Serie

Cecilia Fredriksson, Mia Larson (red.)
Framtidskuster. Hållbar utveckling i kustsamhällen
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 31
2013 | 319 s. | svenska

ISSN: 2001-9874
ISBN: 978-91-7061-130-8

Kustområdena kring Kattegatt, Skagerack och Öresund befinner sig i olika faser av en dynamisk omvandlingsprocess som tar sig olika uttryck i olika regionala kontexter. I varje geografiskt område finns erfarenheter som kan berika de övriga områdena. Genom att jämföra situationen i sörländska, nordjyska och västsvenska kustområden har Interreg-projektet Framtidskuster mellan 2010 och 2012 inventerat villkoren för hållbar kustutveckling i syfte att bland annat skapa nya innovativa samarbetsformer och binda samman regionen. Detta har skett genom uppbyggnad av och ömsesidigt lärande om olika strategier för en ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i kustsamhällena. Genom samarbete, forskning och praktiska pilotprojekt har Framtidskuster synliggjort och profilerat delar av Skandinaviens kustområden.

Boken Framtidskuster har som mål att bidra med perspektiv på hållbar kustutveckling med utgångspunkt från kust och hamn som gemensam erfarenhetskälla. Genom att analysera hamnen som livsstil, livsform, arbetsplats, upplevelserum, mötesplats, värdeskapare eller organisation kan vi nå fördjupad kunskap om hamnens olika funktioner och uttryckssätt i skiftande sammanhang. I boken medverkar forskare inom etnologi, företagsekonomi, kulturgeografi och tjänsteforskning tillsammans med skribenter som på olika sätt har anknytning till kust och hamn genom sina respektive yrken.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05