Fritt tillgängliga böcker (open access)

Här hittar du alla de böcker som är fritt tillgängliga (open access) att ladda ner och läsa. I listan nedanför kan du välja att gå direkt till en av våra skriftserier och se vilka böcker som finns fritt tillgängliga.

Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund

Efter Tegnér

Efter Tegnér

Alfred Sjödin, Jimmie Svensson (red.) | Efter Tegnér. Experiment med tradition | 2018

Esaias Tegnérs (1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som utländska föreställningen om svensk kultur. ...

Läs mer

Litterära fabrikationer

Litterära fabrikationer

Kenneth Lindegren | Litterära fabrikationer. JT LeRoy och Araki Yasusada - både lögn och fiktion | 2016

Litterära fabrikationer – det litterära fenomen som vanligen kallas ”bluff ” eller ”bedrägeri” – har de senaste decennierna gett upphov till en moralisk och tolkningsteoretisk debatt av starkt polariserad karaktär. I centrum för problematiken står de omtvistade betydelserna av ...

Läs mer

Säg ett ord så kommer vi!

Säg ett ord så kommer vi!

Ulf Gran | Säg ett ord så kommer vi! En egen teaterhistoria | 2015

Ulf Gran utbildades vid Lunds universitet, blev fil.lic. i Litteraturvetenskap och undervisade åtskilliga år i Drama-teater-film och Dramatik. Ett pedagogiskt drag utmärkte också hans regiverksamhet med egen ensemble 1966–1990. Då han år 2005 blev hedersdoktor vid universitetet ...

Läs mer

Minnet och minnandet i litteraturen

Minnet och minnandet i litteraturen

Peter Henning, Eva Haettner Aurelius (red.) | Minnet och minnandet i litteraturen. Föreläsningar hållna vid ett symposium den 26 april 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet | 2014

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möjligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat sätt gått förlorat? Frågan om minnet och det att minnas har sedan urminnes tider intresserat poeter, filosofer och forskare, och att ...

Läs mer

Från Bruket till Yarden

Från Bruket till Yarden

Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur | 2014

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt av en ...

Läs mer

Bibelns lära om Kristus

Bibelns lära om Kristus

Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration | 2012

Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Rydbergs avhandling. Bibelns lära om ...

Läs mer

Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Jimmy Vulovic, Magnus Nilsson (red.) | Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur | 2011

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet. I denna ...

Läs mer

Tidskrift för Classiska studier

Tidskrift för Classiska studier

Katarina Bernhardsson, Sara Kärrholm, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Niklas Schiöler (red.) | Tidskrift för Classiska studier | 2011

I Tidskrift för Classiska studier tar närmare femtio forskare, journalister och författare med läsaren på en sällsam odyssé. Från världslitteraturen och med nyskrivna litterära texter – via nedslag i musiken, litteraturhistorien, journalistiken, datorspelet, dramatiken och ...

Läs mer

Ferlin och alla de andra

Ferlin och alla de andra

Birthe Sjöberg, Per Rydén (red.) | Ferlin och alla de andra. En festskrift till Jenny Westerström 21 januari 2010 | 2010

Jenny Westerström fyller 65 år i januari 2010. Vänner i Nils Ferlins värld, i forskarvärlden och i andra världar hyllar henne med den här festskriften som utmärks av en ovanlig bredd, både vad gäller innehåll och form. Här skildras sålunda inte bara Nils Ferlin utan därtill nästan ...

Läs mer

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Birthe Sjöberg (red.) | Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter | 2008

Viktor Rydbergs lyrik har åter blivit aktuell, vilket essäerna i Våra favoriter bland Viktor Rydbergs Dikter bekräftar. I dessa behandlas dikter som uttrycker personlig glädje och smärta men också sådana som känns aktuella för vår egen oroliga tid. Även i dag kan en dikt som ”Den nya ...

Läs mer

Theorier om verklig diktning

Theorier om verklig diktning

Erik Hedling, Birger Hedén, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen, Helena Nilsson (red.) | Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung | 2008

I antologin Theorier om verklig diktning samsas texter av mer än trettio litteratur- film- och konstforskare. Det handlar i de allra flesta fall om litteratur i alla dess former, men även om film, konst och musik. Texterna spänner över ett vitt fält, från lokal till global ...

Läs mer

Då och där, här och nu

Då och där, här och nu

Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg (red.) | Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson | 2007

Skriftens vida rubrik Då och där, här och nu försöker fånga Ingemar Oscarssons breda intressen.

Läs mer

Carl Fehrmans bibliografi

Carl Fehrmans bibliografi

Per Rydén (red.) | Carl Fehrmans bibliografi. 1938-2005 | 2006

Carl Fehrman har publicerat böcker, uppsatser, recensioner och åtskilligt annat under varje år sedan 1938. Han är född i, har präglats av och själv präglat Lund. Skolad under Olle Holmberg kom han att tillsammans med Staffan Björck sätta märken i den litteraturhistoriska forskningen i ...

Läs mer

Staffan Björcks bibliografi

Staffan Björcks bibliografi

Per Rydén (red.) | Staffan Björcks bibliografi. 1937-1995 | 2005

Staffan Björck (1915–1995) publicerade sin sista bok, Vänskapens pris, i den Absalonserie som här får sin fortsättning. Serien är knuten till Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, där han började och slutade sin bana. Någon månad efter det att den sista boken publicerats var ...

Läs mer

Från Eden till Damavdelningen

Från Eden till Damavdelningen

Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg (red.) | Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad | 2004

Under den vida rubriken Från Eden till Damavdelningen har uppsatser om kvinnan som författare, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas innehåll är ...

Läs mer

Drömmens vin, ordets blod

Drömmens vin, ordets blod

Per Erik Ljung (red.) | Drömmens vin, ordets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik | 2004

Det krävs ”drömkrafts dristighet” av den som vågar nalka sig poesin, skriver Vilhelm Ekelund i en anteckning från 1930. ”Poesins höga skola gäller det”, skriver han på ett annat ställe. ”Hvad vill sura ögat där och dess bekymmer!” Tolv poesiälskare och poesiforskare har här stannat ...

Läs mer

Skriva om jazz – skriva som jazz

Skriva om jazz – skriva som jazz

Walter Baumgartner, Per Erik Ljung, Frithjof Strauss (red.) | Skriva om jazz – skriva som jazz. Artiklar om ord och musik | 2001

Vad är det hos Thelonious Monk som får en rad författare att försöka fånga ”det monkiska” i ord – som om inte musiken var nog? Går det över huvud taget att skriva om jazz så att det svänger? Vad har Cole Porter gemensamt med svenska barockdiktare som Gunno Eurelius Dahlstierna och ...

Läs mer

Litteraturens makt

Litteraturens makt

Birthe Sjöberg (red.) | Litteraturens makt | 2000

Har litteraturen makt att påverka människan och samhällsutvecklingen? Är det verkligen så att litteraturen har hjälpt till att avskaffa slaveriet i Amerikas sydstater eller att ge svenskarna religiös mötesfrihet? Kan den ha skadat äktenskapet som institution eller gett avgörande ...

Läs mer

Skeptiska betraktelser

Skeptiska betraktelser

Lars Gustaf Andersson, Bengt Lewan, Gun Malmgren, Birthe Sjöberg (red.) | Skeptiska betraktelser | 1999

Under rubriken Skeptiska betraktelser har uppsatser om skilda ämnen inom ämnet litteraturvetenskap samlats. Kontexters betydelser vid litteraturanalyser diskuteras, litterarhistoriens berättande genomlyses, texter om bohemer och sjörövare får samsas med lyrikanalyser. Kvantitativa ...

Läs mer

Mannen med filmkameran

Mannen med filmkameran

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red.) | Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism | 1999

I den här antologin presenteras skilda aspekter av den moderna filmen och begreppet filmisk modernism. Perspektiven är många; studier av enskilda auteurer som Ingmar Bergman och Michelangelo Antonioni samsas med diskussioner kring filmljudets och filmmusikens funktioner. Vid sidan av ...

Läs mer

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Carl Fehrman | Litteraturhistorien i Europaperspektiv. Från komparatism till kanon | 1999

Carl Fehrman, professor emeritus i litteraturhistoria med poetik, tar i denna bok ett samlat grepp över det vetenskapsområde som i vårt land kallats allmän och jämförande litteraturhistoria. Huvudvikten i framställningen har lagts vid insatser från de länder som inom komparatismens ...

Läs mer

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Christina Sjöblad, Lennart Leopold (red.) | Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap | 1998

Charles Baudelaire (1821–67) – ”en modernismens föregångare” – är föremålet för de studier som samlats i föreliggande Absalonvolym. Texterna tillkom på doktorandkursen ”Baudelaire – diktaren och moderniteten” som hölls av docent Christina Sjöblad läsåret 1996–97 på ...

Läs mer

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Helene Ehriander, Birger Hedén (red.) | Bild och text i Astrid Lindgrens värld | 1997

Astrid Lindgrens texter har sina rötter i världar som den muntliga berättelsen, barnlitteraturtraditionen, konstsagan eller vuxenlitteraturen och filmkomedin. Samtidigt har den i sin tur blivit en del av sådana sinsemellan skilda världar som den tecknade serien och den fotografiska ...

Läs mer

Utsikter

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken | 1997

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym har samlats ...

Läs mer

Italienska förbindelser

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.) | Italienska förbindelser | 1997

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den öfriga världen ...

Läs mer

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.) | Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier | 1997

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen. Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Läs mer

Möten och metamorfoser

Möten och metamorfoser

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film | 1995

Relationen mellan litteratur och andra konstarter är ett forskningsområde som tilldrar sig allt större intresse. Denna volym är ett bland många uttryck för att den interartiella forskningen befinner sig i ett dynamiskt skede. Litteraturens förhållande till musik, bildkonst och ...

Läs mer

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Carl Fehrman | Vinglas och timglas i Bellmans värld | 1995

Under sin femtioåriga forskarbana har Carl Fehrman återvänt till Bellman och 1700-talets sällskapsvisa, bland annat i Vin och flickor och Fredmans stråke. I den nya Bellmanboken står, som titeln antyder, dryckes- och dödstematiken i centrum. Fehrman har här samlat elva studier där han ...

Läs mer

Vänskapens pris

Vänskapens pris

Staffan Björck | Vänskapens pris. Litteraturvetenskapliga studier | 1995

Vänskapens pris är på samma sätt som Staffan Björcks tidigare Karl XII:s stövlar och Löjliga familjerna en samling lärda och infallsrika essayer från litteraturforskningens vida fält. I boken behandlas poetiska ordmagiker som Bellman, Birger Sjöberg och Nils Ferlin. Här ...

Läs mer

Efter dekonstruktionen

Efter dekonstruktionen

Ulla-Britta Lagerroth (red.) | Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori | 1992

Utvecklingen av svensk litteraturvetenskap måste idag ske i kreativt och kritiskt möte med den teoriförnyelse och de förändringar i vetenskapliga synsätt som äger rum på den internationella scenen. En grupp forskare från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund gör här ...

Läs mer

Texter och kontexter

Texter och kontexter

Claes-Göran Holmberg | Texter och kontexter. Samtal med 15 amerikanska litteraturforskare | 1994

Läs mer

På försök

På försök

Jenny Westerström, Tommy Olofsson, Per Rydén (red.) | På försök. 8 essäer och 3 inledningar | 1993

Skapande svenska är en möjligen lite missvisande beteckning på en verksamhet som omges med stridiga meningar. För att bidra till diskussionen publiceras här några prov på vad verksamheten kan resultera i. Det är åtta essäer som tillkom i samband med en kurs i skapande ...

Läs mer

Algot Werin

Algot Werin

Per Erik Ljung, Louise Vinge (red.) | Algot Werin. Från ett seminarium kring hans liv och verk | 1993

Algot Werin (1892-1975) tillhörde en generation av lundahumanister som gav det skånska universitetet en särprägel i svenskt kulturliv. Som förlagsman och litteraturhistoriker, som vän och lärare blev han högt respekterad och varmt avhållen. I oktober 1992 hyllades hans minne med ett ...

Läs mer

Studier i Läsebok för folkskolan

Studier i Läsebok för folkskolan

Inga-Lisa Petersson | Studier i Läsebok för folkskolan | 1992

Inga-Lisa Petersson presenterar här två studier kring tillkomsten av Läsebok för folkskolan. Läseboken var en pedagogisk angelägenhet av nationell betydelse. Den kom ut 1868 och blev läst i både folkskola och läroverk. "Läseboken och den svenska industrialiseringen" lyfter fram en ...

Läs mer

Moderna klassiker

Moderna klassiker

Per Erik Ljung (red.) | Moderna klassiker. 16 föreläsningar om texter från vår tid | 1992

Selma Lagerlöf, Joseph Conrad, August Strindberg, Edith Södergran, Virginia Woolf, Alberto Moravia, William Faulkner, Robert Musil, Sivar Arnér, Bertolt Brecht, Jorge Louis Borges, Jack Kerouac, Aksel Sandemose, Sonja Åkesson, Gabriel García Márquez är det som presenteras i den första ...

Läs mer

Acta Aethiopica

Internal rivalries and foreign threats 1869-1879

Internal rivalries and foreign threats 1869-1879

Sven Rubenson, Amsalu Aklilu, Merid Welde Aregay, Samuel Rubenson (red.) | Internal rivalries and foreign threats 1869-1879. Acta Æthiopica. Vol. 3 | Acta Aethiopica | 2000

Volume three with 235 documents was published in 2000 with the title Internal Rivalries and Foreign Threats 1869-1879. The volume documents the internal power struggle after the death of Tewodros resulting in the establishment of a growing base of power in the south with far reaching ...

Läs mer

Acta Aethiopica & Lund University Press

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884

Sven Rubenson, Amsalu Aklilu, Shiferaw Bekele, Samuel Rubenson (red.) | Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 | Acta Aethiopica & Lund University Press | 2021

Colonial powers and Ethiopian frontiers 1880-1884 is the fourth volume of Acta Aethiopica, a series that presents original Ethiopian documents of nineteenth-century Ethiopian history with English translations and scholarly notes. The documents have been collected from dozens of ...

Läs mer

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Mats Roslund (red.) | Bygd, by och bostad runt Uppåkra. Landskapet med sin centralplats | 2021

Läs mer

The Perm´/Glazov rings

The Perm´/Glazov rings

Birgitta Hårdh | The Perm´/Glazov rings. Contacts and Economy in the Viking Age between Russia and the Baltic Region | 2016

A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the ...

Läs mer

The Artisanal Perspective in Action

The Artisanal Perspective in Action

Katarina Botwid | The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice | 2016

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget ...

Läs mer

Neolithic Diversities

Neolithic Diversities

Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson, Deborah Olausson (red.) | Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden | 2015

In the study of the distant human past, certain events and periods have come to represent decisive passages from one human state to another. From a global perspective, the characteristic feature of the last ten thousand years is that people in different parts of the world, and at ...

Läs mer

Folk, fä och fynd

Folk, fä och fynd

Birgitta Hårdh, Lars Larsson (red.) | Folk, fä och fynd | 2013

Denna tolfte volym av Uppåkrastudier behandlar tre teman, som avspeglas i bokens titel: bebyggelse och kommunikation, lämningar av människor och djur samt föremål. Dessa teman är fördelade på tio artiklar. Fyra artiklar behandlar fynd, ofta framtagna genom metalldetektering men också ...

Läs mer

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Birgitta Hårdh (red.) | Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra | 2010

I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en försummad kategori, och bokens ...

Läs mer

Kullabergs grottor

Kullabergs grottor

Kristina Jennbert | Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap | 2009

Längs foten av Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå, från hav och från land. Hur har grottotna använts under de tusentals år som de funnits? Hur har bilden av grottmänniskor vuxit fram och har de överhuvudtaget funnits på ...

Läs mer

Arkeologi och samhälle

Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.) | Arkeologi och samhälle | 2009

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av humaniora i ...

Läs mer

Continuity for Centuries

Continuity for Centuries

Lars Larsson (red.) | Continuity for Centuries. A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden | 2004

In 2001 an intensive excavation began within the central part of the large site at Uppakra, southernmost Sweden. This was not the first excavation of the site but the first in which the topsoil was removed within large trenches in order to record the relations between different types ...

Läs mer

Fler fynd i centrum

Fler fynd i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra | 2003

I Fler fynd i centrum presenteras fjorton nya materialstudier från undersökningarna i Uppåkra. Kapitlen är skrivna på skandinaviska språk, engelska och tyska.

Läs mer

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Joakim Thomasson, Mats Anglert (red.) | Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Några exempel från södra Sverige | 2003

Läs mer

Centrality - regionality

Centrality - regionality

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrality - regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age | 2003

Läs mer

Central Places in the Migration and Merovingian Periods

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium, Lund, August 2001 | 2002

Läs mer

Järnålderns Skåne

Järnålderns Skåne

Bertil Helgesson | Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner | 2002

Läs mer

Uppåkra - centrum och sammanhang

Uppåkra - centrum och sammanhang

Birgitta Hårdh (red.) | Uppåkra - centrum och sammanhang | 2001

Läs mer

Fynden i centrum

Fynden i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra | 1999

Läs mer

Centrala platser, centrala frågor

Centrala platser, centrala frågor

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrala platser, centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En vänbok till Berta Stjernquist | 1998

Läs mer

Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Michaela Helmbrecht | Wirkmächtige Kommunikationsmedien. Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte | 2011

Denna avhandling handlar om vendel- och vikingatida bilder av människor. Kan man identifiera bilderna med figurer som är kända från mytologin eller sagorna? Hur användes bilder under denna period? Vilka funktioner hade de? På vilka typer av föremål uppträder de? Genom redogörelsen för ...

Läs mer

Changing Landscapes and Persistent Places

Changing Landscapes and Persistent Places

Jenny Nord | Changing Landscapes and Persistent Places. An Exploration of the Bjäre Peninsula | 2009

Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens ...

