lu.se

Utbildningsutbud

Konsthistoria och visuella studier

  Till sök!

Konsthistoria och visuella studier

Inom ämnet studeras konst och visuell kultur i olika former från antiken till idag. Konst är här en sammanfattande beteckning som omfattar såväl bildkonst i traditionell mening (måleri, skulptur, grafik m.m.) som nyare medier av olika slag (t.ex. fotografi, video, performance, installationer, datorbilder). Även design och konsthantverk samt byggnader, stads- och trädgårdsmiljöer ingår som viktiga delar i den visuella kulturen.

Studierna omfattar vidare bild- och byggnadstraditionernas historia, samt frågor som gäller verkens skapande och tillkomst. Tyngdpunkten ligger vidare på hur verken sprids, används, och hur de visuella egenskaperna upplevs och tolkas i såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Därvid läggs särskild tonvikt vid det visuellas roll som skapare av såväl verklighetsupplevelse som dess relation till ideologiska maktförhållanden av olika slag (ekonomiska och politiska såväl som sådana som är beroende av ras, religion och genus).

En viktig sida av studierna är direktkontakten med originalverk, med bilderna, byggnaderna, objekten etc. i den verklighet de ingår, alltifrån deras ursprungliga sammanhang till de olika former av reproduktion och spridning i vilka de framträder.

Kurser ges både på grundnivå och på avancerad nivå, liksom i ett tvåårigt internationellt masterprogram.

GrundnivåGes termin
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs, 30 hp (KOVA14)höst 2020
Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets arkitektur- och designhistoria, grundkurs, 30 hp (KOVA15)
Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rum, 30 hp (KOVA16)vår 2020
Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs, 30 hp (KOVA23)vår 2020
Konsthistoria och visuella studier: Kandidatkurs, 30 hp (KOVK03)höst 2020
Modern Design in Scandinavia, 7,5 hp (SASH56)höst 2020
Swedish Art in a Scandinavian Context, 7,5 hp (SASH74)vår 2020
Avancerad nivå
Konsthistoria och visuella studier: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KOVM10)
Konsthistoriens historier, 7,5 hp (KOVR10)höst 2020
Konst i det offentliga rummet, 7,5 hp (KOVR12)höst 2020
Europa och den islamiska världen: Kulturmötenas visuella uttryck, 7,5 hp (KOVR14)höst 2020
Konsthistoria och visuella studier: Nya perspektiv på den fotografiska bilden, 7,5 hp (KOVR17)
Konsthistoria och visuella studier: Konstverkets materiella förutsättningar, 7,5 hp (KOVR18)
Konsthistoria och visuella studier: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp (KOVR21)
Konsthistoria och visuella studier: Individuell läskurs, 7,5 hp (KOVR22)höst 2020