Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Konsthistoria och visuella studier

Inom ämnet studeras konst och visuell kultur i olika former från antiken till idag. Konst är här en sammanfattande beteckning som omfattar såväl bildkonst i traditionell mening (måleri, skulptur, grafik m.m.) som nyare medier av olika slag (t.ex. fotografi, video, performance, installationer, datorbilder). Även design och konsthantverk samt byggnader, stads- och trädgårdsmiljöer ingår som viktiga delar i den visuella kulturen.

Studierna omfattar vidare bild- och byggnadstraditionernas historia, samt frågor som gäller verkens skapande och tillkomst. Tyngdpunkten ligger vidare på hur verken sprids, används, och hur de visuella egenskaperna upplevs och tolkas i såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Därvid läggs särskild tonvikt vid det visuellas roll som skapare av såväl verklighetsupplevelse som dess relation till ideologiska maktförhållanden av olika slag (ekonomiska och politiska såväl som sådana som är beroende av ras, religion och genus).

En viktig sida av studierna är direktkontakten med originalverk, med bilderna, byggnaderna, objekten etc. i den verklighet de ingår, alltifrån deras ursprungliga sammanhang till de olika former av reproduktion och spridning i vilka de framträder.

Kurser ges både på grundnivå och på avancerad nivå, liksom i ett tvåårigt internationellt masterprogram.

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.