Läs mer

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Fredrik Ekengren | Ritualization - Hybridization - Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400 | 2009

This book deals with the transformation of imported Roman vessels in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard to ...

Läs mer

On the Road

On the Road

Kristina Jennbert, Birgitta Hårdh, Deborah Olausson (red.) | On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson | 2007

Travel can take us to new places, but also to new knowledge. We can travel in time as well as in space, and travelling is by no means solely a phenomenon belonging to the present. The fifty-three articles in "On the road" illustrate the complexities of the concept of travel.  ...

Läs mer

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Anna Tornberg, Andreas Svensson, Jan Apel (red.) | Life and afterlife in the Nordic Bronze Age. Proceedings of the 15th Nordic Bronze Age Symposium held in Lund, Sweden, June 11-15, 2019 | 2022

Läs mer

Archaeology@Lund

Frusna ögonblick

Frusna ögonblick

Henrik Gerding, Lovisa Brännstedt, Renée Forsell (red.) | Frusna ögonblick. Essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati | 2018

Frusna ögonblick är en samling essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati. Vänboken samlar flertalet av de presentationer som hölls vid ett symposium till hennes ära när hon lämnade posten som professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet i juni 2018. Bidragen ...

Läs mer

Visioner i landskapet 1 och 2

Visioner i landskapet 1 och 2

Ewa Ryberg | Visioner i landskapet 1 och 2. En materialsammanställning av hällkistorna i Göteryd socken och i Kronobergs län / Hällkistkatalog Göteryd socken i Kronobergs län | 2008

Läs mer

Mötesplatser

Mötesplatser

Björn Nilsson, Peter Skoglund, Eva Svensson | Mötesplatser. På väg mot en samlad natur- och kulturmiljövård | 2008

Läs mer

Arkeologins många roller och praktiker

Arkeologins många roller och praktiker

Emma Bentz, Elisabeth Rudebeck, Per Lekberg, Ola W. Jensen, Catrin Sandberg, Anita Synnestvedt, Elisabet Regner, Kathrine Eikrem, Leif Häggström, Roger Edenmo | Arkeologins många roller och praktiker. Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005 | 2007

Läs mer

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist | Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978 | 2019

Hvar äro männen? Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat Männens uppgift i arbetet för Guds rike våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika ...

Läs mer

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

A. M. Ciardi | On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225 | 2016

The cathedral chapter (Sw. domkapitel) was one of the most influential institutions in the medieval church and in medieval society at large. Chapter members were clergy whose functions could vary according to time and location, but whose basic duty was always to uphold the liturgy of ...

Läs mer

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | 2012

Läs mer

Glömda gudstecken

Glömda gudstecken

Tuve Skånberg | Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Läs mer

Bokhistoriska skrifter

En ny teknik gör entré

En ny teknik gör entré

Gunnel Hedberg | En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige | 2018

Läs mer

”Med coleurt omslag”

”Med coleurt omslag”

Helena Strömquist | ”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. | 2010

Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. Från mitten av 1700-talet blev den färdigbundna ...

Läs mer

Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier)

Katolsk manlighet

Katolsk manlighet

Yvonne Maria Werner | Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet - katolska missionärer och lekmän i Skandinavien | 2014

Arvet från reformationen var långt in på 1900-talet en viktig del av den nordiska nationella identiteten, vilket präglade synen på man lighet och genus. Hur var det då att vara man och katolik i Skandinavien? Hur förhöll sig de katolska manlighetsidealen till de idéer om manlighet som ...

Läs mer

Kanon och kulturarv

Kanon och kulturarv

Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette, Jes Wienberg (red.) | Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige | 2008

Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Danmark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, ...

Läs mer

Nordisk katolicism

Nordisk katolicism

Yvonne Maria Werner | Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv | Makadam | 2005

Den katolska missionsoffensiv som satte in i mitten av 1800-talet riktade sig också mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstiftningen kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer med skolor och sjukhus. Missionsverksamheten var särskilt ...

Läs mer

Coniectanea biblica. Old Testament series

Unburning Fame

Unburning Fame

Ola Wikander | Unburning Fame. Horses, Dragons, Beings of Smoke, and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible | 2017

In this book, Ola Wikander studies Indo-European influences in the literary world of the Hebrew Bible and the Ugaritic texts, tracing a number of poetic motifs and other concepts originating in the Indo-European linguistic milieux of the greater Ancient Near East (e.g., among ...

Läs mer

Drought, death and the sun in Ugarit and ancient Israel

Ola Wikander | Drought, death and the sun in Ugarit and ancient Israel. A philological and comparative study | 2014

The goal of Wikander's study is to elucidate the interconnected motifs of drought and death in the Bronze Age cuneiform alphabetic texts from Ugarit in Syria and the survival of these motifs as they appear in the world and text of the Hebrew Bible. The sun and its heat are two of ...

Läs mer

Critica Litterarum Lundensis

The Literary Construction of the Universe

The Literary Construction of the Universe

Daniel Helsing | The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy | 2019

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet ...

Läs mer

Det förflutna är ett främmande land

Det förflutna är ett främmande land

Sanjin Pejkovic | Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm | 2019

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt ...

Läs mer

Den ofärdiga vetenskapen

Den ofärdiga vetenskapen

Isak Hyltén-Cavallius | Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor | 2018

En brist på konsensus i litteraturvetenskapen, gällande såväl det litterära forskningsobjektets grundläggande egenskaper som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga, har varit påtaglig sedan 1960-talet. Det är även allmänt bekant att denna brist ...

Läs mer

Ordkonst och levnadskonst

Ordkonst och levnadskonst

Erik Erlanson | Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning | 2017

Med uttrycket ‘ordkonst och levnadskonst’ riktas uppmärksamheten mot ett särskilt förhållande mellan liv och dikt. Oavsett vad de författare eller läsare gör, som sysselsätter sig med poesi, ägnar de sig också åt att göra sig själva till subjekt. Frågorna gäller därför inte om eller i ...

Läs mer

Versform & ikonicitet

Versform & ikonicitet

Jimmie Svensson | Versform & ikonicitet. Med exempel från svensk modernistisk lyrik | 2016

Det brukar hävdas att ”form” och ”innehåll” är ett i dikten, att vad som sägs inte kan skiljas från hur det sägs. Ändå kommenteras dikter ofta utan att versformen nämns. Men på vilka sätt kan då versifikationen skapa mening? Den här avhandlingen tar sig an detta ...

Läs mer

Modernitet och myt

Modernitet och myt

Johan Edlund | Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan | 2015

Knut Hamsuns författarskap är ständigt aktuellt och kontroversiellt. Han räknas avgjort till de moderna – men frågan är hur hans upplevelse av moderniteten ska förstås. I avhandlingen Modernitet och myt tecknar Johan Edlund den tidige Hamsuns förhållande till samtiden med utgångspunkt ...

Läs mer

Humor i romantisk text

Humor i romantisk text

Jonas Asklund | Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825) | 2008

En mycket underlig blandning av högt och lågt kännetecknar de tre verk som undersöks i den här avhandlingen. I litteraturforskningen beskrivs detta drag ibland som något smaklöst och misslyckat, men det har också uppfattats som något gränslöst – som om dessa texter skulle innehålla ...

Läs mer

En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik

Historia på väg mot framtiden

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (red.) | Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle | 2010

Läs mer

Folkmord som film

Folkmord som film

Steven Dahl | Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie | 2013

Läs mer

Att finna meningen i ett historieprov

Att finna meningen i ett historieprov

Lars Andersson Hult | Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande | 2012

Läs mer

Att digitalisera det förflutna

Att digitalisera det förflutna

Cathrin Backman Löfgren | Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande | 2012

Läs mer

Spelar släkten någon roll?

Spelar släkten någon roll?

Kerstin Berntsson | Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande | 2012

Läs mer

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Axel Hultman | Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv | 2012

Läs mer

Historiemedvetande på prov

Historiemedvetande på prov

Fredrik Alvén | Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia | 2011

Läs mer

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

Arndt Clavier | "Mänsklighetens största problem genom alla tider" En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 | 2011

Läs mer

Det känns inte längre som det var länge sedan

Det känns inte längre som det var länge sedan

Maria de Laval | Det känns inte längre som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande | 2011

Läs mer

Med muren i backspegeln

Med muren i backspegeln

Joakim Glaser | Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland | 2011

Läs mer

Möbelrike i tiden

Möbelrike i tiden

Magnus Grahn | Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion | 2011

Läs mer

Likvärdighet till priset av likformighet?

Likvärdighet till priset av likformighet?

Per Gunnemyr | Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia | 2011

Läs mer

Utmanad av ondskan

Utmanad av ondskan

Per Höjeberg | Utmanad av ondskan. Den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945 | 2011

Läs mer

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Valter Lundell | Den goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen | 2011

Läs mer

"Nu er vi ikke mere piger"

"Nu er vi ikke mere piger"

Anna Nordqvist | "Nu er vi ikke mere piger" Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920 | 2011

Läs mer

Mörkrets hjärta i klassrummet

Mörkrets hjärta i klassrummet

Bo Persson | Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen | 2011

Läs mer

Att hantera historia med ett öga stängt

Att hantera historia med ett öga stängt

David Rosenlund | Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter | 2011

Läs mer

Historia i magasin

Historia i magasin

Marianne Sjöland | Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk | 2011

Läs mer

ETN

ETN:H2O

ETN:H2O

Susanne Lundin, Johanna Rivano Eckerdal, Lynn Åkesson (red.) | ETN:H2O | 2021

Läs mer

ETN:TÅG

ETN:TÅG

Charlotte Hagström, Karin Gustavsson, Markus Idvall (red.) | ETN:TÅG | 2019

Läs mer

ETN:LUF

ETN:LUF

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm, Göran Sjögård (red.) | ETN:LUF. Folklivsarkivet i Lund 100 år | 2013

Läs mer

ETN:CO2

ETN:CO2

Orvar Löfgren, Tine Damsholt (red.) | ETN:CO2. The greening of a Region | 2010

Läs mer

ETN:HOJ

ETN:HOJ

Charlotte Hagström, Lars-Eric Jönsson (red.) | ETN:HOJ | 2009

Läs mer

ETN:JOB

ETN:JOB

Cecilia Fredriksson, Håkan Jönsson (red.) | ETN:JOB | 2008

Läs mer

ETN:RIT

ETN:RIT

Lynn Åkesson, Karin Salomonsson, Charlotte Hagström (red.) | ETN:RIT | 2008

Läs mer

ETN:KRY

ETN:KRY

Kristofer Hansson, Malin Ideland, Fredrik Nilsson (red.) | ETN:KRY | 2007

Läs mer

ETN:HEM

ETN:HEM

Robert Willim (red.) | ETN:HEM | 2006

Läs mer

ETN:POP

ETN:POP

Malin Ideland, Carina Sjöholm, Robert Willim (red.) | ETN:POP | 2005

Läs mer

Études Romanes de Lund

On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

Chiara Gargiulo | On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution | 2020

This thesis is a collection of four studies on pronominal anaphora resolution with a focus on first language (L1) attrition and prosody. In Study I, we explored the temporariness of attrition effects on anaphora resolution in L1 Italian speakers who moved to Sweden after puberty ...

Läs mer

La motivation et le concept de soi

La motivation et le concept de soi

Céline Rocher Hahlin | La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l'élève et de l'enseignant de français langue étrangère en Suède | 2020

Comment les enseignants peuvent-ils stimuler l’envie d’apprendre le français de leurs élèves ? Se voir utiliser le français dans l’avenir peut-il être un moteur de motivation efficace ? Quelle perception ont les enseignants de français en Suède de leur rôle motivateur ? Les études ...

Läs mer

Los enigmas de Alejo Carpentier

Los enigmas de Alejo Carpentier

Victor Wahlström | Los enigmas de Alejo Carpentier. La presencia oculta de un trauma familiar | 2018

Alejo Carpentier (1904-1980) es uno de los escritores latinoamericanos más distinguidos, pero muy poco se sabe acerca de su vida privada y de su origen familiar. Además, como se ha visto después de su muerte, algunos de los pocos datos que él mismo optó por revelar eran falsos. A ...

Läs mer

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Antonio Vázquez | Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2. | 2016

Läs mer

Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes

Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes

Roberta Colonna Dahlman | Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes | 2015

Läs mer

Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation?

Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation?

Céline Rocher-Hahlin | Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation? Les effets de trois activités en cours de français sur la motivation d’élèves suédois | 2014

Läs mer

La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

Anna Ponnert | La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores. | 2014

Läs mer

La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE

La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE

Fernando Lopez | La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE. Un modelo didáctico para el bachillerato Sueco | 2014

Läs mer

Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera

Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera

Henrietta Godolakis Carolsson | Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera. Un estudio comparativo del efecto de un uso limitado o frecuente del ordenador en las competencias lingüísticas de estudiantes suecos de español de nivel B1 | 2014

Läs mer

Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

Marcelo Cea | Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo | 2014

Läs mer

La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

Sandra Håkansson | La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera | 2014

Läs mer

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Frida Splendido | Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs. Le VOT et la liaison dans une étude de cas multiples | 2014

Läs mer

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Rasmus Persson | Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction. Analyses conversationnelles et phonétiques | 2014

Comment fait-on pour se comprendre en conversation ? Comment fait-on pour s’en sortir ensemble lorsqu’on ne se comprend pas ? Et pour s’assurer que l’on a bien compris ? Cet ouvrage aborde la thématique de l’intersubjectivité – ou de la compréhension mutuelle – dans une perspective ...

Läs mer

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Disa Holmlander | Estrategias de atenuación en español L1 y L2. Estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos | 2011

Läs mer

Lecture ou confiture

Lecture ou confiture

Margareth Wijk | Lecture ou confiture. Parcours panoramique de l'éducation des femmes dans la littérature française | 2010

Margareth Wijk est professeur de littérature à l’Université de Lund. Elle nous invite à une promenade pleine de surprises à travers l’éducation des femmes en France au cours des âges. Voici donc tantôt une galerie de portraits de femmes prestigieuses, tantôt le sottisier des points de ...

Läs mer

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Anita Thomas | Les débutants parlent-ils à l'infinitif? Influence de l'input sur la production des verbes par des apprenants adultes du français | 2009

Läs mer

Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa

Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa

Petter Jonsson | Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa. Interpretación psicoanalítica de la producción novelesca de un autor | 2009

Läs mer

À la recherche de la morphologie silencieuse

À la recherche de la morphologie silencieuse

Malin Ågren | À la recherche de la morphologie silencieuse. Sur le développement du pluriel en francais L2 écrit | 2008

Läs mer

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Liviu Lutas | Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau. Fantastique et Histoire | 2008

Läs mer

El personaje femenino de la novela indigenista

Ingela Johansson | El personaje femenino de la novela indigenista | 2008

Läs mer

Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2

Åsa Conway | Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2. Étude syntaxique, prosodique et discursive | 2005

Läs mer

L’acquisition des Catégories Fonctionnelles

L’acquisition des Catégories Fonctionnelles

Jonas Granfeldt | L’acquisition des Catégories Fonctionnelles. Étude comparative du développement du DP français chez des enfants et des apprenants adultes | 2003

Läs mer

De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

Carla Cariboni Killander | De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq | 2000

Läs mer

Le Bon sens commun

Le Bon sens commun

Björn Larsson | Le Bon sens commun. Remarques sur le rôle de la (re)cognition intersubjective dans l’épistémologie et l’ontologie du sens | 1997

Läs mer

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

Björn Larsson | La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive. Une étude de 113 adjectifs d’emploi fréquent dans la langue du tourisme et dans d’autres types de prose non-littéraire | 1994

Läs mer

La réception des Mandarins

La réception des Mandarins

Björn Larsson | La réception des Mandarins. Le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France | 1988

Läs mer

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap

Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011

Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011

Philippe Collberg | Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011 | 2013

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens ...

Läs mer

Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering

Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering

Jan-Olof Nilsson | Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering | 2012

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens ...

Läs mer

Hex

Industrial Cool

Industrial Cool

Robert Willim | Industrial Cool. Om postindustriella fabriker | 2008

Vad är en fabrik? Med industrisamhällets avveckling följer en ny ruin-romantik. Över hela västvärlden blir slitna tegelfasader och rostbruna maskinhallar till nya utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga arbets-platser. Samtidigt skapas nya industrilokaler, där besökarnas intryck ...

Läs mer

Virtualiteter

Virtualiteter

Marie Cronqvist, Gunhild Eriksdotter, Charlotte Hagström, Max Liljefors, Frans Mossberg, Robert Willim | Virtualiteter. Sex essäer | 2006

HEX är en verksamhet vid Lunds universitet där humanistiska forskare samlas för att experimentera med samarbetsformer och gestaltning av forskning. I denna skrift har sex av dessa forskare skrivit essäer som alla tar sin utgångspunkt i termen virtualitet.

Läs mer

Intermedia Studies Press

Mötesplatser

Mötesplatser

Hans Lund | Mötesplatser. Ord och bild i samverkan | 2013

Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ”The image is one pole, the title often ...

Läs mer

Det runda brunnslocket

Det runda brunnslocket

Hans Lund | Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna | 2011

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ett lock. ...

Läs mer

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (red.) | Gunnar Ekelöf mellan konstarterna | 2010

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel. I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras essäer ...

Läs mer

Changing Borders

Changing Borders

Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (red.) | Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality | 2007

Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the “proper” interart institutions. It could be argued that contemporary ...

Läs mer

Lund Slavonic Monographs

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

Natalia Bratova | The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras | 2013

Läs mer

Lund Studies in African and Asian Religions

De villkorligt frigivna

Pierre Wiktorin | De villkorligt frigivna. Relationen mellan munkar och lekfolk i ett nutida Thailand | Almqvist & Wiksell International | 2005

Läs mer

Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Two Quests for Unity

Two Quests for Unity

Bruno Hamnell | Two Quests for Unity. John Dewey, R. G. Collingwood, and the Persistence of Idealism | 2021

Two Quests for Unity investigates the persistence of idealist philosophy in Anglo-America during the first half of the nineteenth century through a study of Robin George Collingwood (1889–1943) and John Dewey (1859–1952). By focusing on an English and an American philosopher, this ...

