Jämställdhet och lika villkor

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetet för jämställdhet och lika villkor är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. En jämn könsfördelning, ett systematiskt arbete för jämställda arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

HT-fakulteternas jämställdhets- och likabehandlingsplan

HT-fakulteternas jämställdhets- och likabehandlingsplan, bygger på gällande lagstiftning, med diskrimineringslagen som grundval, samt följer Lunds universitets centrala policy och likabehandlingsplan för studenter och universitetets rättighetslista. Planen är ett av flera instrument för HT:s  institutioner när det handlar om att integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet utifrån den egna arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Fakulteternas arbete och kontaktperson för jämställdhets- och lika villkorsfrågor

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi behandlar frågor om jämställdhet, lika villkor och mångfald genom sitt arbetsutskott (AU). Vid två på förhand fastlagda tillfällen per termin ska AU behandla frågorna.

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en kontaktperson som har i uppgift att följa upp implementeringen av jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. Kontaktpersonen är föredragande i AU samt verksamhetsnämnderna i samband med behandlingen av ärenden inom dessa områden och bistår i olika avseenden i hantering och beredning. HT-fakulteternas ledamot i universitetets ledningsgrupp för jämställdhets- och lika villkorsfrågor rapporterar kontinuerligt till kontaktpersonen och närvarar också när frågorna behandlas i fakulteternas AU.

Institutionerna är välkomna att kontakta kontaktpersonen för råd och vägledning för ett målinriktat jämställdhets- och lika villkorsarbete.

HT-fakulteternas ledamot i universitetets råd för jämställdhet och lika villkor

Länkar om jämställdhet och diskriminering

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01