Serie

Svenskt Gudstjänstliv är Sveriges enda periodiska publikation för forskning om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan. Den ursprungliga titeln var Tidskrift för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv. Sedan 1941 ges den ut av Laurentius Petri Sällskapet för svensk gudstjänstliv och sedan 1953 är den en årsbok.

Varje år behandlas ett särskilt tema som framgår av volymens titel, men även artiklar som ligger utanför temat förekommer. Samtliga artiklar är fackgranskade av två oberoende granskare. Recensionsavdelningen bevakar ny litteratur inom årsbokens intresseområden. Redaktionskommittén är baserad i Lund och redaktör för årsboken är professorn i praktisk teologi i Lund, Stephan Borgehammar.

Skriftserien finns också elektroniskt här: Svenskt Gudstjänstliv

Redaktör: Stephan Borgehammar

ISSN: 0280-9133

Gudstjänstens mening

Gudstjänstens mening

Stephan Borgehammar, Sune Fahlgren, Ninna Edgardh, Stina Fallberg Sundmark (red.) | Gudstjänstens mening | Svenskt Gudstjänstliv 94 | 2019

Läs mer

Predikan - i tid och otid

Predikan - i tid och otid

Stephan Borgehammar (red.) | Predikan - i tid och otid | Svenskt Gudstjänstliv 93 | 2018

Trots allt prat om sekularisering är predikan ännu den i särklass vanligaste formen av offentligt tal i vårt land. Predikanter träder bokstavligen upp ”i tid och otid” (2 Tim. 4:2), liksom de har gjort genom hela kyrkans historia. De sex artiklarna i denna årsbok handlar om predikan ...

Läs mer

Reformation & gudstjänst

Reformation & gudstjänst

Stephan Borgehammar (red.) | Reformation & gudstjänst | Svenskt Gudstjänstliv 92 | 2017

Den reformation som inleddes för 500 år sedan kom att innebära betydande förändringar av gudstjänstfirandet i Sverige. I årets volym av Svenskt Gudstjänstliv utforskar vi motiven, förloppen och konsekvenserna. Gudstjänstreformernas motiv behandlas av Ragnar Holte och Thomas ...

Läs mer

Perspektiv på kyrkans år

Perspektiv på kyrkans år

Stephan Borgehammar (red.) | Perspektiv på kyrkans år | Svenskt Gudstjänstliv 91 | 2016

I grund och botten är kyrkoåret ett helgande av tiden. Vissa nyckelhändelser i frälsningshistorien och vissa grundtankar i den kristna tron har blivit fästa vid bestämda dagar i kalendern. Medan jorden roterar runt sin axel och runt solen och skänker oss dagar och årstider, lär vi oss ...

Läs mer

Psalm, hymn och andlig visa

Psalm, hymn och andlig visa

Stephan Borgehammar (red.) | Psalm, hymn och andlig visa. Hymnologiska studier | Svenskt Gudstjänstliv 90 | 2015

I en nyligen gjord undersökning av vad svenskar uppskattar mest i gudstjänsten hamnade psalmsången på första plats. Den här boken ger inga svar på varför det är så, men erbjuder fyra skilda fördjupningar i studiet av psalmer och psalmsång, ett ämne som i vetenskapliga sammanhang ...

Läs mer

Framtidens gudstjänst?

Framtidens gudstjänst?

Stephan Borgehammar (red.) | Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat | Svenskt Gudstjänstliv 89 | 2014

Finns framtidens gudstjänst i det nu aktuella förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Frågan kan tolkas på olika sätt. Handlar den om huruvida förslaget kommer att antas av kyrkomötet så kan svaret bara bli ja eller nej. Handlar den om huruvida förslaget pekar in i ...

Läs mer

Med skilda tungors ljud

Med skilda tungors ljud

Stephan Borgehammar (red.) | Med skilda tungors ljud. Körsång och gudstjänstspråk | Svenskt Gudstjänstliv 88 | 2013

Körsång är en mäktig folkrörelse och en viktig del av kyrkolivet i Sverige. Närmare 600 000 svenskar sjunger i kör och enbart Svenska kyrkan har mer än 100 000 körsångare, varav ca 30 000 är barn. Vad betyder körsången för alla dessa människor? Vad betyder den för de sammanhang där ...

Läs mer

Kyrkomusik

Kyrkomusik

Stephan Borgehammar, Jonas Lundblad (red.) | Kyrkomusik. Ett tema med variationer | Svenskt Gudstjänstliv 87 | Artos & Norma | 2012

Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets ...

Läs mer

Dop

Dop

Stephan Borgehammar (red.) | Dop | Svenskt Gudstjänstliv 86 | Artos & Norma | 2011

Dopet debatteras. Behövs det? Vad betyder det? Hur ska det utformas? Vad händer med dopundervisningen? I denna bok dryftas frågor av betydelse för den aktuella diskussionen. Ragnar Holte behandlar debatten om arvsynden och föreslår en originell lösning. Kristina Torin beskriver ...