Läs mer

Performing search

Performing search

Cecilia Andersson | Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People | 2021

Läs mer

The Privilege to Select

The Privilege to Select

Nora Schmidt | The Privilege to Select. Global Research System, European Academic Library Collections, and Decolonisation | 2020

To European social sciences and humanities researchers, substantial parts of potentially relevant literature published in the “Global South” are invisible. This literature is neither indexed in any subject databases nor acquired by European libraries – a gap virtually unacknowledged ...

Läs mer

Shifting Gears

Shifting Gears

Christopher Martin | Shifting Gears. Automated Driving on the Eve of Autonomous Drive | 2020

As we encounter the dramatic imagery and predictions about self-driving cars that appear almost daily in the media it can become easy to think of automated driving as being a revolutionary new experience. But is it? Why is it that we can drive to work and arrive realizing that we were ...

Läs mer

Kultur X

Kultur X

Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson (red.) | Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning | 2019

2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, för oss ...

Läs mer

Folkbildning för delaktighet

Folkbildning för delaktighet

Lisa Olsson Dahlquist | Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid | 2019

Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globalise­rings­ och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga ...

Läs mer

Cells in Culture, Cells in Suspense

Cells in Culture, Cells in Suspense

Andréa Wiszmeg | Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research | 2019

Parkinson’s disease is a neurodegenerative affliction to which researchers have long striven to find a cure. The human embryo is a source of vital cells used in regenerative medicine, as well as a powerful symbol of life. Using foetal cells from aborted embryos for transplantation to ...

Läs mer

Lärarstudenters digitala studievardag

Lärarstudenters digitala studievardag

Fredrik Hanell | Lärarstudenters digitala studievardag. Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning | 2019

Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala ...

Läs mer

"We can make new history here"

"We can make new history here"

Katarzyna Herd | "We can make new history here" Rituals of producing history in Swedish football clubs | 2018

This dissertation investigates how history is produced, what roles it plays, and what forms it takes in four Swedish football clubs – AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and Malmö FF. These clubs all have long rich histories. They were established more than one hundred years ago and ...

Läs mer

Swedish Art History

Swedish Art History

Ludwig Qvarnström (red.) | Swedish Art History. A Selection of Introductory Texts | 2018

This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st century, as well as thematic studies ...

Läs mer

Mitt och ditt

Mitt och ditt

Karin Salomonsson (red.) | Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse | 2018

”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, ...

Läs mer

Bild och natur

Bild och natur

Peter Bengtsen, Max Liljefors, Moa Petersén (red.) | Bild och natur. Tio konstvetenskapliga betraktelser | 2018

Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället. I antologin ...

Läs mer

'May contain traces of'

'May contain traces of'

Meghan Cridland | 'May contain traces of' An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet | 2017

Changes to the contemporary food system, including meals and eating patterns, have occurred quickly. One such change over the past 30 years has been the increase of commercially produced foods aimed at food allergies and intolerances and ‘free from’ dieting. The gluten free diet has ...

Läs mer

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Lars-Eric Jönsson (red.) | Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa | 2017

Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade satsningar och projekt som handlade om ...

Läs mer

Kulturhistoria

Kulturhistoria

Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson (red.) | Kulturhistoria. En etnologisk metodbok | 2017

På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser kriminalromaner eller följer tv-serier som ...

Läs mer

Poesier & kombinationer

Poesier & kombinationer

Mikael Askander | Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi | 2017

Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att Öijer inte bara har verkat som poet ...

Läs mer

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen för de ...

Läs mer

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as a ...

Läs mer

The Drowning World

The Drowning World

Adam Brenthel | The Drowning World. The visual culture of climate change | 2016

A challenging question today is how to understand and act on climate change. Previous analyses of the public outreach of the climate sciences have concluded that the urgent communication of climate is inadequate. It is foremost the invisibility of carbon dioxide and the lack of a ...

Läs mer

New Big Science in Focus

New Big Science in Focus

Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell (red.) | New Big Science in Focus. Perspectives on ESS and MAX IV | 2016

This anthology is about new big science, approached through perspectives from law, sustainability studies, sociology of science and technology, history, human geography and information studies. In focus are the two large experimental facilities being built in Lund: the European ...

Läs mer

Breathing Life into a Standard

Breathing Life into a Standard

Karolina Lindh | Breathing Life into a Standard. The configuration of resuscitation in practices of informing | 2015

Standardisation is commonly thought of as leading to uniformity and order while practices are regarded as dynamic. They evolve and change through repeated enactments. This study explores the meeting of these two apparently con-flicting phenomena by inquiring into how a specific piece ...

Läs mer

Skratt som fastnar

Skratt som fastnar

Fredrik Nilsson, Lars-Eric Jönsson (red.) | Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor | 2014

Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner och känslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid, rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöks bland annat skrattets relation till makt och motstånd samt humorns betydelse i skapande av ...

Läs mer

Nordic Seniors on the Move

Nordic Seniors on the Move

Anne Leonora Blaakilde, Gabriella Nilsson (red.) | Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life | 2013

”I believe that all people need to move about. Actually, some have difficulties in doing so. They stay in their home neighbourhoods where they’ve grown up and feel safe. I can understand that, but my wife and I, we didn’t want that. We are more open to new ideas.” This anthology is ...

Läs mer

Den nya stadens bibliotek

Den nya stadens bibliotek

Hanna Carlsson | Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek | 2013

Folkbiblioteket beskrivs ofta som en av våra mest omtyckta och uppskattade samhällsinstitutioner. Trots detta har både besöken och utlåningen av böcker minskat under senare år, filialer läggs ner och på många håll minskar personalstyrkan. I en tid när böcker kan köpas på bensinmacken ...

Läs mer

Modern Genes

Modern Genes

Niclas Hagen | Modern Genes. Body, Rationality and Ambivalence | 2013

The main objective of this ethnological compilation thesis is to investigate the linkage between everyday life with a genetic disease and intrinsic patterns of modernity. The thesis is based upon four individual articles each addressing the everyday experience Huntington’s disease. ...

Läs mer

The return of traditional food

The return of traditional food

Patricia Lysaght, Håkan Jönsson, Anna Burstedt | The return of traditional food | 2013

Strongly interdisciplinary in content, the papers in this volume deal with various aspects of the return to popularity of traditional food, from the re-articulation of goat-cheese making in Jämtland, Sweden, to the reinvention of Cinnamon Bread as a commodity under the influence of ...

Läs mer

Lund Studies in Educational Sciences

Gemenskapens gränser

Gemenskapens gränser

Emil Bernmalm | Gemenskapens gränser. Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan | 2022

Läs mer

En bra lektion är rätt mycket jazz

En bra lektion är rätt mycket jazz

Paul Strand | En bra lektion är rätt mycket jazz. Villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning | 2021

Det är lätt att man tänker att studenter lär sig det som står i kursplanerna. Denna avhandling ifrågasätter om så är fallet, åtminstone när vi tittar in i ämneslärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Det skrivna ordet är något annat än praktiken. Dessutom  är det som händer i ...

Läs mer

"Det handlar om vår framtid"

"Det handlar om vår framtid"

Louise Rietz | "Det handlar om vår framtid" Hur elevers scientific literacy kan utvecklas genom SNI-argumentation i kemiundervisning | 2021

En individ i dagens samhälle kommer ständigt i kontakt med olika frågor som är kopplade till naturvetenskap. Val ska göras, beslut ska fattas. Ska jag vaccinera mig? Ska jag köpa den där vattentäta jackan? Vilket elbolag ska jag välja? Vilken fisk ska jag köpa? Ska jag skänka pengar ...

Läs mer

Ögonblick

Ögonblick

Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström (red.) | Ögonblick. En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten | 2021

Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans ...

Läs mer

Den moderna skolans framväxt

Den moderna skolans framväxt

Magnus Grahn | Roger Johansson, Esbjörn Larsson, Hans Teke (red.) | Den moderna skolans framväxt. 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna | 2021

Läs mer

Making a curriculum

Making a curriculum

David Örbring | Making a curriculum. A study of knowledge in Swedish School geography | 2021

Many people have their own experience of school geography. Perhaps your memory of geography lessons is that you had to memorize all the rivers in a specific region, or gather facts about different countries. Or perhaps you made your own maps, which helped you to learn to analyze the ...

Läs mer

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Eva Svensson | Lärares användning av digitala resurser i undervisningen. "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare" | 2020

I dagens samhälle är vi omgivna av digitala resurser och lever delar av våra liv på internet. Syftet med denna avhandling är att bidra till kunskap om lärares användning av digitala resurser i sin undervisning och hur användningen påverkar elevernas utveckling av kunskaper och ...

Läs mer

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Charlotte Lagerholm | Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet | 2020

Läroböckers innehåll presenteras med både text och bild, det vill säga visuella representationer. Men vad säger egentligen de visuella representationerna? Hjälper de elever att förstå naturvetenskap och i så fall på vilket sätt? Hur dessa visuella representationer kan understödja ...

Läs mer

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Mimmi Malm | Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen. I sagans värld på förskolan | 2020

Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre. Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen och ...

Läs mer

Samhällskunskap för alienerad elit

Samhällskunskap för alienerad elit

Janna Lundberg | Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda läroverket | 2020

Elevernas skamkänslor känns i rummet medan läraren talar om referenstekniker. Jag ser elevernas kutade ryggar när de sjunker ihop och blir mindre än de brukar vara. De är totalt knäpptysta och verkar knappt andas. Alla elever har ansiktet riktat mot läraren, ingen av eleverna i ...

Läs mer

The Emotional Community of Social Science Teaching

The Emotional Community of Social Science Teaching

Katarina Blennow | The Emotional Community of Social Science Teaching | 2019

This is a dissertation about emotions in Social Science teaching. As such it offers a perspective on Social Science didactics that until now has been largely neglected. Some of the most pressing concerns of our time, not least crises related to migration, the welfare state, ...

Läs mer

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Karin Ollinen | Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen | 2019

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med pedagogiska ...

Läs mer

Increasing Ethical Awareness

Increasing Ethical Awareness

Hans Teke | Increasing Ethical Awareness. The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study | 2019

Is there a formula for ethics teaching more effective than others, if the purpose is to make a difference as to how students relate and respond to ethical problems in their own lives? And, if so, what would that formula look like? Would it be anything similar to ethics teaching as it ...

Läs mer

Elever i matematiksvårigheter

Elever i matematiksvårigheter

Ingemar Karlsson | Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik | 2019

Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat ...

Läs mer

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Johan Lind | Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat | 2019

Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha förmågor och kunskaper som gör att ...

Läs mer

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson | Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen | 2019

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elev-engagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta om sin ...

Läs mer

Vart tog behaviorismen vägen?

Vart tog behaviorismen vägen?

Ingrid Bosseldal | Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa. | 2019

Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning av ...

Läs mer

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Eva Pennegård | Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet | 2019

”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.” Lärare i fysik, årskurs 7 Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssammanhang. I Hatties sammanställning om vad som påverkar ...

Läs mer

Synen på skrivande

Synen på skrivande

Martin Malmström | Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner | 2017

Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln följdes av en ...

Läs mer

Lund Studies in English

Writing in English at University

Writing in English at University

Satu Manninen, Ellen Turner, Cecilia Wadsö-Lecaros | Writing in English at University. A Guide for Second Language Writers | 2020

Writing is a central activity at university. Writing in English at University: A Guide for Second Language Writers is a textbook designed to accompany the MOOC Writing in English at University. This book can also be used as a stand-alone handbook, with links to online resources, such ...

Läs mer

Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010

Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010

Mette Hildeman Sjölin | Stage Appropriations of Shakespeare's Major Tragedies, 1980-2010 | 2020

A childless couple look for an alternative life project; three sisters argue about their senile father; a young student struggles with his tricky family situation and an attitude problem. Appropriations, adaptations and productions from the decades around the turn of the millennium ...

Läs mer

Silent Modernism

Silent Modernism

Annika J. Lindskog | Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf | 2017

How do you represent thoughts, feelings, and experiences for which words do not suffice? This question lies behind many of the experiments that characterize modernist fiction. Silent Modernism: Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf examines one of the solutions ...

Läs mer

Interpretive Functions of Adjectives in English

Interpretive Functions of Adjectives in English

Helena Frännhag | Interpretive Functions of Adjectives in English. A Cognitive Approach | 2013

This book presents a theoretical discussion of the creation of meaning in language, with special focus on the functions that adjectives fulfil in this process. The discussion rests on a dynamic view of meaning and interpretation, according to which there are no fixed linguistic ...

Läs mer

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Anna Lindhé | Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels | 2013

‘I am a man More sinn’d against than sinning’ For centuries, readers and spectators have felt invited to sympathize with the father in one of William Shakespeare’s most famous tragedies, King Lear. Towards the end of the 20th century, however, these sympathies shifted towards ...

Läs mer

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Sara Håkansson | Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot | 2009

Time and again in George Eliot’s novels, from Adam Bede to Daniel Deronda, the narrator speaks directly to the reader. Ranging from quiet presumptions of assent (‘it is well known that...’) to downright admonitions (‘[i]f you think it is incredible… I will ask you to use your power of ...

Läs mer

(De)coding Modality

(De)coding Modality

Anna Wärnsby | (De)coding Modality. The Case of Must, May, Måste and Kan | 2006

Läs mer

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Gunilla Lindgren | Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912 | 2005

Twenty years after Vassar College welcomed the first American female undergraduates in 1865, the experiences of women college students began to be fictionalized in so-called college stories. This study shows how higher education is presented in these novels and short stories, ...

Läs mer

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Lisbet Kickham | Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922 | 2004

"Such in truth is our lot that while we are English to the Irish, we are Irish to the English. For the one island does not detest us more than the other. "The sentiment expressed by the Anglo-Norman knight Maurice Fitzgerald in 1171 was one that many Anglo-Irish shared more than 700 ...

Läs mer

Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

Jane Mattisson | Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy | 2002

Hardy's first novel appeared forty years after the beginning of the Industrial Revolution in England. His fiction describes rural society at one of the most exciting points in English history, when skills and knowledge on which country life had rested for so long were about to be ...

Läs mer

The Victorian Governess Novel

The Victorian Governess Novel

Cecilia Wadsö-Lecaros | The Victorian Governess Novel | 2001

The governess held a peculiar position in Victorian England: she was a wage-earning, middle-class woman in a society in which middle-class femininity was defined by domesticity and non-participation in the public labour market. This made her a suitable heroine for writers focusing on ...

Läs mer

The Fallen World in Coleridge’s Poetry

The Fallen World in Coleridge’s Poetry

Agneta Lindgren | The Fallen World in Coleridge’s Poetry | 1999

Läs mer

Degree modifiers of adjectives in spoken British English

Degree modifiers of adjectives in spoken British English

Carita Paradis | Degree modifiers of adjectives in spoken British English | Chartwell-Bratt | 1997

Läs mer

The journey toward Ariel

The journey toward Ariel

Nancy D. Hargrove | The journey toward Ariel. Sylvia Plath’s poems of 1956–1959 | 1994

Läs mer

The London–Lund corpus of spoken English

The London–Lund corpus of spoken English

Jan Svartvik (red.) | The London–Lund corpus of spoken English. Description and research | 1990

The appearance of this book marks the end of two projects in modern English linguistics, the London-Lund Corpus of Spoken English and Text Segmentation for Speech. Part I is a description by Sidney Greenbaum and Jan Svartvik of the computerized London-Lund Corpus of Spoken English, ...

Läs mer

The full voic'd quire below

The full voic'd quire below

Claes Schaar | The full voic'd quire below. Vertical context systems in Paradise lost | 1982

Läs mer

Lund Studies in Ethics and Theology

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Niclas Lindström | Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken | 2012

Läs mer

Samvete och samvetsfrihet

Samvete och samvetsfrihet

Mats Aldén | Samvete och samvetsfrihet. En analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet. | 2002

Läs mer

Bortom syndakatalogen

Björn Cedersjö | Bortom syndakatalogen. En studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet | Libris | 2001

Läs mer

Lund Studies in Historical Archaeology

Medeltida stadsaristokrati

Medeltida stadsaristokrati

Kenth Hansen | Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer | 2020

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolkningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle. Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras ...

Läs mer

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Anders Håkansson | Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv | 2017

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer ...

Läs mer

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Läs mer

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working ...

Läs mer

Mellan slott och slagg

Mellan slott och slagg

Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund, Jes Wienberg (red.) | Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman | 2016

Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en artikel till Anders Ödmans vänbok ...

Läs mer

Medeltiden och arkeologin

Medeltiden och arkeologin

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier | 2011

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid. Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet ...

Läs mer

Mellan makten och himmelriket

Mellan makten och himmelriket

Ing-Marie Nilsson | Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. | 2009

I nästan tusen år har kykrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte ...

Läs mer

Triangulering

Triangulering

Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner, Jes Wienberg (red.) | Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten | 2009

Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins ...

Läs mer

Aristocratic Landscape

Aristocratic Landscape

Martin Hansson | Aristocratic Landscape. The Spatial ideology of the Medieval Aristocracy | 2006

This book is a comparative study of how the aristocracy in Western Europe organised space and landscape inside and adjacent to their residences. It discusses examples from Britain, France, Germany and Scandinavia concentrated in the period c. 800-1500. The overall aim is to search ...

Läs mer

Lund Studies in History of Religions

Muslimska kvinnors mobilitet

Muslimska kvinnors mobilitet

Nina Jakku | Muslimska kvinnors mobilitet. Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige | 2019

Doktorsavhandlingen Muslimska kvinnors mobilitet undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och hur dessa påverkar deras mobilitet. Studien lyfter fram ...

