Fakultetsstyrelsen

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen har det samlade och yttersta ansvaret för HT-fakulteternas verksamhet inom de ramar som anges av universitetsstyrelsen/rektor. Fakultetsstyrelsen beslutar till exempel om fakulteternas övergripande policyfrågor och allmänna inriktning, om dimensionering och utveckling, budget och anslagsframställning, organisation, administration, lokaler, vissa tjänstetillsättningar liksom HT-fakulteternas gemensamma frågor som till exempel internationalisering, jämställdhet, miljöfrågor m.m.

Ordförande är dekanus och i styrelsen ingår också de tre prodekanerna som har ansvar för grundutbildningen, forskarutbildningen respektive forskningen. Förutom dekanerna ingår ytterligare fyra lärarrepresentanter, två externa ledamöter, två representanter för övrig personal, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Vidare har representanter från facklig verksamhet närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreteraren är också från kansliet.

Ledamöter

Sekreterare

Kansli HT

Kontaktinformation

Fakultetsstyrelsens sekreterare
Anna Alsmark
anna.alsmarkkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårterminen 2024

  • 1 februari
  • 20 mars
  • 29 maj

Höstterminen 2024

  • 25 sept
  • 6 nov
  • 29 jan 2025

Sammanträdena äger normalt rum kl. 09.1513.00 på onsdagar. 

Lokal anges i kallelsen.

Handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna senast 8 arbetsdagar innan sammanträdet.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-09