lu.se

Utbildningsutbud

Lingvistik

  Till sök!

Lingvistik

Vad innebär det att tala ett språk? Språket är den sida hos människan som mest särskiljer henne från andra arter. Det är språket som är den yttersta förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet, såväl social som teknisk. Men vad är det vi egentligen kan när vi behärskar ett språk? Ämnet lingvistik försöker att besvara denna fråga. Lingvistik studeras inom två delämnen, allmän språkvetenskap och fonetik. Delämnet allmän språkvetenskap betraktar själva språksystemet, t.ex. hur strukturen hos ord, meningar, texter och tal kan beskrivas och förklaras samt hur språk tillägnas och bearbetas kognitivt. Delämnet fonetik behandlar frågor som rör det talade språket, t.ex. hur talet planeras och bildas, hur det uppfattas och förstås och vad som kännetecknar språkljuden ur akustisk synvinkel. En utbildning i lingvistik kan leda till arbete inom flera olika områden. Förutom för en universitetskarriär som forskare och lärare i lingvistik, kan man ha användning av ämnet i yrken som språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv psykolog. Andra områden där lingvistik kan tillämpas är tal- och språkteknologi, rättsfonetik, samt arbete inom underhållningsindustri, t.ex. datorspelutveckling.

GrundkurserGes termin
Lingvistik: Människan, språket och samhället, 7,5 hp (LINB11)
Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige, 7,5 hp (LINB14)
Lingvistik: Språket, människan och världen, 15 hp (LINB15)
Lingvistik: Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp (LINB30)
Diversity of the World's Languages, 7,5 hp (SASH26)vår 2019höst 2019
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)
Lingvistik: Grundkurs, 30 hp (LINA14)vår 2019höst 2019
Lingvistik: Den nya mångfalden - strukturen hos nutida invandrarspråk i Sverige, 7,5 hp (LINB16)
Fortsättningskurser
Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna, 7,5 hp (LINB05)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA23)vår 2019
Lingvistik: Rösten och talet, 7,5 hp (LINC01)vår 2019
Lingvistik: Grammatik, 7,5 hp (LINC02)vår 2019
Lingvistik: Prosodi, 7,5 hp (LINC03)vår 2019
Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (LINC04)vår 2019
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (ALSK11)höst 2019
Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp (LINK21)höst 2019
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp (LIND03)
Avancerad nivå
Allmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp (ALSM05)
Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp (ALSM10)
Allmän språkvetenskap: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (ALSM11)
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan, 7,5 hp (ALSM21)
Allmän språkvetenskap: Grammatiska aspekter på andraspråksinlärning, 7,5 hp (ALSN01)
Fonetik: Fonologi, 7,5 hp (FONM10)
Fonetik: Experimentell fonetik, 7,5 hp (FONM11)vår 2019
Fonetik: Världens språkljud, 7,5 hp (FONM21)
Fonetik: Talproduktion - teori och experiment, 7,5 hp (FONM23)höst 2019
Fonetik: Talperception, 7,5 hp (FONM25)
Lingvistik: Skrift och språk, 7,5 hp (LINM05)
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik, 7,5 hp (LINM13)vår 2019
Lingvistik: Språk och musik, 7,5 hp (LINN14)
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp (LINN15)
Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 hp (LINN16)
Lingvistik: Kommunikation hos människor och andra djur, 7,5 hp (LINN17)
Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp (LINN18)
Lingvistik: Språk, kultur och tanke, 7,5 hp (LINN19)
Lingvistik: Teoretiska aspekter på språkutveckling, 7,5 hp (LINN20)
Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp (LINN21)vår 2019
Lingvistik: Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7,5 hp (LINN22)höst 2019
Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk, 7,5 hp (LINN23)höst 2019
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse, 7,5 hp (LINN24)
Lingvistik: Språkets uppkomst, 7,5 hp (LINN25)vår 2019
Lingvistik: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (LINN26)
Lingvistik: Skriftproduktion - teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp (LINN27)
Lingvistik: Språkbearbetning - modeller och forskningsdata, 7,5 hp (LINN28)höst 2019
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)
Övrigt
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA21)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA24)
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning, 15 hp (LINB21)vår 2019höst 2019
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald, 15 hp (LINB22)vår 2019höst 2019
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi, 7,5 hp (LINC11)
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik, 7,5 hp (LINC12)
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi, 7,5 hp (LINC13)