Läs mer

Universal Burdens

Universal Burdens

Anthony Fiscella | Universal Burdens. Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore | 2015

Läs mer

Negotiating Thainess

Negotiating Thainess

Marte Nilsen | Negotiating Thainess. Religious and National Identities in Thailand's Southern Conflict | 2012

Läs mer

Muslimska kvinnor i Israel

Muslimska kvinnor i Israel

Eli Göndör | Muslimska kvinnor i Israel. Religionens roll i vardagslivets förflyttningar | 2012

Läs mer

Melamisufism i Bosnien

Melamisufism i Bosnien

Ask Gasi | Melamisufism i Bosnien. En dold gemenskap | 2010

Läs mer

Rural Women in Bangladesh

Rural Women in Bangladesh

Abdel Baten Miaji | Rural Women in Bangladesh. The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups | 2010

Läs mer

Western esoterism

Lars Steen Larsen | Western esoterism. Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields | 2008

Läs mer

A Landscape of Left-Overs

A Landscape of Left-Overs

Anne-Christine Hornborg | A Landscape of Left-Overs. Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada | Almqvist & Wiksell International | 2001

Läs mer

Islam på svenska

Islam på svenska

Jonas Otterbeck | Islam på svenska. Tidskriften Salaam och islams globalisering | Almqvist & Wiksell International | 2000

Läs mer

Lund Studies in Medieval Archaeology

Biskop och stad

Biskop och stad

Göran Tagesson | Biskop och stad. Aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping | 2002

Läs mer

Huvudgårdar och herravälden

Huvudgårdar och herravälden

Martin Hansson | Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid | 2001

Under medeltiden var frälset en privilegierad grupp i samhället. Genom att gå i kungens tjänst som riddare och väpnare slapp man betala skatt. Den lokale fräl-semannen var samtidigt lokalsamhällets makthavare. Ett av de svenska landskap som var speciellt rikt på frälsemän var Småland. ...

Läs mer

Den gotiske labyrint

Den gotiske labyrint

Jes Wienberg | Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark | 1993

Den gotiske labyrint fokuserer på det voldsomme byggeri ved kirkerne i tiden op til reformationen. Var det et udtryk for økonomisk velstand, øget fromhed eller kirkens krise? Kan byggeriet beskrives som en overgang fra romansk til gotisk? Hvordan blev kirkerne forandret? Hvad var den ...

Läs mer

Lund Studies in Sociology of Religion

Religionssociologisk mångfald

Curt Dahlgren (red.) | Religionssociologisk mångfald. Texter till minne av Berndt Gustafsson, grundare av religionssociologi i Sverige | 2022

Läs mer

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

Ina Rosen | I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. A Focus Group Study | 2009

Läs mer

Religiositet bland migranter

Religiositet bland migranter

Magdalena Nordin | Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund | 2004

Läs mer

Lund University Cognitive Studies

Material perception and action

Kristin Ingvarsdottir | Material perception and action. The role of material properties in object handling | 2021

Läs mer

The malleability of political attitudes

The malleability of political attitudes

Thomas Strandberg | The malleability of political attitudes. Choice blindness, confabulation and attitude change | 2020

Läs mer

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Katarzyna Bobrowicz | Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory | 2019

Läs mer

Action in Mind

Action in Mind

Zahra Gharaee | Action in Mind. A Neural Network Approach to Action Recognition and Segmentation | 2018

Läs mer

Planning and inhibition in corvids

Planning and inhibition in corvids

Can Kabadayi | Planning and inhibition in corvids | 2017

Läs mer

On the origins of physical cognition in corvids

On the origins of physical cognition in corvids

Ivo Jacobs | On the origins of physical cognition in corvids | 2017

Physical cognition involves a host of cognitive abilities that enable understanding and manipulation of the physical world. Corvids, the bird family that includes crows, ravens and jays, are renowned for their cognitive abilities, but still little is known about their folk physics. ...

Läs mer

Designing for Peer Learning

Designing for Peer Learning

Åsa Harvard Maare | Designing for Peer Learning. Mathematics, Games and Peer Groups in Leisure-time Centers | 2015

Läs mer

Tracking the Mind's Eye

Tracking the Mind's Eye

Roger Johansson | Tracking the Mind's Eye. Eye movements during mental imagery and memory retrieval | 2013

Läs mer

Intelligent, socially oriented technology

Christian Balkenius, Agneta Gulz, Magnus Haake, Birger Johansson (red.) | Intelligent, socially oriented technology. Projects by teams of master level students in cognitive science and engineering. Anthology of master level course papers | 2013

Läs mer

Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

Lola Cañamero, Pierre-Yves Oudeyer, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | 2009

Läs mer

Learning System Thinking

Learning System Thinking

Maria Larsson | Learning System Thinking. The role of semiotic and cognitive resources | 2009

Läs mer

Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

Paul Hemeren | Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion | 2008

Läs mer

Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

M Schlesinger, L Berthouze, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | 2008

Läs mer

One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish

Philip Diderichsen | One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish | 2008

Läs mer

Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes

Tomas Persson | Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes | 2008

Läs mer

Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics

L. Berthouze, C. G. Prince, Ml Littman, H. Kozima, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics | 2007

Läs mer

Choice Blindness: The Incongruence of Intention, Action and Introspection

Petter Johansson | Choice Blindness: The Incongruence of Intention, Action and Introspection | 2006

Läs mer

Contours of Cognition

Trond A. Tjøstheim | Contours of Cognition | 2022

Läs mer

The evolution of social cognition in Archosauria

Claudia Zeiträg | The evolution of social cognition in Archosauria. Gaze following and play as windows to social cognition in dinosaurs | 2022

Läs mer

Lund University Press

Ingmar Bergman

Ingmar Bergman

Erik Hedling (red.) | Ingmar Bergman. An Enduring Legacy | 2021

This unique collection focuses on the work of legendary Swedish filmmaker Ingmar Bergman. Written in the wake of the centenary of Bergman's birth in 2018, the volume aims to combine new approaches to Bergman's films and writings with more traditional analyses. Established themes such ...

Läs mer

The Environmental Turn in Postwar Sweden

The Environmental Turn in Postwar Sweden

David Larsson Heidenblad | The Environmental Turn in Postwar Sweden. A New History of Knowledge | 2021

The Stockholm Conference of 1972 drew the world's attention to the global environmental crisis, but for people in Sweden the threat was nothing new. Anyone who read the papers or watched the television news was already familiar with the issues. Five years early, in the summer of 1967, ...

Läs mer

In the borderland between song and speech

In the borderland between song and speech

Jan-Olof Svantesson, Håkan Lundström (red.) | In the borderland between song and speech. Vocal expressions in oral cultures | 2022

This is a study of vocal expressions in the borderland between speech and song, based on performances from cultural contexts where oral transmission dominates. Approaches drawn from perspectives belonging to both ethnomusicology and linguistics are integrated in the analysis. As the ...

Läs mer

Heritopia

Heritopia

Jes Wienberg | Heritopia. World Heritage and modernity | 2021

Heritopia investigates the meanings of the past in the present, focusing on Abu Simbel in Egypt and other World Heritage sites. It explores and resolves a number of paradoxes: the past is impossible to preserve for eternity; all preservation implies change; preservation of one site ...

Läs mer

Incest in Sweden 1680–1940

Incest in Sweden 1680–1940

Bonnie Clementsson | Incest in Sweden 1680–1940. A history of forbidden relations | 2020

In early modern Sweden, if a man and his deceased wife's sister were found guilty of engaging in sexual intercourse they would be sentenced to death by beheading. Today the same relationship is not even illegal. Covering the period 1680-1940, this book analyses both incest crimes and ...

Läs mer

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Svante Norrhem, Erik Thomson (red.) | Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789. Economies of Allegiance | 2020

This book examines early modern politics, diplomacy and finance by looking at the transfer of money and other resources between sovereigns in return for military or political service, often known as the payment of 'subsidies'. Focusing on payments made by the French crown, the ...

Läs mer

Overwhelmed by overflows?

Overwhelmed by overflows?

Barbara Czarniawska, Orvar Löfgren (red.) | Overwhelmed by overflows? How people and organizations create and manage excess | 2019

This transdisciplinary volume investigates the ways in which people and organisations deal with the overflow of information, goods or choices. It explores two main themes: the emergence of overflows and the management of overflows, in the sense of either controlling or coping with ...

Läs mer

Exposed

Exposed

Mia-Marie Hammarlin | Exposed. Living with scandal, rumour, and gossip | 2019

This book illuminates the personal experience of being at the centre of a media scandal. The existential level of that experience is highlighted by means of the application of ethnological and phenomenological perspectives to extensive empirical material drawn from a Swedish context. ...

Läs mer

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681

Eric Pudney | Scepticism and Belief in Witchcraft Drama, 1538-1681 | 2019

This is a study of the representation of witches in early modern English drama, organised around the themes of scepticism and belief. It covers the entire early modern period, including the Restoration, and pays particular attention to three plays in which witchcraft is central: The ...

Läs mer

Humboldt and the Modern German University

Humboldt and the Modern German University

Johan Östling | Humboldt and the Modern German University. An Intellectual History | 2018

This book is about the idea of the university in modern Germany. Its primary focus is how the Humboldtian tradition was transformed and how it gave direction to debates around higher education. By combining approaches from intellectual history, conceptual history and the history of ...

Läs mer

Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A

På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ

Sandy Åkerblom | På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria | 2020

Satser som Pannkakor är gott och Inrikespolitik är tråkigt är högfrekventa och helt naturliga för vår språkkänsla. De är en del av det svenska språket och vi möter dem dagligen. Från ett språkvetenskapligt perspektiv är de dock häpnadsväckande. Predikativet i sådana exempel har en ...

Läs mer

Meningar i text

Meningar i text

Philippe Collberg | Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning | 2020

När vi läser texter har vi en stark tendens att försöka skapa samband mellan de satser och meningar som bygger upp texten. Om sambanden är otydliga brukar vi hellre sluta oss till möjliga eller sannolika tolkningar av hur textens delar hör ihop, snarare än att konstatera att t.ex. två ...

Läs mer

Permeable islands

Permeable islands

Christiane Müller | Permeable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions | 2019

Läs mer

Bildliga betydelser i SAOB

Bildliga betydelser i SAOB

Pär Nilsson | Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv | 2019

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. Trots ...

Läs mer

Hermeneutik och grammatik

Hermeneutik och grammatik

Andreas Widoff | Hermeneutik och grammatik. Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik | 2018

En stor del av språkvetenskapen har under lång tid förlitat sig på distinktioner som delar upp språket i två huvudsakliga sidor. Till sådana distinktioner hör langue och parole, som föreslogs av Saussure, sprogbygning och sprogbrug, som föreslogs av Hjelmslev, och competence och ...

Läs mer

Man, en och du

Man, en och du

Sanna Skärlund | Man, en och du. Generiska pronomen i svenskans historia | 2017

När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används ...

Läs mer

Ord på prov

Ord på prov

Anna W Gustafsson, David Håkansson | Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet | 2017

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom att ...

Läs mer

Svenskans beskrivning 34

Svenskans beskrivning 34

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (red.) | Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014 | 2016

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober ...

Läs mer

The Highest Force Hypothesis

The Highest Force Hypothesis

David Petersson | The Highest Force Hypothesis. Subordination in Swedish | 2014

This study discusses subordination in Swedish from the perspective of three construction types that involve clauses that have traditionally been notoriously difficult to classify as unambiguous main or subordinate clauses: "embedded V2"-constructions, direct speech constructions, and ...

Läs mer

The Evaluability Hypothesis

The Evaluability Hypothesis

Johan Brandtler | The Evaluability Hypothesis. The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish | 2010

Läs mer

Word Order in Övdalian

Word Order in Övdalian

Piotr Garbacz | Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. | 2010

Läs mer

Pamfletter!

Pamfletter!

Anna W Gustafsson | Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet | 2009

Läs mer

Input och output

Input och output

Christian Waldmann | Input och output. Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser | 2008

Läs mer

Small Clauses in Swedish

Small Clauses in Swedish

Katarina Lundin | Small Clauses in Swedish. Towards a Unified Account | 2003

Läs mer

Lunder germanistische Forschungen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Sofie Nilsson | Das perfektische Präteritum im Deutschen | 2016

Läs mer

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Margret Osterkamp | Werden – ein Chamäleon der Sprache. Zum Werdegang von werden | 2013

Läs mer

Aspekte des Dativs

Aspekte des Dativs

Edith Ekberg | Aspekte des Dativs. Zur Relation zwischen der Dativ-DP und der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen | 2012

Läs mer

Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Curt Dahlgren | Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017. Redovisning av Luka 29 | 2020

På 1940-talet började Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds Universitet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av sådana uppgifter fann sin form på 1960-talet, då arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden. ...

Läs mer

Mediehistoriskt arkiv

Kodex

Kodex

Jonas Nordin (red.) | Kodex. Boken i medeltidens Sverige | 2022

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, ...

Läs mer

The Medal in Early Modern Sweden

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller | The Medal in Early Modern Sweden. Significances and Practices | 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can ...

Läs mer

En förbindelse med en större värld

En förbindelse med en större värld

Charlotte Nilsson | En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal | 2020

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. För det tidiga 1900-talets svenska landsbygdsbefolkning var postorder lika mycket ett sätt att komma i kontakt med en större värld som ett sätt att göra ...

Läs mer

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (red.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | 2019

Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka och utbilda ...

Läs mer

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Emil Stjernholm | Gösta Werner och filmen som konst och propaganda | 2018

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska ...

Läs mer

”Filmreformens förste avantgardist”

”Filmreformens förste avantgardist”

Lars Diurlin | ”Filmreformens förste avantgardist”. Experimentfilmaren Peter Kylberg | 2017

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades av ...

Läs mer

Drömmar om det minsta

Drömmar om det minsta

Matts Lindström | Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 | 2017

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i samhället. Den ...

Läs mer

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (red.) | Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani | 2017

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner mer idag än ...

Läs mer

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om hur ...

Läs mer

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade i ...

Läs mer

Återkopplingar

Återkopplingar

Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Återkopplingar | 2014

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet uppdatera ...

Läs mer

Mediehistoriska vändningar

Mediehistoriska vändningar

Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (red.) | Mediehistoriska vändningar | 2014

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande ...

Läs mer

Attentatet mot Hiertas minne

Attentatet mot Hiertas minne

Patrik Lundell | Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria | 2013

Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och ställning. I centrum står några ...

Läs mer

”Skosmörja eller arkivdokument”

”Skosmörja eller arkivdokument”

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | ”Skosmörja eller arkivdokument”. Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien | 2012

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. ...

Läs mer

Från pressarkivet 1800-1899

Från pressarkivet 1800-1899

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell | Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling | 2012

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen. Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet om ...

Läs mer

Media, popular culture and the American century

Media, popular culture and the American century

Kingsley Bolton, Jan Olsson (red.) | Media, popular culture and the American century | 2010

Seen from a contemporary perspective, it is evident that the greatest cultural impact of the U.S. in the fabled American Century was not at the high end of intellectual thought, but at the level of popular culture, the mass media, technology and the spread of the American vernacular ...

Läs mer

The story of storage I

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (red.) | The story of storage I | 2010

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner. Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den sfär som ...

Läs mer

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Läs mer

1800-talets mediesystem

1800-talets mediesystem

Jonas Harvard, Patrik Lundell (red.) | 1800-talets mediesystem | 2010

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat ...

Läs mer

Regional aesthetics

Regional aesthetics

Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson (red.) | Regional aesthetics. Locating Swedish media | 2010

The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Internet. The nineteen contributors ...

Läs mer

Det våras för journalisten

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink | Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal | 2009

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten? Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film brukades ...

Läs mer

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder

Erik Hedling, Mats Jönsson (red.) | Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen | 2008

Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle. I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings begravning och gamla HSB-filmer, ...

Läs mer

Medier och politik

Medier och politik

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet | 2007

Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Mer än ...

Läs mer

Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund

Två svensk-franska studier

Två svensk-franska studier

Mari Mossberg | Två svensk-franska studier. Att beskriva översättarstilar – en analys av sex svenska översättningar av Madame Bovary. Icke satsformade meningar i svensk-fransk kontrastiv belysning | 2021

Läs mer

Tre uppsatser om variation och förändring

Tre uppsatser om variation och förändring

Marit Julien (red.) | Tre uppsatser om variation och förändring | 2020

Läs mer

Stärkande samtal

Stärkande samtal

Anna W Gustafsson | Stärkande samtal. Fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården | 2014

Läs mer

Perspektiv på genus

Perspektiv på genus

Gunlög Josefsson (red.) | Perspektiv på genus | 2013

Läs mer

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Per Lagerholm | Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan | 2013

Läs mer

Early Verbs in Child Swedish

Lisa Holm | Early Verbs in Child Swedish. A Diary Study on Two Boys. Part I, Verbs Spurts and the Grammar Burst | 2010

Boken utgör första delen i en bred empirisk studie över tidiga verb i svenskt barnspråk. Undersökningen baseras på dagboksmaterial. I boken visas hur barnen tillägnar sig verb i två tydliga spurter, en strax efter ett och ett halvt års ålder och en strax efter två års ålder. Den andra ...

Läs mer

Syntax i gränssnittet

Syntax i gränssnittet

Gunlög Josefsson (red.) | Syntax i gränssnittet. Tre uppsatser i gränsområdet mellan lexikon, syntax och semantik | Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, | 2008

Läs mer

Den finita satsen i små barns språk

Den finita satsen i små barns språk

Åsa Wikström | Den finita satsen i små barns språk | 2008

Läs mer

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Lena Ekberg (red.) | Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö | 2007

Läs mer

Report Series, Department of Archaeology and Ancient History

Understanding Bronze Age Life

Understanding Bronze Age Life

Katarina Botwid | Understanding Bronze Age Life. Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective | 2017

Läs mer

Etiska perspektiv inom arkeologin

Etiska perspektiv inom arkeologin

Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert (red.) | Etiska perspektiv inom arkeologin. Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor | 2015

Antologin Etiska perspektiv inom arkeologin innehåller fjorton kapitel där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor. Boken är ett resultat av etikkurser som har getts inom arkeologiutbildningen. Dessa kurser har visat sig få stor betydelse både för de studenter ...

