lu.se

Utbildningsutbud

Museologi

  Till sök!

Museologi

Museologi är ett ämne som studerar museiinstitutionen och dess verksamheter ur historiska, sociologiska och kommunikativa perspektiv. Studiet inkluderar analyser av individen och samhället och deras förhållande till det man kan kalla kulturarv. Inom ämnet diskuteras museernas artefakter utifrån bl a etiska och ideologiska utgångspunkter för att utveckla förståelse av kulturens och tidens maktrelationer. För att betona vikten av att museerna måste kommunicera med sin publik på ett bra sätt har kulturpedagogiken fått allt större betydelse på senare år.

GrundnivåGes termin
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2020
Museologi: Fysiska och digitala museer, 15 hp (ABMA19)vår 2020
Avancerad nivå
ABM: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp (ABMM07)höst 2020