Serie

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Eva Svensson
Lärares användning av digitala resurser i undervisningen. "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare"
Lund Studies in Educational Sciences 13
2020

172 s.
Svenska

ISSN: 2002-6323
ISBN: 978-91-88899-95-8, 978-91-89213-01-2

I dagens samhälle är vi omgivna av digitala resurser och lever delar av våra liv på internet. Syftet med denna avhandling är att bidra till kunskap om lärares användning av digitala resurser i sin undervisning och hur användningen påverkar elevernas utveckling av kunskaper och förmågor. Den utgår från två studier av lärare som använder digitala resurser. I den första har 18 lärare intervjuats om sin användning av Google Classroom och vilka effekter de ser att användningen haft för elevernas lärsituation. Den andra studien har undersökt användning av hur två digitala resurser i kombination – en telepresence-robot och Google Classroom – påverkar lärsituationen för en elev som inte har möjlighet att gå i skolan fullt ut.
Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet och analysen görs mot bakgrund av affordansteorin, som betonar de möjligheter som olika verktyg erbjuder användaren i en specifik situation.
Avhandlingen visar att digitala resurser kan vara kraftfulla redskap för elevers utveckling av kommunikativa och metakognitiva förmågor, som i skolans styrdokument poängteras som viktiga för lärandet. Studierna påvisar vidare skillnader mellan lärares användning av de digitala resurserna men också mellan deras uppfattningar om och erfarenheter av de digitala resursernas möjligheter.
Sammantaget visar avhandlingen att det finns ett behov av kontinuerlig kollegial kompetensutbildning för att lärare ska få möjlighet att erhålla och undervisa med en adekvat digital kompetens i ett samhälle där de digitala resurserna ständigt blir fler men också utvecklas. Det skulle kunna leda till en mer likvärdig och inkluderande skola där de digitala resurserna används på ett sätt som gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05