Läs mer

Jarlens residens

Martin Hansson | Jarlens residens. Gammal och ny arkeologi på Hultaby borg | 2000

Läs mer

Sekel bokförlag

Våldets väsen

Våldets väsen

Christopher Collstedt | Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2012

Läs mer

Visuell fostran

Visuell fostran

Mats Jönsson | Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945 | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2011

Andra världskriget utgör den mest genomforskade perioden i svensk historia. Med några få undantag har emellertid hittillsvarande undersökningar undvikit en av de viktigaste ingångarna till en djupare förståelse för dessa unika år – bilderna. Med Sveriges statligt sanktionerade ...

Läs mer

Taming the Prophets

Taming the Prophets

Martin Kjellgren | Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2011

In may 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In de verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for anyone who wanted to be called a Christian. Still, astrology was inseparable from the scholarly ...

Läs mer

Krigets salt

Krigets salt

Thomas Kaiserfeld | Krigets salt. Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid | Sekel bokförlag | 2009

Krigets salt Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid. Ända sedan eldvapen kom i bruk under medeltiden har salpeter varit av stor militär betydelse eftersom det utgör huvudbeståndsdelen i krut. För att ...

Läs mer

Den allrakäraste fienden

Den allrakäraste fienden

Ainur Elmgren | Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939 | Sekel bokförlag | 2008

Den första republikens Finland föddes ur ett världskrig och gick under i ett världskrig. Sverige gled in i ännu ett sekel av sorglös fred och välstånd på andras bekostnad. Så såg det i alla fall ut på andra sidan Östersjön. Den finländska pressen levde i symbios med den rikssvenska. ...

Läs mer

Tullbergska rörelsen

Tullbergska rörelsen

Magnus Olofsson | Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869 | Sekel bokförlag | 2008

Mellan 1867 och 1869 försökte hundratals människor från skånska godsbygder med hjälp av skatteansökningar, arbetsnedläggelser och vardagligt motstånd vinna äganderätt till ett stort antal arrendegårdar som tillhörde inalles ett tjugotal skånska storgods. De hävdade att gårdarna i ...

Läs mer

Eldens återsken

Eldens återsken

Lina Sturfelt | Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld | Sekel bokförlag | 2008

Första världskriget ses idag som en meningslös, tragisk konflikt där alla var offer. Men medan kriget pågick var en sådan tolkning långtifrån den enda. I Eldens återsken undersöks hur den stora katastrofen formade svenska föreställningar om krig, neutralitet och modernitet från ...

Läs mer

Lyckolandet

Lyckolandet

Joachim Östlund | Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott | Sekel bokförlag | 2007

Varje nytt år skulle befolkningen I stormaktstidens Sverige lyssna till de kungliga böndagsplakat som lästes upp i rikets kyrkor. Där informerades om riksdagar och gavs förklaringar till krig och kriser. Där beskrevs även grunden för rikets gemensamskap och Sverige gestaltades gärna ...

Läs mer

Duellanten och rättvisan

Duellanten och rättvisan

Christopher Collstedt | Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede | Sekel bokförlag | 2007

Duellen var under äldre tid en form av privat hämnd och en ritual för upprättelse inom den svenska adeln. Genom sträng lagstiftning, de så kallade duellplakaten, försökte staten under 1600-talet utrota bruket av dueller som uttryck för den adliga ståndsideologin och ...

Läs mer

Den dubbla blicken

Den dubbla blicken

Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer, Anna Wallette (red.) | Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900 | Sekel bokförlag | 2007

År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. Mötet blev till viss del ett misslyckande eftersom norrmännen uteblev på grund av den svensk-norska unionskrisen. Några få finländare medverkade men de hade sin politiska och historieteoretiska uppmärksamhet riktad åt ...

Läs mer

En fiende till civilisationen

En fiende till civilisationen

Tommy Gustafsson | En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet | Sekel bokförlag | 2007

En fiende till civilisationen Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet. Åren kring 1920 gjorde svensk film succé. Svenska filmer exporterades över hela världen och åtnjöt konstnärligt anseende. Perioden har mytologiskt kallats för ...

Läs mer

Näten på Limhamn

Näten på Limhamn

Johan Lundin | Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914 | Sekel bokförlag | 2007

Läs mer

"Judarnas Wagner"

"Judarnas Wagner"

Henrik Rosengren | "Judarnas Wagner" Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950 | Sekel bokförlag | 2007

Fredagen den 2 februari 1929 kunde läsarna av den stockholmska dagspressen ta del av en sensation inom kulturlivet, ett slagsmål mellan två inflytelserika tonsättare och musikkritiker, den svensk-judiske Moses Pergament och Wilhelm Peterson-Berger. Handgemänget hade utlösts av att ...

Läs mer

Med livet som insats

Med livet som insats

Henrik Rosengren, Johan Östling (red.) | Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre | Sekel bokförlag | 2007

Går det att göra vetenskap av livet? I denna antologi ges en helhetsbelysning av biografin som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar en lång rad av de ledande forskarna på området biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess metoder ...

Läs mer

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Anders Jarlert | Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945 | Sekel bokförlag | 2006

Det har sagts att svenska myndigheter länge principiellt avböjde, men så småningom av praktiska skäl accepterade, den skillnad mellan "arier" och "judar" som införts i det nazistiska Tyskland. I verkligheten accepterade UD:s rättsavdelning omedelbart raslagarnas definitioner ...

Läs mer

The Holocaust on Postwar Battlefields

The Holocaust on Postwar Battlefields

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | The Holocaust on Postwar Battlefields. Genocide as Historical Culture | Sekel bokförlag | 2006

Läs mer

Holocaust Heritage

Holocaust Heritage

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures | Sekel bokförlag | 2004

Läs mer

Sagans svenskar

Sagans svenskar

Anna Wallette | Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år | Sekel bokförlag | 2004

Vikingatiden har ofta betraktats som nordbornas och svenskarnas äldsta minne, en grund för vår nationella identitet. Från 1600-talets senare del till 1960-talet har sagornas svenskar betraktats som allt från svenska göter, skandinaver, germaner och till och med norsk-isländska ...

Läs mer

Sekel bokförlag & Lund Studies in History of Religions

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen | Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey | Sekel bokförlag & Lund Studies in History of Religions | Sekel Bokförlag | 2012

Läs mer

Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria

Truckers

Truckers

Hans Wallengren, Mikael Ottosson (red.) | Truckers. A profession in change | 2019

Läs mer

Mot ljuset

Mot ljuset

Emma Hilborn, Johan A Lundin (red.) | Mot ljuset. En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse | 2019

Läs mer

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Johan Lundin, Emma Hilborn (red.) | Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse | 2017

Läs mer

Förenen eder!

Förenen eder!

Pål Brunnström, Johan A Lundin (red.) | Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria | 2015

Läs mer

Fokus på arbetarhistoria

Fokus på arbetarhistoria

Lars Hansson (red.) | Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2011 | 2013

Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2011 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare på det arbetarhistoriska fältet. Antologin ger en bild av aktuell arbetarhistorisk forskning utifrån skilda perspektiv och på olika teman. Vi får ...

Läs mer

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Lars Berggren, Hans Wallengren (red.) | Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen | 2011

Läs mer

Konflikt och samförstånd

Konflikt och samförstånd

Magnus Olofsson (red.) | Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 | 2011

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik och ...

Läs mer

Arbetarhistoria idag

Arbetarhistoria idag

Magnus Olofsson (red.) | Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 | 2009

Antologin Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 innehåller fjorton arbetarhistoriska uppsatser skrivna av femton forskare från olika vetenskapliga discipliner. Uppsatserna kretsar kring ett antal teman som står i centrum för den ...

Läs mer

De förrådda kämparna

De förrådda kämparna

Emma Hilborn | De förrådda kämparna. Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917 | 2008

De förrådda kämparna handlar om radikalerna i den ungsocialistiska rörelsen i Sverige i början på 1900-talet. Emma Hilborn presenterar här en djup och originell historievetenskaplig undersökning av ungsocialisternas föreställningsvärld. Med fokus på deras identitetsformering ...

Läs mer

Arbetarhistoria i brytningstid

Arbetarhistoria i brytningstid

Victor Lundberg (red.) | Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005 | 2007

I antologin Arbetarhistoria i brytningstid – Landskrona i maj 2005 ingår 18 arbetarhistoriska uppsatser, skrivna av akademiska forskare från Umeå i norr till Malmö i söder. Här bjuds läsaren bland mycket annat på inblickar i en tunnbindares politiska tankevärld i 1880-talets ...

Läs mer

Skrifter från Folklivsarkivet i Lund

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988

Nils-Arvid Bringéus (red.) | Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus | 1988

Läs mer

Det bortrövade dryckeskärlet

Det bortrövade dryckeskärlet

Inger Lövkrona | Det bortrövade dryckeskärlet. En sägenstudie | 1982

Läs mer

En stad - tre världar

En stad - tre världar

Brita Hardenby | En stad - tre världar. En studie i sunt förnuft och kulturmönster | 1981

Läs mer

Herdar på Korsika

Herdar på Korsika

Gunnar Alsmark | Herdar på Korsika | 1979

Läs mer

Den dolda ekonomin

Den dolda ekonomin

Agneta Boqvist | Den dolda ekonomin. En etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950 | 1978

Läs mer

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Renée Valeri | Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France | 1977

Läs mer

Skånska prästgårdar

Skånska prästgårdar

Gösta Arvastson | Skånska prästgårdar. En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring 1680-1824 | 1977

Läs mer

Jordstugor i Sydsverige

Jordstugor i Sydsverige

Tomas Jönsson | Jordstugor i Sydsverige. Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion | 1976

Läs mer

Færøske sluppfiskere

Færøske sluppfiskere

Jóan Pauli Joensen | Færøske sluppfiskere. Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv | 1975

Läs mer

Bondens bostad

Bondens bostad

Monika Minnhagen | Bondens bostad. En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne | 1973

Läs mer

Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg

Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg

Ernst Walerius | Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg | 1973

Läs mer

Kyrktagningsseden i Sverige

Kyrktagningsseden i Sverige

Anders Gustavsson | Kyrktagningsseden i Sverige | 1972

Läs mer

Viken

Viken

Gabrielle Jeansson, Renée Valeri | Viken. Äldre bebyggelse och miljö | 1972

Läs mer

Nöden i Lund

Nöden i Lund

Sven B Ek | Nöden i Lund. En etnologisk stadsstudie | 1971

Läs mer

Hur annorlunda då

Hur annorlunda då

Artur Larsson | Hur annorlunda då. Minnen från ett samhälle på Söderslätt | 1967

Läs mer

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Viktor Åkerman | Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat | 1964

Läs mer

Brännodling

Brännodling

Nils-Arvid Bringéus | Brännodling. En historisk-etnologisk undersökning | 1963

Läs mer

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Axel Hörlen | Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad | 1962

Läs mer

Det sydsvenska halmtaket

Det sydsvenska halmtaket

Karl Mattisson | Det sydsvenska halmtaket | 1961

Läs mer

Norden och kontinenten

Norden och kontinenten

Sigfrid Svensson (red.) | Norden och kontinenten. Föredrag och diskussioner vid trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Lund 1957 | 1958

Läs mer

Kupolbyggnader med falska valv

Kupolbyggnader med falska valv

Johan Pettersson | Kupolbyggnader med falska valv. En undersökning över primitivt byggnadsskick i Medelhavsområdet och Nordvästeuropa med utgångspunkt från västsvenskt material | 1954

Läs mer

Kloka flickan från Vallåkra

Kloka flickan från Vallåkra

John Pape | Kloka flickan från Vallåkra | 1949

Läs mer

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet

Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (red.) | Child & Noise. How does the child percieve the sound environment? | 2017

An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or ...

Läs mer

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (red.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | 2015

Läs mer

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Frans Mossberg (red.) | Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability | 2015

Läs mer

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Frans Mossberg (red.) | Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care | 2014

Läs mer

Buller i blåsväder

Buller i blåsväder

Frans Mossberg (red.) | Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk | 2011

Läs mer

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (red.) | Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad | 2011

Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt ...

Läs mer

Sound, mind and emotion - research and aspects

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (red.) | Sound, mind and emotion - research and aspects | 2008

Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them. In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums ...

Läs mer

Ljud och tystnad för sinne och själ

Ljud och tystnad för sinne och själ

Frans Mossberg (red.) | Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation | 2008

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som ...

Läs mer

Sounds of history

Sounds of history

Frans Mossberg (red.) | Sounds of history | 2008

What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic ...

Läs mer

Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (red.) | Ljud och inlärning | 2007

Läs mer

Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (red.) | Skadliga ljud | 2006

Läs mer

Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (red.) | Operativa ljud | 2006

Läs mer

Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (red.) | Förföriska ljud | 2006

Läs mer

Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (red.) | Buller och hälsa | 2006

Läs mer

Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cerwén, Frans Mossberg (red.) | Tysta områden i Sverige. En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter | 2018

Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa ...

Läs mer

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik | Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden | 2016

Läs mer

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell | Speakers Comfort and voice disorders in classrooms | 2011

Läs mer

Skånsk senmedeltid och renässans

Glimmingehus 500 år

Glimmingehus 500 år

Sten Åke Nilsson, Annette Landen (red.) | Glimmingehus 500 år. Tretton texter | 1999

Volymen består av 15 korta uppsatser om Glimmingehus, där centrala personer som byggherren Jens Holgersson och byggmästaren Adam van Düren porträtteras. Tillkomsten av borgen, dess utrustning och funktioner beskrivs med utgångspunkt från arkeologiska och arkitektoniska undersökningar. ...

Läs mer

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 1, Text | 1998

Läs mer

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation | 1995

Läs mer

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv | 1995

Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt ...

Läs mer

Bjersjöholm

Bjersjöholm

Sölve Johansson | Bjersjöholm. Gods och slott | 1992

Denna samling uppsatser behandlar godset och det gamla slottet, som är ett utmärkt exempel på ett skånskt slott från övergångsperioden mellan senmedeltid och renässans. Slottet har stått obebott sedan 1960-talet och erbjuder speciella möjligheter för en arkitektonisk och arkeologisk ...

Läs mer

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Per Ingesman | Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen | 1990

Med utgångspunkt från den senmedeltida agrarkrisen behandlar Ingesman ärkesätets omfattande godsbestånd och dess förvaltning. Rationalisering och centralisering är nyckelbegreppen i utvecklingen. I stor utsträckning bestod förvaltningspersonalen av lågadel. Därmed drabbades också ...

Läs mer

Söderslätt genom 600 år

Söderslätt genom 600 år

Sten Skansjö | Söderslätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid | 1983

Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets ...

Läs mer

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Knut Knutsson, Göte Paulsson (red.) | Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utgiven med inledning och kommentarer | 1983

Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som levererades ...

Läs mer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Salomon Kraft | Tre senmedeltida godsorganisationer | 1971

Volymen behandlar tre, mycket speciella godsorganisationer: - ett landsbygdsgille, knutet till Skarhult (1488) - Vallösa, tillhörig Peder Lang, officialis i Lund - Vittskövle med en jordebok som förtecknar den för landsförräderi avrättade Niels Brahe (1525).

Läs mer

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Gösta Johannesson (red.) | Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok | 1953

Utgåvan innehåller Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Få källor till den katolska kyrkans ekonomiska villkor i Norden under medeltiden har bevarats. Lunds ärkestift är dock ett undantag. Föreliggande volym presenterar två centrala källor som möjliggör studier av de problem som ...

Läs mer

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register | 1965

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm | 1952

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län | 1950

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Karl F. Hansson | Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 | 1950

Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk fram till ...

Läs mer

Den skånska kyrkan och reformationen

Den skånska kyrkan och reformationen

Gösta Johannesson | Den skånska kyrkan och reformationen | 1947

Gösta Johannessons doktorsavhandling analyserar Lunds ärkesäte under den danska reformationens inledande skede. Ärkebiskopen i Lund var den danska kyrkoprovinsens ledare med en central roll både inom den katolska kyrkan och den danska rikspolitiken. Avhandlingen undersöker relationen ...

Läs mer

Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Göte Paulsson, Sten Skansjö (red.) | Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650 | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2017

Läs mer

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Ola Svensson | Birgitta Tuvestrand, Guno Haskå, David Dunér (red.) | Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681. A I a: 1 | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2016

Läs mer

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Mattias Karlsson | Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift | 2015

Läs mer

Kärnan och borgen

Kärnan och borgen

Torkel Eriksson, Knut Drake, Peter Carelli | Kärnan och borgen. Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2007

Läs mer

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Sten Skansjö, Birgitta Tuvestrand (red.) | Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2007

Läs mer

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 2, Registerdelen | 2004

För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.

Läs mer

Helsingborgs län

Helsingborgs län

ola Svensson (red.) | Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/83, jordebok 1583/84, extraskattemantalslängd 1584 | 2001

Volymen innehåller ekonomiska källor från sent 1500-tal, knutna till Helsingborgs län, som var en viktig administrativ enhet under medeltid och renässans. Under 1500-talets senare del upprättades för första gången något så när kompletta förteckningar och redovisningar över vem och vad ...

