lu.se

Fakultetsstyrelsen

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen har det samlade och yttersta ansvaret för HT-fakulteternas verksamhet inom de ramar som anges av universitetsstyrelsen/rektor. Fakultetsstyrelsen beslutar t.ex. om fakulteternas övergripande policyfrågor och allmänna inriktning, om dimensionering och utveckling, budget och anslagsframställning, organisation, administration, lokaler, vissa tjänstetillsättningar liksom HT-fakulteternas gemensamma frågor som t.ex. internationalisering, jämställdhet, miljöfrågor m.m.

Ordförande är dekanus och i styrelsen ingår också de tre prodekanerna som har ansvar för grundutbildningen, forskarutbildningen respektive forskningen. Förutom dekanerna ingår ytterligare fyra lärarrepresentanter, två externa ledamöter, två representanter för övrig personal, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Vidare har representanter från facklig verksamhet närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreteraren är också från kansliet.

Ledamöter
Sekreterare

Kontaktinformation

Fakultetsstyrelsens sekreterare
Cecilia Bergsten
046-222 72 26
cecilia.bergstenkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårens sammanträden 2020

29 januari
25 mars
27 maj

Sammanträdena äger normalt rum kl. 09.15-13.00 på onsdagar.

Lokal anges i kallelsen.

Handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna senast 8 arbetsdagar innan sammanträdet.