Läs mer

Barnkonventionen 20 år

Barnkonventionen 20 år

Stephan Borgehammar (red.) | Barnkonventionen 20 år | Svenskt Gudstjänstliv 85 | Artos & Norma | 2010

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989. Vad har konventionen betytt här i Sverige, vad betyder den i dag och vad borde den betyda? Frågorna berörs på olika sätt i tre av artiklarna i denna bok. Elizabeth Englundh redogör för Barnkonventionens tillkomst ...

Läs mer

Gudstjänst och vardag

Gudstjänst och vardag

Stephan Borgehammar (red.) | Gudstjänst och vardag | Svenskt Gudstjänstliv 84 | Artos & Norma | 2009

Gudstjänst och högtid har mycket gemensamt, men gudstjänst och vardag? Hör de ihop? Kan vardagliga inslag i gudstjänsten förta känslan av högtid? Kan en alltför högtidlig gudstjänst hindra människor från att identifiera sig med det som sker i gudstjänsten? Är känslan av gudstjänstens ...

Läs mer

Heliga rum i dagens Sverige

Heliga rum i dagens Sverige

Sven-Åke Selander, Stina Fallberg Sundmark (red.) | Heliga rum i dagens Sverige | Svenskt Gudstjänstliv 83 | Artos & Norma | 2008

Läs mer

Hjärtats tillit

Hjärtats tillit

Sven-Åke Selander (red.) | Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition | Svenskt Gudstjänstliv 82 | Artos & Norma | 2007

Läs mer

Psalm i vår tid

Psalm i vår tid

Sven-Åke Selander (red.) | Psalm i vår tid | Svenskt Gudstjänstliv 81 | Artos & Norma | 2006

Läs mer

Gudstjänstfolket

Gudstjänstfolket

Sven-Åke Selander (red.) | Gudstjänstfolket. Församlingssyn och liturgi | Svenskt Gudstjänstliv 80 | Artos & Norma | 2005

Läs mer

Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

Sven-Åke Selander (red.) | Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv | Svenskt Gudstjänstliv 79 | Artos & Norma | 2004

Läs mer

Liturgi och språk

Liturgi och språk

Sven-Åke Selander (red.) | Liturgi och språk | Svenskt Gudstjänstliv 78 | Artos & Norma | 2003

Läs mer

Liturgi och drama

Liturgi och drama

Sven-Åke Selander (red.) | Liturgi och drama | Svenskt Gudstjänstliv 77 | Svenska kyrkans forskningsråd | 2002

Läs mer

Teologi och musik

Teologi och musik

Sven-Åke Selander (red.) | Teologi och musik | Svenskt Gudstjänstliv 76 | Svenska kyrkans forskningsråd | 2001

Läs mer

Forskning om gudstjänst

Forskning om gudstjänst

Hedvig Brander Jonsson, Sven-Erik Brodd, Rune Larsson, Christer Pahlmblad, Sven-Åke Selander, Karin Sporre (red.) | Forskning om gudstjänst | Svenskt Gudstjänstliv 75 | Svenska kyrkans forskningsråd | 2000

Läs mer

Tid och evighet

Sven-Åke Selander (red.) | Tid och evighet. Ett gudstjänstperspektiv inför 2000-talet | Svenskt Gudstjänstliv 74 | 1999

Begravning

Sven-Erik Brodd (red.) | Begravning | Svenskt Gudstjänstliv 73 | 1998

Söndagen som påskdag

Sven-Erik Brodd (red.) | Söndagen som påskdag | Svenskt Gudstjänstliv 72 | 1997

Psaltarens tolkning och funktion

Sven-Erik Brodd (red.) | Psaltarens tolkning och funktion | Svenskt Gudstjänstliv 71 | 1996

Gregorianik

Sven-Erik Brodd (red.) | Gregorianik | Svenskt Gudstjänstliv 70 | 1995

Söndagens mässa

Sven-Erik Brodd (red.) | Söndagens mässa | Svenskt Gudstjänstliv 69 | 1994

Bildligt. Om gudstjänst och bild

Sven-Erik Brodd (red.) | Bildligt. Om gudstjänst och bild | Svenskt Gudstjänstliv 68 | 1993

Kyrkbröllop

Sven-Erik Brodd (red.) | Kyrkbröllop | Svenskt Gudstjänstliv 67 | 1992

Tidegärdens tillskyndare

Sven-Erik Brodd (red.) | Tidegärdens tillskyndare | Svenskt Gudstjänstliv 66 | 1991

Kyrkomusik i Norden

Sven-Erik Brodd (red.) | Kyrkomusik i Norden | Svenskt Gudstjänstliv 65 | 1992

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05