Läs mer

Slavica Lundensia

Polsk-skandinaviska möten

Polsk-skandinaviska möten

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Polsk-skandinaviska möten | 2011

Läs mer

The Search for the Modern Identity

The Search for the Modern Identity

Krzysztof Stala | The Search for the Modern Identity. Polish Responses to Modernity and Europe in the 20th Century | 2010

Läs mer

The Arts in Dialogue

The Arts in Dialogue

Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavickova, Barbara Törnquist-Plewa (red.) | The Arts in Dialogue. Essays in Honour of Fiona Björling | 2009

Läs mer

Skandinavien och Polen

Skandinavien och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan | 2007

Läs mer

Words, Deeds and Values

Words, Deeds and Values

Fiona Björling, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Words, Deeds and Values. The Intelligentsia in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries | 2005

Läs mer

On the Verge

On the Verge

Fiona Björling (red.) | On the Verge. Russian Thought between the Nineteenth and the Twentieth Century | 2001

Läs mer

Sverige och Polen

Sverige och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Sverige och Polen. Nationer och stereotyper | 2000

Läs mer

Through a glass darkly

Through a glass darkly

Fiona Björling (red.) | Through a glass darkly. Cultural representations in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe | 1999

Läs mer

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Adam Mickiewicz. Polack, litauer och europé | 1998

Läs mer

Russkaja akcentografija

Russkaja akcentografija

Lars Steensland (red.) | Russkaja akcentografija. Pravila i tendencii v upotreblenii nadstročnych znakov v russkich rukopisjach, preimuščestvenno XV i XVI vekov | 1997

Läs mer

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Lars Steensland (red.) | Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme. Predvaritelʹnoe opisanie | 1996

Läs mer

Intelligentsia in the interim

Intelligentsia in the interim

Lars Steensland (red.) | Intelligentsia in the interim. Recent experiences from Central and Eastern Europe | 1995

Läs mer

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Lubomir Durovic (red.) | Ur de slaviska folkens kulturhistoria | 1991

Läs mer

Diaspora languages in Western Europe

Diaspora languages in Western Europe

Lubomir Durovic (red.) | Diaspora languages in Western Europe. Papers from the workshop "Language minorities - children's language in diaspora" held on July 22nd, 1987 at the International Congress for the Study of Child Language in Lund, Sweden | 1988

Läs mer

Child language in Diaspora

Child language in Diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Child language in Diaspora. Serbo-Croatian in West European countries. Papers from a symposium | 1987

Läs mer

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata | 1986

Läs mer

Lingua in diaspora

Lingua in diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Lingua in diaspora. Studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden | 1983

Läs mer

Bohemica et Slovaca

Bohemica et Slovaca

Lubomir Durovic (red.) | Bohemica et Slovaca | 1980

Läs mer

Sueco-Polonica

Sueco-Polonica

Lubomir Durovic (red.) | Sueco-Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979 | 1979

Läs mer

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lubomir Durovic (red.) | Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana | 1978

Läs mer

Litteraria

Litteraria

Lubomir Durovic (red.) | Litteraria | 1977

Läs mer

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Lubomir Durovic (red.) | Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam. (1908-1976) | 1976

Läs mer

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Lubomir Durovic (red.) | Kring den svenska slavistikens äldsta historia | 1975

Läs mer

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Georg Jauguelis | Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami | 1974

Läs mer

Slavica Lundensia 1

Slavica Lundensia 1

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lundensia 1 | 1973

Läs mer

Studia Graeca et Latina Lundensia

Royal Marginalia

Royal Marginalia

Astrid M. H. Nilsson | Royal Marginalia. King Eric XIV of Sweden as a Reader | 2021

Läs mer

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

Johanna Akujärvi, Jerker Blomqvist, Karin Blomqvist (red.) | DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature. Papers presented at Colloquium Balticum XVI (Lund, November 6–9, 2018) | 2021

Läs mer

Compilation and Translation

Compilation and Translation

Arsenii Vetushko-Kalevich | Compilation and Translation. Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War | 2019

Läs mer

Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws

Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws

Claudia Zichi | Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws | 2018

Läs mer

Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales

Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales

Aske Damtoft Poulsen | Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales. A Contextual Analysis | 2018

Läs mer

The neologisms in 2 Maccabees

The neologisms in 2 Maccabees

Nikolaos Domazakis | The neologisms in 2 Maccabees | 2018

Läs mer

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Martina Björk | Ovid's Heroides and the Ethopoeia | 2016

Läs mer

Metaphorical Coherence

Metaphorical Coherence

Aron Sjöblad | Metaphorical Coherence. Studies in Seneca's Epistulae Morales | 2015

Earlier research has treated the metaphors and similes in Seneca’s Epistulae Morales too much as separate units. In this study, Dr Aron Sjöblad argues that we rather ought to concentrate on the way they interact with each other. In the first chapter, Sjöblad demonstrates that a single ...

Läs mer

Fire, Poison, and Black Tears

Fire, Poison, and Black Tears

Marianna Smaragdi | Fire, Poison, and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko | 2012

This dissertation is a study of metaphors of emotion in rebétiko song texts. Rebétiko is a major popular-music style of modern Greece, consisting of melancholic songs full of sorrow, disappointment, and misfortune, as well as passion and romance, but also of cheerful songs of revelry ...

Läs mer

Metaphors Cicero lived by

Metaphors Cicero lived by

Aron Sjöblad | Metaphors Cicero lived by. The Role of Metaphor and Simile in De senectute | 2009

Läs mer

Varying Virtue

Magdalena Öhrman | Varying Virtue. Mythological Paragons of Wifely Virtues in Roman Elegy | 2008

Läs mer

Letters of a Learned Lady

Letters of a Learned Lady

Elisabet Göransson | Letters of a Learned Lady. Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger | Almqvist & Wiksell International | 2006

Sophia Elisabeth Brenner (1659–1730) was Sweden's first great female poet, writing and publishing her poems over a period of fifty years. She was also, however, a prolific letter writer. The present work is based on an inventory of all the preserved letters to and from her written ...

Läs mer

Researcher, Traveller, Narrator

Researcher, Traveller, Narrator

Johanna Akujärvi | Researcher, Traveller, Narrator. Studies in Pausanias' Periegesis | Almqvist & Wiksell International | 2005

'As one has crossed a river called Dirce after the wife of Lycus… there are ruins of Pindar’s house and a sanctuary of Meter Dindymene… Their custom is to open the sanctuary on one single day every year. I managed to arrive on this day, and I saw the statue itself and the throne, both ...

Läs mer

Studia historica Lundensia

Stadens sociala ordning

Stadens sociala ordning

Lars Edgren | Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet | 2021

I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper ...

Läs mer

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Fredrik Egefur | Gränslösa rörelser för fred 1889–1914. Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism | 2020

I denna avhandling i historia undersöker Fredrik Egefur de omfattande sociala rörelser som formades under decennierna före första världskrigets utbrott 1914 för att kämpa för fred och internationalism, mot krig och militarism. I fokus står en jämförelse mellan den liberala, eller ...

Läs mer

Opdragelse og diagnosticering

Opdragelse og diagnosticering

Bolette Frydendahl Larsen | Opdragelse og diagnosticering. Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup Pigehjem 1908-1940 | 2020

“Hun maa anses for at være et psykisk degenereret Individ (Psykopat) med et særligt kleptomant Præg.“ Sådan konkluderede en læge i 1932, efter at have foretaget en mentalundersøgelse af 18-årige Lily, der var anbragt på Vejstrup Pigehjem, Danmarks første statslige opdragelsesanstalt ...

Läs mer

Historia i futurum

Historia i futurum

Helén Persson | Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 | 2018

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och ...

Läs mer

Moderna kvinnor

Moderna kvinnor

Emma Severinsson | Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933 | 2018

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för ...

Läs mer

Historia och historiker

Historia och historiker

Lars Edgren (red.) | Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år | 2018

Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om universitetets äldsta historia och om ...

Läs mer

Nordens historiker

Nordens historiker

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad, Hanne Sanders (red.) | Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson | 2018

Nordens historiker är en festskrift tillägnad Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet. Boken samlar forskare från hela Norden och visar på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit ...

Läs mer

Between Utopia and Home

Between Utopia and Home

Agneta Edman | Between Utopia and Home. Swedish radical travel writing 1947-1966 | 2017

Travel accounts are considered windows to the unknown, ways to experience something new. Yet at the same time the accounts are oddly familiar, raising questions on how limited the genre is, on how much is brought along from ’home’ and how much we can learn about this ’home’ rather ...

Läs mer

Det omstridda arvet

Det omstridda arvet

Valter Lundell | Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur | 2017

I Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus, omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk och ...

Läs mer

Mellan flykt och förändring

Mellan flykt och förändring

Kristoffer Ekberg | Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö | 2016

Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som kallades alternativa. I form av ...

Läs mer

Historia från tidskriftsredaktionen

Historia från tidskriftsredaktionen

Marianne Sjöland | Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning | 2016

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska ...

Läs mer

Politikens drivfjäder

Politikens drivfjäder

Erik Bodensten | Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken | 2016

Hur kan den moraliskt fördärvade och lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor var av central politisk betydelse för den förmoderna människan. ...

Läs mer

Utmaningarna mot demokratins skola

Utmaningarna mot demokratins skola

Per Höjeberg | Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945 | 2016

”Demokratins skola” är ett begrepp som de svenska lärarna flitigt använde sig av under 1900-talet för att beteckna den skola som de så stolt hade byggt upp. Under mellankrigstiden utsattes den dock för två stora utmaningar, den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. Denna ...

Läs mer

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Martin Eriksson | Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 | 2015

Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som myndigheten ansåg var ”tattare”, däribland flera barn. Genom att mäta längden på näsor, armar och pannor ville myndigheten få fram ett objektivt sätt att avgöra vilka svenskar som borde ...

Läs mer

Resandets gränser

Resandets gränser

Maria Nyman | Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet | Södertörns högskola | 2013

Läs mer

"We are in the Congo now"

"We are in the Congo now"

Andreas Tullberg | "We are in the Congo now" Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964 | 2012

Opération des Nations Unies au Congo (ONUC), 1960–1964, is known to be one of the largest and most violent peacekeeping missions in UN history. From the outset of the operation until the end in 1964, Swedish battalions served in the ONUC trying to retain law and order in the Congo. ...

Läs mer

Att plantera ett barn

Att plantera ett barn

Carolina Jonsson Malm | Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik | 2011

Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut? Och varför anses det viktigt att ha kännedom om sitt ursprung och att tillhöra en familj, en släkt eller en nation? I denna bok undersöker Carolina Jonsson Malm ...

Läs mer

Åldrandet och språket

Åldrandet och språket

Anna Rosengren | Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975 | 2011

Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om "åldrande"? När fick ordet "pensionär" den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck for att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan ...

Läs mer

Mellem afrikaner og kreol

Mellem afrikaner og kreol

Louise Sebro | Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770 | 2010

Läs mer

De värjde sin rätt

De värjde sin rätt

Mathias Cederholm | De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland | 2007

Läs mer

Skuld och oskuld

Skuld och oskuld

Eva Bergenlöv | Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800 | Nordic Academic Press | 2004

En del mödrar det tidigmoderna Sverige låg ihjäl sina späda barn. Andra hemlighöll att de väntade barn, födde i ensamhet och gömde det döda barnet. Barnkvävning och barnamord är två brottskategorier som fokuseras i denna avhandling. Ytligt sett var det frågan om likartade händelser - ...

Läs mer

Mellan två riken

Mellan två riken

Jens Lerbom | Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700 | Nordic Academic Press | 2003

Den 1 november 1645 lämnade Danmark över Östersjöns största ö, Gotland, till Sverige. Mellan två riken är en undersökning av hur skiftet i rikstillhörighet formade och förändrade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. Hur agerade man i ...

Läs mer

Americanitis

Americanitis

Martin Alm | Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939 | Nordic Academic Press | 2003

USA är ett land som de flesta svenskar hade en uppfattning om - ofta starkt positiv eller negativ - långt före den 11 september 2001. Syftet med denna avhandling är att undersöka den svenska synen på USA under perioden 1900-1939. Detta har gjorts genom analyser av politisk, ekonomisk ...

Läs mer

Kampen för erkännande

Kampen för erkännande

Andreas Linderoth | Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972 | 2002

DDR blev inte diplomatiskt erkänt av Sverige förrän i december 1972. Den östtyska "kampen" för erkännande började dock mycket tidigare. Sedan mitten av 1950-talet präglades i princip alla relationer mellan DDR och Sverige av denna fråga. Denna avhandling analyserar hur inte bara de ...

Läs mer

Handel och vandel

Handel och vandel

Solveig Fagerlund | Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 1680–1709 | 2002

Vika typer av sociala relationer var kvinnor i en tidig-modern stad inblandade i? Vilka bjöd man in som dopfaddrar till sina barn? Vilka var man skyldig pengar? Vilka grälade och slogs man med? Hur skilde sig kvinnors sociala relationsmönster från mäns? Hur skilde sig kvinnors ...

Läs mer

Makt, möten, gränser

Makt, möten, gränser

Karl Bergman | Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70 | Nordic Academic Press | 2002

Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella ...

Läs mer

Den nationella modern

Den nationella modern

Charlotte Tornbjer | Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft | 2002

Vad har moderskapet att göra med nation och nationalism? Denna avhandling försöker svara på detta i en svensk kontext under 1900-talets första hälft. Bland annat undersöks symbolen moder Svea, fenomenet Mors dag, framställningar av drottningen som landsmoder och försvarsvänliga ...

Läs mer

Pestens gåta

Pestens gåta

Bodil Persson | Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne | Nordic Academic Press | 2001

Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning med fokus på ...

Läs mer

Gods, kvinnor och stickning

Gods, kvinnor och stickning

Per Göran Johansson | Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870 | 2001

I denna bok står den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation i centrum. Under 1700-och 1800-talen fanns här en betydande produktion av bl.a. stickade tröjor, strumpor och vantar. Denna industriella produktion uppkom och utvecklades inom ramen för en ...

Läs mer

Experience and Identity

Experience and Identity

Anna Lindberg | Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000 | 2001

Several generations of women have worked in the cashew factories of the South Indian State of Kerala from 1930 to the present. This group challenged the stereotypical view of Third World women because its constituents were organized into unions, worked in the formal sector, and were ...

Läs mer

Ett massmedium för folket

Ett massmedium för folket

Elisabeth Reuterswärd | Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle | Nordic Academic Press | 2001

Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man ...

Läs mer

Kvinnor mot krig

Kvinnor mot krig

Irene Andersson | Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 | 2001

Vid midsommartid 1915, mitt under brinnande världskrig, deltog över 88 000 svenska kvinnor i aktionen Kvinnornas fredssöndag. Möten över hela landet antog en resolution som krävde medling mellan de krigförande parterna för att få slut på de blodiga stridigheterna. Tjugo år senare, ...

Läs mer

Studia Orientalia Lundensia. Nova Series

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Andreas Hallberg | Case Endings in Spoken Standard Arabic | 2016

Läs mer

Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Karin Blomqvist (red.) | Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid. Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet | 2018

Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet.

Läs mer

"Gracerna talte som du"

"Gracerna talte som du"

Karin Blomqvist (red.) | "Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen | 2016

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för ...

Läs mer

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist | Övningsbok till Grekiska för nybörjare | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Grekisk-svensk ordlista

Grekisk-svensk ordlista

Karin Blomqvist | Grekisk-svensk ordlista | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Grekiska för nybörjare

Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis | Grekiska för nybörjare | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Studia Rhetorica Lundensia

Berättelser, retorik och medier

Berättelser, retorik och medier

Tommy Bruhn (red.) | Berättelser, retorik och medier. Texter till minne av Sofi Qvarnström | 2020

Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina ...

Läs mer

Pippi mellan världar

Pippi mellan världar

Lisa Källström | Pippi mellan världar. En bildretorisk studie | 2020

Läs mer

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Anders Sigrell, Sofi Qvarnström (red.) | Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar | 2015

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska ...

Läs mer

Studies in Osteology & Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Stella Macheridis | Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue | 2022

The zooarchaeological record of Iron Age Scania in south Sweden is rich and multi-faceted; within it are many clues to past human-animal relations. This book focusses on the management of cattle, sheep, pig and horse, and Scania, with its environmentally diverse composition, make up ...

Läs mer

Health, cattle and ploughs

Health, cattle and ploughs

Anna Tornberg | Health, cattle and ploughs. Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE | 2018

Skeletons provide unsurpassed evidence of living, and sometimes dying, in past populations. In this thesis, skeletal responses to agro-pastoral intensification are explored and discussed. Increased access to nutrition, population increase and a more complex society, affect diet and ...

Läs mer

Fishing for ways to thrive

Fishing for ways to thrive

Adam Boethius | Fishing for ways to thrive. Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers | 2018

In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.

Läs mer

Waste management, animals and society

Waste management, animals and society

Stella Macheridis | Waste management, animals and society. A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine | 2018

Animal bones are often found as waste-related material in archaeological excavations. This book explores the ways in which archaeological animal bones can be used to discuss cultural implications of waste management. How waste is handled reflects several aspects of society, from ...

Läs mer

Perspectives from a human-centred archaeology

Perspectives from a human-centred archaeology

Helene Wilhelmson | Perspectives from a human-centred archaeology. Iron Age people and society on Öland | 2017

Läs mer

Svenskt Gudstjänstliv

Predikan - i tid och otid

Predikan - i tid och otid

Stephan Borgehammar (red.) | Predikan - i tid och otid | 2018

Trots allt prat om sekularisering är predikan ännu den i särklass vanligaste formen av offentligt tal i vårt land. Predikanter träder bokstavligen upp ”i tid och otid” (2 Tim. 4:2), liksom de har gjort genom hela kyrkans historia. De sex artiklarna i denna årsbok handlar om predikan ...

Läs mer

Reformation & gudstjänst

Reformation & gudstjänst

Stephan Borgehammar (red.) | Reformation & gudstjänst | 2017

Den reformation som inleddes för 500 år sedan kom att innebära betydande förändringar av gudstjänstfirandet i Sverige. I årets volym av Svenskt Gudstjänstliv utforskar vi motiven, förloppen och konsekvenserna. Gudstjänstreformernas motiv behandlas av Ragnar Holte och Thomas ...

