lu.se

Utbildningsutbud

Lingvistik

  Till sök!

Lingvistik

Vad innebär det att tala ett språk? Språket är den sida hos människan som mest särskiljer henne från andra arter. Det är språket som är den yttersta förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet, såväl social som teknisk. Men vad är det vi egentligen kan när vi behärskar ett språk? Ämnet lingvistik försöker att besvara denna fråga. Lingvistik studeras inom två delämnen, allmän språkvetenskap och fonetik. Delämnet allmän språkvetenskap betraktar själva språksystemet, t.ex. hur strukturen hos ord, meningar, texter och tal kan beskrivas och förklaras samt hur språk tillägnas och bearbetas kognitivt. Delämnet fonetik behandlar frågor som rör det talade språket, t.ex. hur talet planeras och bildas, hur det uppfattas och förstås och vad som kännetecknar språkljuden ur akustisk synvinkel. En utbildning i lingvistik kan leda till arbete inom flera olika områden. Förutom för en universitetskarriär som forskare och lärare i lingvistik, kan man ha användning av ämnet i yrken som språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv psykolog. Andra områden där lingvistik kan tillämpas är tal- och språkteknologi, rättsfonetik, samt arbete inom underhållningsindustri, t.ex. datorspelutveckling.

GrundkurserGes termin
Lingvistik: Grundkurs, 30 hp (LINA13)höst 2018
Lingvistik: Talkommunikation - fonetikens grunder, 7,5 hp (LINB01)höst 2018
Lingvistik: Språkets struktur och funktion, 7,5 hp (LINB02)höst 2018
Lingvistik: Människan, språket och samhället, 7,5 hp (LINB11)
Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige, 7,5 hp (LINB14)
Lingvistik: Språket, människan och världen, 15 hp (LINB15)
Lingvistik: Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp (LINB30)
Diversity of the World's Languages, 7,5 hp (SASH26)vår 2019
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)
Lingvistik: Grundkurs, 30 hp (LINA14)vår 2019
Lingvistik: Den nya mångfalden - strukturen hos nutida invandrarspråk i Sverige, 7,5 hp (LINB16)höst 2018
Fortsättningskurser
Lingvistik: Världens språk, 7,5 hp (LINB13)höst 2018
Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna, 7,5 hp (LINB05)höst 2018
Lingvistik: Rösten och talet, 7,5 hp (LINC01)vår 2019
Lingvistik: Grammatik, 7,5 hp (LINC02)vår 2019
Lingvistik: Prosodi, 7,5 hp (LINC03)vår 2019
Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (LINC04)vår 2019
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (ALSK11)höst 2018
Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp (LINK21)höst 2018
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp (LIND03)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA23)vår 2019
Avancerad nivå
Allmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp (ALSM05)
Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp (ALSM10)
Allmän språkvetenskap: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (ALSM11)
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan, 7,5 hp (ALSM21)höst 2018
Allmän språkvetenskap: Grammatiska aspekter på andraspråksinlärning, 7,5 hp (ALSN01)
Fonetik: Fonologi, 7,5 hp (FONM10)höst 2018
Fonetik: Experimentell fonetik, 7,5 hp (FONM11)vår 2019
Fonetik: Världens språkljud, 7,5 hp (FONM21)
Fonetik: Talperception, 7,5 hp (FONM25)
Lingvistik: Skrift och språk, 7,5 hp (LINM05)
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik, 7,5 hp (LINM13)vår 2019
Lingvistik: Språk och musik, 7,5 hp (LINN14)
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp (LINN15)
Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 hp (LINN16)
Lingvistik: Kommunikation hos människor och andra djur, 7,5 hp (LINN17)
Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp (LINN18)höst 2018
Lingvistik: Språk, kultur och tanke, 7,5 hp (LINN19)
Lingvistik: Teoretiska aspekter på språkutveckling, 7,5 hp (LINN20)
Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp (LINN21)vår 2019
Lingvistik: Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7,5 hp (LINN22)
Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk, 7,5 hp (LINN23)
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse, 7,5 hp (LINN24)
Lingvistik: Språkets uppkomst, 7,5 hp (LINN25)vår 2019
Lingvistik: Skriftproduktion - teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp (LINN27)
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)höst 2018
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)höst 2018
Övrigt
Allmän språkvetenskap: Språkets uppkomst, 7,5 hp (ALSM04)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA21)
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning, 15 hp (LINB21)vår 2019
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald, 15 hp (LINB22)vår 2019
Lingvistik: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (LINN26)
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (SPVM06)vår 2019