Serie

Autonomi - realitet eller ideal?

Ylva von Gerber
Autonomi - realitet eller ideal?
2014

302 s.
Svenska

ISBN: 978-91-7623-093-0

Autonomi – realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom trekontexter – den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska.Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och deotydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk avseende moralisksjälvlagstiftning med Samuel von Pufendorfs inom naturrätten. Detredovisas också hur skillnaden mellan ett deskriptivt och ett normativt innehålli begreppet, om detta inte tydligt redovisas, kan resultera i en fruktlösevighetsdiskussion.Autonomi är också ett relationellt begrepp; dels vardagligt, konkret – människorär sammanflätade med varandra genom olika sociala relationer ochberoendeförhållanden, dels logiskt, begreppsligt – vilket illustreras medhjälp av en modell enligt vilken en entitet är autonom i förhållande till enannan entitet avseende en rättighet eller förmåga. Denna modell kan tillämpasinom samtliga tre kontexter ovan.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05