Jämställdhet och lika villkor

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetet för jämställdhet och lika villkor är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. En jämn könsfördelning, ett systematiskt arbete för jämställda arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

HT-fakulteternas jämställdhets-, lika villkors- och mångfaldsplan och policy

HT-fakulteternas jämställdhets-, lika villkors- och mångfaldsplan och policy bygger på gällande lagstiftning, med diskrimineringslagen som grundval, samt följer Lunds universitets plan för Lika villkor och universitetets rättighetslista. Planen är ett av flera instrument för HT:s  institutioner/enheter när det handlar om att integrera jämställdhets- och lika villkorsarbetet utifrån den egna arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Fakulteternas arbete och kontaktperson (tillika SFAD-samordnare) för jämställdhets- och lika villkorsfrågor

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi behandlar frågor om jämställdhet, lika villkor och mångfald genom sitt arbetsutskott (AU). Vid tre på förhand fastlagda tillfällen per år ska AU behandla frågorna.

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en kontaktperson (tillika SFAD-samordnaren) som har i uppgift att följa upp implementeringen av planerna. Kontaktpersonen är föredragande i AU samt verksamhetsnämnderna i samband med behandlingen av ärenden inom dessa områden och bistår i olika avseenden i hantering och beredning. HT-fakulteternas ledamot i universitetets ledningsgrupp för jämställdhets- och lika villkorsfrågor rapporterar kontinuerligt till SFAD-samorndaren och närvarar också när frågorna behandlas i fakulteternas AU.

Institutionerna/enheterna är välkomna att kontakta kontaktpersonen för råd och vägledning för ett målinriktat jämställdhets- och lika villkorsarbete.

HT-fakulteternas ledamot i universitetets råd för jämställdhet och lika villkor

Länkar om jämställdhet och diskriminering

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Diskrimineringslagen

Läs diskrimineringslagen på diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Omslag till broschyren Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling för studenter

Medel att söka

Vid Lunds universitet finns det olika utlysningar där fakulteterna kan ansöka om medel för att bland annat stimulera en jämn könsfördelning bland universitetets professorer.

  1. Inbjudan jämställdhetssatsning - finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön
  2. Inbjudan lika villkorssatsning - medel för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor

För mer bakgrundsinformation om inbjudan till utlysningarna och den centrala rådet för jämställdhet och lika villkor se följande länk. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-25