Läs mer

Perspektiv på kyrkans år

Perspektiv på kyrkans år

Stephan Borgehammar (red.) | Perspektiv på kyrkans år | 2016

I grund och botten är kyrkoåret ett helgande av tiden. Vissa nyckelhändelser i frälsningshistorien och vissa grundtankar i den kristna tron har blivit fästa vid bestämda dagar i kalendern. Medan jorden roterar runt sin axel och runt solen och skänker oss dagar och årstider, lär vi oss ...

Läs mer

Psalm, hymn och andlig visa

Psalm, hymn och andlig visa

Stephan Borgehammar (red.) | Psalm, hymn och andlig visa. Hymnologiska studier | 2015

I en nyligen gjord undersökning av vad svenskar uppskattar mest i gudstjänsten hamnade psalmsången på första plats. Den här boken ger inga svar på varför det är så, men erbjuder fyra skilda fördjupningar i studiet av psalmer och psalmsång, ett ämne som i vetenskapliga sammanhang ...

Läs mer

Framtidens gudstjänst?

Framtidens gudstjänst?

Stephan Borgehammar (red.) | Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat | 2014

Finns framtidens gudstjänst i det nu aktuella förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Frågan kan tolkas på olika sätt. Handlar den om huruvida förslaget kommer att antas av kyrkomötet så kan svaret bara bli ja eller nej. Handlar den om huruvida förslaget pekar in i ...

Läs mer

Med skilda tungors ljud

Med skilda tungors ljud

Stephan Borgehammar (red.) | Med skilda tungors ljud. Körsång och gudstjänstspråk | 2013

Körsång är en mäktig folkrörelse och en viktig del av kyrkolivet i Sverige. Närmare 600 000 svenskar sjunger i kör och enbart Svenska kyrkan har mer än 100 000 körsångare, varav ca 30 000 är barn. Vad betyder körsången för alla dessa människor? Vad betyder den för de sammanhang där ...

Läs mer

Travaux de l'Institut de linguistique de Lund

English in Primary Education in Sweden and Vietnam

English in Primary Education in Sweden and Vietnam

Vi Thanh Son | English in Primary Education in Sweden and Vietnam. Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure | 2018

This thesis investigates the interaction between teaching and learning of English in young learners in Sweden and in Vietnam, bringing together two perspectives – teaching and learning – that are seldom compared between cultural contexts. The main focus of the study was to examine ...

Läs mer

The Japanese Imperative

The Japanese Imperative

Axel Svahn | The Japanese Imperative | 2016

Imperatives are the chief grammatical exponents of one of the basic types of utterance: statements, questions, and commands. This thesis investigates how imperatives in Japanese fit into the cross-linguistic scheme of things and, more importantly, whether and how they stand out. Its ...

Läs mer

Motion in Language and Experience

Motion in Language and Experience

Johan Blomberg | Motion in Language and Experience. Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai | 2014

Läs mer

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Anna Flyman Mattsson, Catrin Norrby (red.) | Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts | 2013

This volume brings together current linguistic research in a range of pre-dominantly multilingual contexts. The authors draw on data from different languages and speech communities around the world, and together the chapters offer a broad picture of language acquisition, development ...

Läs mer

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Mats Andrén | Children's Gestures from 18 to 30 Months | 2010

Läs mer

Nuclear Intonation in Swedish

Nuclear Intonation in Swedish

Gilbert Ambrazaitis | Nuclear Intonation in Swedish. Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German | 2009

Läs mer

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Victoria Johansson | Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech | 2009

Läs mer

Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

Susanne Schötz | Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age | 2006

Läs mer

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Petra Hansson | Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish | 2003

Läs mer

Antonyms in Context

Antonyms in Context

Caroline Willners | Antonyms in Context. A Corpus-Based Semantic Analysis of Swedish Descriptive Adjectives | 2001

Läs mer

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Marianne Gullberg | Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse. A Study of Learners of French and Swedish | 1998

Läs mer

Swedish word accents in sentence perspective

Swedish word accents in sentence perspective

Gösta Bruce | Swedish word accents in sentence perspective | 1977

Läs mer

Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år | 2016

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren.

Läs mer

Risk och historia 2

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | 2002

Denna lilla samling uppsatser utgör fortsättningen på den volym som gavs ut i Ugglan som nummer 14, Risk och Historia 1. Där ingick uppsatser bland annat om katastrofen i Lissabon 1755 och om Titanics undergång. Denna nya går vidare på dessa teman men med mindre våldsamma exempel.  ...

Läs mer

Kulturanatomiska studier

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (red.) | Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh | 2001

Kulturanatomiska studier ger exempel på den rika historia som anatomiämnet haft vid Lund universitet. Boken erbjuder ett antal inblickar i samspelet mellan humaniora och medicin från 1750-talet och framåt. Ett andra block uppsatser behandlar kulturvetenskaperna sådana de bedrivs idag ...

Läs mer

Risk och historia

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | 2000

Under senare år har en utomordentligt stark uppmärksamhet ägnats risktänkande, analysen av risker, hanterandet av risker. Inom forskningen har man bland annat diskuterat risker i samband med sjukdomar, klimat, miljöutsläpp, kärnkraftsanvändning, risker för samhällets stabilitet och ...

Läs mer

Reaching for the Stars

Reaching for the Stars

Gustav Holmberg | Reaching for the Stars. Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940 | 1999

What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections ...

Läs mer

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (red.) | Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige | 2000

Den svenska steriliseringspolitiken har tilldragit sig stort intresse, både nationellt och internationellt. Föreliggande fem studier behandlar hur steriliseringslagarna tillämpades i praktiken ute på lokala anstalter, samt olika personliga ställningstaganden. De är baserade på ...

Läs mer

Att skriva filosofihistoria

Att skriva filosofihistoria

Svante Nordin, Jonas Hansson (red.) | Att skriva filosofihistoria | 1998

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har ...

Läs mer

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Gunnar Broberg (red.) | Ugglan i dikt och bild | 1997

Det låter sig med Hegel lätt sägas att ugglan lyfter först i skymningen. Men vad är denna nattfågels innebörd? Hegel menade med sin liknelse att visheten alltid är för sent ute. För honom var ugglan Pallas Athenas fågel, förnuftet inkarnerat, något som i våra dagar också går igen i ...

Läs mer

Nordiska universitetskulturer

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (red.) | Nordiska universitetskulturer | 1998

Man kan tala om en universitetskultur i ungefär samma mening som en företagskultur eller en politisk kultur. I den här skriften undersöks nationella akademiska sedvänjor, ideal och traditioner som gör sig gällande inom högskolorna i ett land – utvecklingen av en nationell akademisk ...

Läs mer

Det personliga äktenskapet

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues | Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur | 1997

I samband med den gregorianska reformen övertog kyrkan gradvis den juridiska makten över äktenskapet. De teorier som utvecklades inom kyrkan lade tonvikten vid äktenskapets personliga sida, det äktenskapliga sakramentets grund var unionen mellan två individer genom deras fria, ...

Läs mer

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (red.) | Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande | 1996

Den politisk-filosofiska debatten har under de senaste 10–15 åren i hög grad kommit att intressera sig för begreppen dygd och medborgarskap. Fokuseringen har under samma period lagts på problem som politikerföraktet, politikens försvagande i förhållande till marknaden och ändrade ...

Läs mer

Den idéhistoriska bilden

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (red.) | Den idéhistoriska bilden | 1995

Bilden utövar ett enormt inflytande på vårt tankeliv. Genom århundradena har den tjänat olika religiösa, vetenskapliga och politiska syften. Idag är dess påverkan troligen större än någonsin. Dagens barn bläddrar flinkt i datorvärldens symbolspråk. De tre stora ...

Läs mer

Statlig rasforskning

Statlig rasforskning

Gunnar Broberg | Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet | 1995

I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har använts i diskussionen om den svenska ...

Läs mer

Upplysningens miljöer

Upplysningens miljöer

Gunnar Broberg (red.) | Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv | 1994

Läs mer

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Gunnar Broberg, Hertha Hanson, Elisabeth Mansén (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år | 1991

Läs mer

Ugglan. Minervaserien

Onaturlig födelse

Onaturlig födelse

Tove Paulsson Holmberg | Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 | 2017

Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det ...

Läs mer

Baltic-Finns and Scandinavians

Baltic-Finns and Scandinavians

Kristian Nilsson | Baltic-Finns and Scandinavians. Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region | 2012

Baltic-Finns and Scandinavians explores how the breakthrough in comparative-historical linguistics affected European ethnohistoric thought. The investigation has a multi-disciplinary approach by including intellectual history and the histories of Finno-Ugric studies and linguistics. ...

Läs mer

Mellan nation och omvärld

Mellan nation och omvärld

Henrik Brissman | Mellan nation och omvärld. Debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft | 2010

Mellan nation och omvärld behandlar frågan hur svenska forskare förhållit sig till vetenskap som en nationell respektive internationell företeelse under perioden 1900-1950. Ett centralt tema är det skifte som sker för svensk vetenskaps internationella relationer mellan Tyskland och ...

Läs mer

Kemicentrum vid Lunds universitet

Kemicentrum vid Lunds universitet

Jesper Sjöström | Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution | 2007

Det är nu 40 år sedan Sveriges första storinstitution, Kemicentrum vid Lunds universitet, bildades 1967. Kemiämnena vid Lunds universitet, kemisektionen vid Lunds Tekniska Högskola och Alnarpsinstitutets mejeriforskning sammanfördes i ett gemensamt byggnadskomplex i norra Lund. ...

Läs mer

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson | Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet | 2006

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst ...

Läs mer

Ärftlighetsforskningens gränser

Ärftlighetsforskningens gränser

Anna Tunlid | Ärftlighetsforskningens gränser. Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik | 2004

Den svenska ärftlighetsforskningen etablerades och utvecklades i nära samverkan med praktisk växtförädling. Ur denna verksamhet växte sedan den akademiskt inriktade genetiken fram. Svensk genetik blev under början av 1900-talet en framgångsrik vetenskap både ur ett nationellt och ...

Läs mer

Muses and Patrons

Muses and Patrons

Jakob Danneskiold-Samsøe | Muses and Patrons. Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia | 2004

This book compares cultures of natural philosophy in Denmark and Sweden from the Reformation to around 1700. Rather than treating natural philosophers as individuals, it analyses the rise of particular circles and cultures, which stimulated new approaches to the study of nature in ...

Läs mer

Från Rudbeck till Mandelbrot

Från Rudbeck till Mandelbrot

Fernando Flores | Från Rudbeck till Mandelbrot. Identifikation, imitation och komparation i nutidsvetenskap | 2004

Läs mer

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår

Carl Magnus Pålsson | Ombyggnad pågår. Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring | 2003

Läs mer

Svenska Pommern

Svenska Pommern

Andreas Önnerfors | Svenska Pommern. Kulturmöten och identifikation 1720–1815 | 2003

Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. Hur ...

Läs mer

Mellan åsikt och vittnesbörd

Mellan åsikt och vittnesbörd

Fernando Flores | Mellan åsikt och vittnesbörd. Amerika och Västerlandets arkaiska rötter | 2004

Läs mer

Seeing the Word

Seeing the Word

Håkan Håkansson | Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism | 2001

The British polymath John Dee (1527-1609) is one of the most fascinating personalities of the early modern era. A notorious magician and alchemist, as well as a respected scientist and mathematician at the court of Elizabeth I, he challenges our traditional view of the Renaissance ...

Läs mer

Och det blev ljus

Och det blev ljus

Bengt Forkman | Och det blev ljus. Hur MAX-lab kom till, växte upp och blev stort | 2001

Läs mer

Ugglan. Minervaserien & Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Den biologiska vändningen

Den biologiska vändningen

Jimmy Jönsson | Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940 | 2019

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet ...

Läs mer

Årsbok

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016 | 2016

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015 | 2015

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014 | 2014

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013 | 2013

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012 | 2012

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011 | 2011

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

Bibi Jonsson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010 | 2010

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

Bibi Jonsson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009 | 2009

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Valéria Molnár, Bibi Jonsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008 | 2008

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007 | 2007

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006 | 2006

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005 | 2005

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004 | 2004

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003 | 2003

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001 | 2001

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000 | 2000

Läs mer

Övriga – filosofi och religion

Reasons, Blame, and Collective Harms

Reasons, Blame, and Collective Harms

Mattias Gunnemyr | Reasons, Blame, and Collective Harms | Övriga – filosofi och religion | 2021

Do you have a climate-change-related reason to refrain from going for a leisure drive in a gas-guzzling car? And do you have a reason not to take a shortcut across a beautiful lawn in case the lawn will be ruined if enough people cross it? Questions like these are not easy to answer. ...

Läs mer

Reading Romans, Constructing Paul(s)

Jennifer Nyström | Reading Romans, Constructing Paul(s). A Conversation between Messianic Jews in Jerusalem and Paul within Judaism Scholars | Övriga – filosofi och religion | 2021

Läs mer

Critique of Exaggeration

Critique of Exaggeration

Ervik Cejvan | Critique of Exaggeration. Thinking Beyond | Övriga – filosofi och religion | 2020

Exaggeration is thinking. Thinking beyond takes us nowhere. There, beyond, however, is the point of dissolution. Nowhere to go. Still, I am here. From the nothingness of the void, we return to the emptiness of possibility – the potentiality of freedom – to reconsider that I am here. ...

Läs mer

The Collective Archives of Mind

The Collective Archives of Mind

Gloria Mähringer | The Collective Archives of Mind. An Exploration of Reasons from Metaethics to Social Ontology | Övriga – filosofi och religion | 2020

The central aim of this book is to explore what it is to be a reason – a consideration of normative weight for a reflective creature. When we understand the reasons supporting our decisions, we become more self-determined in our choices. When we become more self-determined, we usually ...

Läs mer

Beyond Belief

Beyond Belief

Carl-Johan Palmqvist | Beyond Belief. On the Nature and Rationality of Agnostic Religion | Övriga – filosofi och religion | 2020

Läs mer

Reasons and Normativity

Reasons and Normativity

Jakob Green Werkmäster | Reasons and Normativity | Övriga – filosofi och religion | 2019

Normative reasons concern us all. We constantly make decisions, believe in various propositions, and feel certain emotions. Hopefully, we do, feel and believe what we ought to do, feel, and believe – but how does it all come together? Reasons and Normativity is a thesis that consists ...

Läs mer

Negotiating Heresy

Negotiating Heresy

Katarina Pålsson | Negotiating Heresy. The Reception of Origen in Jerome's Eschatological Thought | Övriga – filosofi och religion | 2019

Läs mer

En annan Abraham

En annan Abraham

Anna Sjöberg | En annan Abraham. Tre undersökningar av den kristna historiens kris | Övriga – filosofi och religion | 2019

Men en annan Abraham, [...] en som verkligen vill offra, men som inte kan tro att det är han som avses. [...] Han fruktar att han förvisso kommer att rida ut med sonen, men på vägen förvandlas till Don Quixote. En Abraham som kommer okallad! – Franz Kafka till Robert Klopstock, 1921  ...

Läs mer

Perfection and Fiction

Perfection and Fiction

Frits Gåvertsson | Perfection and Fiction. A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy | Övriga – filosofi och religion | 2018

Läs mer

Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

Manuel Oliva | Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain | Övriga – filosofi och religion | 2018

Läs mer

Logical Dynamics and Dynamical Systems

Logical Dynamics and Dynamical Systems

Rasmus Kraemmer Rendsvig | Logical Dynamics and Dynamical Systems | Övriga – filosofi och religion | 2018

Läs mer

How It All Relates

How It All Relates

Henrik Andersson | How It All Relates. Exploring the Space of Value Comparisons | Övriga – filosofi och religion | 2017

This thesis explores whether the three standard value relations, “better than”, “worse than” and “equally as good”, exhaust the possibilities in which things can relate with respect to their value. Or more precisely, whether there are examples in which one of these relations is not ...

Läs mer

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

Ulrica Fritzson | "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld | Övriga – filosofi och religion | 2017

Hur kan det vara så att ett antal förövare, dömda för bland annat mord, berättar om befriande och mänskliggörande erfarenheter då de mött sina brottsoffer och erkänt sin skuld inför dem? Kan det verkligen vara befriande att konfrontera sina egna destruktiva och omänskliga handlingar? ...

Läs mer

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Asger Kirkeby-Hinrup | Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation | Övriga – filosofi och religion | 2017

Läs mer

Transformed Readings

Transformed Readings

Martin Wessbrandt | Transformed Readings. Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement | Övriga – filosofi och religion | 2017

Läs mer

Walking on the Pages of the Word of God

Walking on the Pages of the Word of God

Aron Engberg | Walking on the Pages of the Word of God. Self, Land, and Text Among Evangelical Volunteers in Jerusalem | Övriga – filosofi och religion | 2016

What does it mean to be “literally walking on the pages of the Word of God”? In what sort of religious imaginary does it even make sense to say that one is? Considering that this claim comes from an Evangelical Christian currently working as a volunteer in Jerusalem, it raises ...

Läs mer

Like a Garden of Flowers

Like a Garden of Flowers

David Willgren | Like a Garden of Flowers. A Study of the Formation of the 'Book' of Psalms | Övriga – filosofi och religion | 2016

This is a study of the formation of the ‘Book’ of Psalms that attempts to provide answers to two fundamental questions: “how?” and “why?”. The first relates to the diachronic growth of the collection (how are these processes to be reconstructed, and on what grounds?), while the second ...

Läs mer

Slips, Thoughts and Actions

Slips, Thoughts and Actions

Cathrine Victoria Felix | Slips, Thoughts and Actions | Övriga – filosofi och religion | 2015

t is possible to disagree on nearly everything when it comes to human agency. Nonetheless, certain things are written in stone. One thinks. One acts. One makes mistakes. My focus in this dissertation is on these three simple facts and the relation between them. I am fascinated by the ...

Läs mer

Norms in Social Interaction

Norms in Social Interaction

Patrizio Lo Presti | Norms in Social Interaction. Semantic, Epistemic, and Dynamic | Övriga – filosofi och religion | 2015

This dissertation examines people’s understanding of and action according to norms. Two models are distinguished: a cognitive and a non-cognitive model. The cognitive model is characterized by requiring for people to understand norms and each other, and to act accordingly, that ...

