Erasmusprogrammet

öppnar upp flera olika mobilitets­fönster för HT-fakulteternas doktorander

Billy Jones

Billy Jones reste till Bonn på konferens

Katja ler och tittar in i kameran. Hon har blå ögon och rödlätt uppsatt hår. Hårslingor hänger ner framför öronen. Hon är klädd i rosa stickad tröja och ljusblå kappa. Hon står utomhus, vinden för hennes hårslingor lätt åt sidan.
Foto: Marion Schöning

Katja Heldt har besökt både Paris och Hellerup

Inspireras av fler utresande doktorander!

Till Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”

Fonder och stiftelser som ger medel för forskningsvistelser utomlands

Allt är inte en dans på rosor …

En utlandsvistelse kan vara väldigt utmanande (mer info inom kort)

Vill du prata med en av HT:s utresande­ambassadörer? 

Hör av dig till HT-Internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Senior International Officer
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Senior International Officer
Elena Vinci
046-222 8075
Elena Vinci

Internationell handläggare
Lina Södergren
046-222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03