Nätverk

Inom Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nätverkens uppgift är allmänt att arrangera möten mellan personer med likartade befattningar och ansvar inom verksamheten. De fungerar dels som kontaktforum för befattningshavare med liknande arbetsuppgifter, dels som forum för fakultetsstyrelsen att verkställa beslut inom respektive ansvarsområde.

Träffarna ger möjlighet till information och tankeutbyte och kan användas som utbildningstillfällen. Nätverken kan också initiera frågor för behandling i fakulteternas beredande och beslutande organ. Huvudsakligen behandlas fakultetsinterna frågor, men träffarna fungerar även som utbildnings- och informationstillfällen när det gäller allmänna universitetsfrågor och speciella teman. Nätverken bidrar till att gemensamt avgränsa och definiera befattningarnas innehåll. I samtliga nätverk deltar en eller flera ur Kansli HT:s personal. 

HT:s ledningsråd

HT:s ledningsråd äger normalt rum en gång i månaden under terminstid och samlar prefekter, enhetschefer, dekaner och företrädare för studenterna och doktoranderna. Ledningsrådet samlas på tisdagen samma vecka som det är sammanträde i Arbetsutskottet för att ärendena ska kunna diskuteras där. Dekanus leder mötena, som administreras från kansliet (kanslichefen). 

Studierektorsnätverket

Studierektorsnätverket träffas tre till fyra gånger per termin, och årligen anordnas ett internat som i tillämpliga delar också kan ha andra deltagare när övergripande temafrågor behandlas. Nätverket fungerar både beredande i förhållande till främst Grundutbildningsnämnden och som ett forum för erfarenhetsutbyte och implementering av beslut och gemensamma överenskommelser. Sammankallande för studierektorsnätverket är utbildningsledare(n). 

Studievägledarnätverket 

Studievägledarnätverket träffas tre till fyra gånger per termin och samordnas av fakultetsstudievägledaren som har uppdrag från fakultetsstyrelsen att kontinuerligt bevaka kompetensutvecklingsfrågor för studievägledarna. 

Kommunikationsnätverket

Webbansvariga/kommunikationsansvariga på institutionerna och enheterna, samt IT-enhetens webbutvecklare, samlas under ledning av den kommunikationsansvariga på kansliet flera gånger per termin för att samordna fakulteternas och institutionernas arbete med hemsidor och annan information. Nätverket arbetar nära fakultets- respektive institutionsledningar för att informationsspridningen ska vara aktuell och relevant. Nätverket ska också hålla kontakt med sektionen Kommunikation. 

Utbildningsadministratörsnätverket

Utbildningsadministratörsnätverket träffas tre till fyra gånger per termin för erfarenhetsutbyte kring studieadministrativa frågor. Nätverket samordnas av en särskilt utsedd utbildningsadministratör vid en institution. 

Institutionsekonomernas nätverk

Institutionsekonomernas nätverk träffas cirka två gånger per termin och samordnas av de ekonomiansvariga på kansliet. Nätverket syftar till att utveckla, samordna och effektivisera ekonomihanteringen vid fakulteterna. Nätverket arbetar också gentemot den centrala ekonomisektionen. 

Sammanställning över kontaktpersoner och kanslipersonal

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-02