Läs mer

Truth, Grounding & Dependence

Truth, Grounding & Dependence

Robin Stenwall | Truth, Grounding & Dependence | Övriga – filosofi och religion | 2015

Läs mer

The Hammer and the Nail

The Hammer and the Nail

Henrik Thorén | The Hammer and the Nail. Interdisciplinarity and Problem Solving in Sustainability Science | Övriga – filosofi och religion | 2015

Läs mer

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Fritz-Anton Fritzson | Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory | Övriga – filosofi och religion | 2014

Läs mer

Autonomi - realitet eller ideal?

Autonomi - realitet eller ideal?

Ylva von Gerber | Autonomi - realitet eller ideal? | Övriga – filosofi och religion | 2014

Autonomi – realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom trekontexter – den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska.Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och deotydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk ...

Läs mer

The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

Eric Brandstedt | The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

Stimulating the Brain

Stimulating the Brain

Veronica Johansson | Stimulating the Brain. Ethical Perspectives on Deep Brain Stimulation & Nano Scaled Brain Machine Interfaces | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

Eva Skowronski | Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla" | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

The Balance of Meaning

The Balance of Meaning

Thord Svensson | The Balance of Meaning. Exploring the possibility of a recognition-transcendent meaning of religious and existentially important terms | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

Martin Lembke | Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise | Övriga – filosofi och religion | 2012

Läs mer

Figuring Flesh in Creation

Figuring Flesh in Creation

Andreas Nordlander | Figuring Flesh in Creation. Merleau-Ponty in Conversation with Philosophical Theology | Övriga – filosofi och religion | 2011

Läs mer

Theory and Reality

Theory and Reality

Staffan Angere | Theory and Reality. Metaphysics as Second Science | Övriga – filosofi och religion | 2010

Läs mer

Legal Questions and Scientific Answers

Lena Wahlberg | Legal Questions and Scientific Answers. Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations | Övriga – filosofi och religion | 2010

Läs mer

Autonomy and Metacognition

Autonomy and Metacognition

Henrik Levinsson | Autonomy and Metacognition. A Healthcare Perspective | Övriga – filosofi och religion | 2008

Autonomy and Metacognition is a philosophical study in two parts. The first part is an analytical examination of the cognitive aspects of autonomy, and the second part forms an application of the analysis to Swedish healthcare. Part I of this dissertation examines the cognitive ...

Läs mer

Övriga – historia och arkeologi

Greeting the visitor

Greeting the visitor

Fanny Kärfve | Greeting the visitor. A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii | Övriga – historia och arkeologi | 2022

One of the most famous mosaics from Pompeii is the so-called Cave canem-mosaic, depicting a ready-to-attack watchdog that greets the visitor upon arrival to the house. Together with a couple of more similar mosaics, the watchdog-motif has to a large extent been regarded as expressing ...

Läs mer

Sentiments of Segregation

Sentiments of Segregation

Jagger Kirkby | Sentiments of Segregation. The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, c. 1948-1990 | Övriga – historia och arkeologi | 2022

‘With non-Europeans on all sides of me, I become thoroughly irritable and a feeling of dislike for them is engendered … friction is inevitable whenever there is mixing of the races, but when we are segregated life is smooth and harmonious’. Thus wrote a woman to the local provincial ...

Läs mer

Självklart och oklart - Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan

Frida L Nilsson | Självklart och oklart - Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

Human Rights as Law, Language, and Space-Making

Human Rights as Law, Language, and Space-Making

Emma Sundkvist | Human Rights as Law, Language, and Space-Making. Women’s Rights Movement in Post-Revolutionary Egypt | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

Cultural and socio-political development in south Etruria.

Cultural and socio-political development in south Etruria.

Hampus Olsson | Cultural and socio-political development in south Etruria. The Biedano region in the 5th to 1st centuries BC | Övriga – historia och arkeologi | 2021

By the 1st century AD, the Etruscan culture had been completely absorbed by Rome. Etruscans were now fully integrated and to be found at every level of Roman society, even at the very top. Etruria itself was naturally also affected. Roads were constructed connecting the remote areas ...

Läs mer

Framing the Subjects

Framing the Subjects

Karin Hongsaton Zackari | Framing the Subjects. Human Rights and Photography in Contemporary Thai History | Övriga – historia och arkeologi | 2020

Läs mer

Collecting curiosities

Collecting curiosities

Magdalena Naum, Gitte Ingvardson (red.) | Collecting curiosities. Eighteenth-century Museum Stobaeanum and the development of ethnographic collections in the nineteenth century | Övriga – historia och arkeologi | 2020

In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects typical of the cabinets of curiosity. This richly ...

Läs mer

Folket moget förklarat

Folket moget förklarat

Henrik Skrak | Folket moget förklarat. Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010 | Övriga – historia och arkeologi | 2019

Läs mer

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Anna-Stina Ekedahl | Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom. En studie genom antika källor och u-landsanalogi | Övriga – historia och arkeologi | 2018

Barnafödande är centralt i alla samhällen, även i slavsamhället Rom med dess tidvis stora import av människor, men det är också djupt privat och emotionellt. Utmaningen i att försöka fånga några aspekter av hur romerska kvinnors villkor påverkades av detta ligger i att de antika ...

Läs mer

Weeping for the res publica

Weeping for the res publica

Johan Vekselius | Weeping for the res publica. Tears in Roman political culture | Övriga – historia och arkeologi | 2018

Why is Julius Caesar said to have wept in front of his soldiers after crossing the Rubicon, and Scipio Aemilianus as he beheld the destruction of Carthage? How should we understand the criticism leveled against the emperor Tiberius’ refusal to weep after the death of Germanicus? Why ...

Läs mer

Toleransens gränser

Toleransens gränser

Johannes Ljungberg | Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa | Övriga – historia och arkeologi | 2017

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan ...

Läs mer

Femina princeps

Femina princeps

Lovisa Brännstedt | Femina princeps. Livia's position in the Roman state | Övriga – historia och arkeologi | 2016

From his exile in a remote province on the Black Sea the Roman poet Ovid wrote a letter to his wife, urging her to safeguard his return by praying not to the traditional gods, but to Livia, the femina princeps. In the Roman society women were traditionally associated with the domestic ...

Läs mer

The water-supply system in Roman Pompeii

The water-supply system in Roman Pompeii

Richard Olsson | The water-supply system in Roman Pompeii | Övriga – historia och arkeologi | 2015

This study focusses on the urban infrastructure for water supply in Roman Pompeii. The water distribution network of lead pipes was constructed inside the city walls, at the time when the city was connected to an aqueduct. Life for the Pompeiians changed considerably when aqueduct ...

Läs mer

Making Enemies

Making Enemies

Isak Hammar | Making Enemies. The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory | Övriga – historia och arkeologi | 2013

The last era of the Roman Republic is known for its fierce political rivalries. Within a crumbling system, individuals strove for supremacy on the battlefield—and on the speaker’s platform. In the political culture of the late Roman Republic, a politician was by definition an orator. ...

Läs mer

När något blir annorlunda

När något blir annorlunda

Matilda Svensson Chowdhury | När något blir annorlunda. Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom | Övriga – historia och arkeologi | 2012

Läs mer

Fostrande förpliktelser

Fostrande förpliktelser

Malin Gregersen | Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft | Övriga – historia och arkeologi | 2010

Läs mer

Övriga – kulturvetenskaper

Portraits of Automated Facial Recognition

Portraits of Automated Facial Recognition

Lila Lee-Morrison | Portraits of Automated Facial Recognition. On Machinic Ways of Seeing the Face | Övriga – kulturvetenskaper | 2019

Läs mer

Nationalmuseum som konsekrerande institution 1890–1920

Robert Thavenius | Nationalmuseum som konsekrerande institution 1890–1920 | Övriga – kulturvetenskaper | 2021

Läs mer

After Capitalism: Cyborgism

Fernando Flores | After Capitalism: Cyborgism | Övriga – kulturvetenskaper | 2015

Läs mer

The Big Bang of History

The Big Bang of History

Fernando Flores | The Big Bang of History. Visualism in Technoscience | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Läs mer

Portraying Unease

Portraying Unease

Ellen Suneson | Portraying Unease. The Art and Politics of Uncomfortable Attachments | Övriga – kulturvetenskaper | 2022

Läs mer

"Det hade ju aldrig hänt annars"

"Det hade ju aldrig hänt annars"

Emma Eleonorasdotter | "Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger | Övriga – kulturvetenskaper | 2021

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller ...

Läs mer

Polskans historia

Polskans historia

Magnus Gustafsson | Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok | Övriga – kulturvetenskaper | 2016

Läs mer

Kris och kultur

Kris och kultur

Mats Arvidson, Ursula Geisler, Kristofer Hansson (red.) | Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia | Övriga – kulturvetenskaper | Sekel Bokförlag | 2013

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan ...

Läs mer

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Åsa Alftberg | Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana uppfattningar ...

Läs mer

Tre städer, två broar och ett museum

Tre städer, två broar och ett museum

Dragan Nikolic | Tre städer, två broar och ett museum. Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Läs mer

Information, identitet, medborgarskap

Information, identitet, medborgarskap

Johanna Rivano Eckerdal | Information, identitet, medborgarskap. Unga kvinnor berättar om val av preventivmedel | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Läs mer

Enciclopedia de las tecnologías rotas

Fernando Flores | Enciclopedia de las tecnologías rotas. El humanista como ingeniero | Övriga – kulturvetenskaper | 2011

Läs mer

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Sara Kjellberg | Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. | Övriga – kulturvetenskaper | 2010

Läs mer

Postmodernism and the Digital Era

Postmodernism and the Digital Era

Fernando Flores | Postmodernism and the Digital Era | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

Läs mer

Tankar om träd

Tankar om träd

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm | Tankar om träd. En etnologisk studie av människors berättelser om träds betydelser | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

Läs mer

I ett andetag

I ett andetag

Kristofer Hansson | I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet | Övriga – kulturvetenskaper | 2007

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina ...

Läs mer

Övriga – mediehistoria

Radical Online Video

Radical Online Video

Tina Askanius | Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement media practices | Övriga – mediehistoria | 2012

Läs mer

Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use

Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use

Nils Holmberg | Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use. A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction | Övriga – mediehistoria | 2016

Eye-tracking gives us a rare opportunity to look at the world through someone else’s eyes. In this dissertation we are looking at online advertising through the eyes of children aged 9 and 12 years. These children are surfing the world wide web to gather information, to play games, or ...

Läs mer

Övriga – språk och litteratur

Brain Talk

Brain Talk

Kai Alter, Merle Horne, Magnus Lindgren, Mikael Roll, Janne von Koss Torkildsen (red.) | Brain Talk. Discourse with and in the brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund, June 2008 | Övriga – språk och litteratur | 2009

Läs mer

Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners

Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners

Sabine Gosselke Berthelsen | Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners | Övriga – språk och litteratur | 2021

Learning a second language can feel like a slow and tedious process. Yet, the human brain starts segmenting and categorising new language input virtually from the very second that it is exposed it. It supposedly does so based on what it currently knows about how languages sound and ...

Läs mer

Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students' Written production

Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students' Written production

Simone Löhndorf | Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students' Written production | Övriga – språk och litteratur | 2021

This thesis is about the development of adjective use and meaning structures examined from a cognitive linguistic perspective. Adjectives modify nominal meanings and it is in context, in the interaction with the noun that the adjective meaning and configuration is determined. Nearly ...

Läs mer

Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude

Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude

Mikael Novén | Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude | Övriga – språk och litteratur | 2021

Läs mer

Street Artivism on Athenian Walls

Street Artivism on Athenian Walls

Georgios Stampoulidis | Street Artivism on Athenian Walls. A cognitive semiotic analysis of metaphor and narrative in street art | Övriga – språk och litteratur | 2021

Läs mer

AnthropoScenes

AnthropoScenes

Ludwig Bengtsson Sonesson, Alexandra Nikoleris, Johannes Stripple, Paul Tenngart (red.) | AnthropoScenes. A climate fiction competition | Övriga – språk och litteratur | 2020

Climaginaries is a three-year research project initiated in September 2018, financed through the Swedish research council FORMAS. The overarching aim of Climaginaries is to advance the understanding of imaginaries as means through which to catalyse the forms of political, economic, ...

Läs mer

The building blocks of sound symbolism

The building blocks of sound symbolism

Niklas Erben Johansson | The building blocks of sound symbolism | Övriga – språk och litteratur | 2020

Läs mer

Snakes and Ladders

Snakes and Ladders

Lari-Valtteri Suhonen | Snakes and Ladders. Developmental Aspects of Lexical-Conceptual Relationships in the Multilingual Mental Lexicon | Övriga – språk och litteratur | 2020

Läs mer

Articulation in time

Articulation in time

Malin Svensson Lundmark | Articulation in time. Some word-initial segments in Swedish | Övriga – språk och litteratur | 2020

Speech is both dynamic and distinctive at the same time. This implies a certain contradiction which has entertained researchers in phonetics and phonology for decades. The present dissertation assumes that articulation behaves as a function of time, and that we can find phonological ...

Läs mer

A grammar of Kalamang

A grammar of Kalamang

Eline Visser | A grammar of Kalamang. The Papuan language of the Karas Islands | Övriga – språk och litteratur | 2020

This thesis is a grammar of Kalamang, a Papuan language of western New Guinea in the east of Indonesia. It is spoken by around 130 people on the biggest of the Karas Islands. This grammar is based on 11 months of fieldwork. The primary source of data is a corpus of more than ...

Läs mer

Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers

Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers

Joanne Yager | Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers | Övriga – språk och litteratur | 2020

Multilingualism and language contact in small-scale, egalitarian contexts are important phenomena affecting processes of language change throughout human history, yet our understanding of the outcomes of multilingualism and language contact in this kind of setting remains limited. ...

Läs mer

Representing discourse referents in speech and gesture

Representing discourse referents in speech and gesture

Sandra Debreslioska | Representing discourse referents in speech and gesture | Övriga – språk och litteratur | 2019

Gestures are part of language. When speakers produce discourse, they use speech but also gestures, and addressees reliably recognize such gestures as communicatively meaningful. This thesis examines the details of how speech and gestures work together in discourse production, and how ...

Läs mer

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Sara Farshchi | Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings. Words, pictures and sentences | Övriga – språk och litteratur | 2019

Läs mer

What's in a dialogue?

What's in a dialogue?

Nele Pöldvere | What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation | Övriga – språk och litteratur | 2019

Spoken dialogue is the most common use of language, but it is also incredibly complex and dynamic. It puts on full display the intricate ways in which speakers coordinate their contributions to make sense of the world and negotiate social relations with each other. A fruitful method ...

Läs mer

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Lisa-Marie Teubler | Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion. The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt | Övriga – språk och litteratur | 2019

This study presents a re-reading of some of Charles Dickens’s most famous works and contends that they are filled with scenes of persuasion—moments of heightened rhetoric. It traces the idea of a vir bonus: a voice that speaks from the perspective of truth and love based in ...

Läs mer

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Briana Van Epps | Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic | Övriga – språk och litteratur | 2019

This thesis focuses on Jamtlandic (or jamska), a language variety spoken in northern Sweden at the Norwegian border. Jamtlandic maintains the three-gender system from Old Norse (with masculine, feminine, and neuter), but shows signs of influence from the two-gender system of Swedish ...

Läs mer

Reading expectations

Reading expectations

Alexander Strukelj | Reading expectations. How expectations influence our reading, eye movements, opinions, and judgments | Övriga – språk och litteratur | 2018

Reading is a process that frequently uses shortcuts to improve efficiency and speed. The shortcuts that help us during reading are based on things like prediction, context, biases, and previous experiences. By changing the expec-tations of what will be read, we change how these ...

Läs mer

Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

Mette Sjölin | Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010 | Övriga – språk och litteratur | 2017

Läs mer

Roots and Routes

Roots and Routes

Katalin Henriksson | Roots and Routes. Life stories of exiled Hungarian women in Sweden | Övriga – språk och litteratur | 2016

How do people shape a life in exile? What does nation or homeland mean in such a life situation, and how is the inevitable social and moral turbulence – embedded in the migrant’s biography – employed and interpreted by the migrant herself? This book addresses these issues ...

Läs mer

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

Boel Jepson | English Place-Name Elements Relating to Boundaries | Övriga – språk och litteratur | 2011

Läs mer

Testing English Collocations

Testing English Collocations

Henrik Gyllstad | Testing English Collocations. Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners | Övriga – språk och litteratur | 2007

Läs mer

Accountability and the making of knowledge statements

Accountability and the making of knowledge statements

Hans Malmström | Accountability and the making of knowledge statements. A study of academic discourse | Övriga – språk och litteratur | 2007

Läs mer

John Philoponus against Cosmas Indicopleustes

Birgitta Elweskiöld | John Philoponus against Cosmas Indicopleustes. A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria | Övriga – språk och litteratur | 2005

Läs mer

Aspect, tense and mood

Aspect, tense and mood

Marita Ljungqvist | Aspect, tense and mood. Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese | Övriga – språk och litteratur | 2003

Läs mer

Övriga – språk och litteratur & Études Romanes de Lund

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Linda Smidfelt | Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting | Övriga – språk och litteratur & Études Romanes de Lund | 2019

Läs mer

Övriga – utbildningsvetenskap

Pedagogiska dilemman

Pedagogiska dilemman

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Pedagogiska dilemman. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Att sätta praxis på pränt

Att sätta praxis på pränt

Johanna Bergqvist | Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier | Övriga – utbildningsvetenskap | 2015

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både för läraren ...

Läs mer

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Högskolepedagogisk reflektion och praktik. Proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2014

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Anders Persson, Roger Johansson (red.) | Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang. Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet | Övriga – utbildningsvetenskap | 2014

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15