Serie

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Gösta Johannesson (red.)
Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok
Skånsk senmedeltid och renässans 7
1953

579 s.
Danska

ISSN: 0560-1878

Utgåvan innehåller Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Få källor till den katolska kyrkans ekonomiska villkor i Norden under medeltiden har bevarats. Lunds ärkestift är dock ett undantag. Föreliggande volym presenterar två centrala källor som möjliggör studier av de problem som sammanhänger med ärkebiskopsgodset och dess förvaltning under tiden närmast före ärkebiskopsdömets fall.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05