lu.se

Utbildningsutbud

Lingvistik

  Till sök!

Lingvistik

Vad innebär det att tala ett språk? Språket är den sida hos människan som mest särskiljer henne från andra arter. Det är språket som är den yttersta förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet, såväl social som teknisk. Men vad är det vi egentligen kan när vi behärskar ett språk? Ämnet lingvistik försöker att besvara denna fråga. Lingvistik studeras inom två delämnen, allmän språkvetenskap och fonetik. Delämnet allmän språkvetenskap betraktar själva språksystemet, t.ex. hur strukturen hos ord, meningar, texter och tal kan beskrivas och förklaras samt hur språk tillägnas och bearbetas kognitivt. Delämnet fonetik behandlar frågor som rör det talade språket, t.ex. hur talet planeras och bildas, hur det uppfattas och förstås och vad som kännetecknar språkljuden ur akustisk synvinkel. En utbildning i lingvistik kan leda till arbete inom flera olika områden. Förutom för en universitetskarriär som forskare och lärare i lingvistik, kan man ha användning av ämnet i yrken som språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv psykolog. Andra områden där lingvistik kan tillämpas är tal- och språkteknologi, rättsfonetik, samt arbete inom underhållningsindustri, t.ex. datorspelutveckling.

GrundkurserGes termin
Diversity of the World's Languages, 7,5 hp (SASH26)vår 2020höst 2020
Lingvistik: Grundkurs, 30 hp (LINA14)vår 2020höst 2020
Lingvistik: Den nya mångfalden - strukturen hos nutida invandrarspråk i Sverige, 7,5 hp (LINB16)
Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och tillämpning, 15 hp (LINB21)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (LINC04)vår 2020
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (ALSK11)höst 2020
Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp (LINK21)höst 2020
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp (LIND03)höst 2020
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA24)vår 2020
Lingvistik: Människans språk - process och mångfald, 15 hp (LINB22)vår 2020höst 2020
Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi, 7,5 hp (LINC11)vår 2020
Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik, 7,5 hp (LINC12)vår 2020
Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi, 7,5 hp (LINC13)vår 2020
Avancerad nivå
Allmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp (ALSM05)
Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp (ALSM10)
Allmän språkvetenskap: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (ALSM11)
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan, 7,5 hp (ALSM21)höst 2020
Allmän språkvetenskap: Grammatiska aspekter på andraspråksinlärning, 7,5 hp (ALSN01)
Fonetik: Fonologi, 7,5 hp (FONM10)
Fonetik: Experimentell fonetik, 7,5 hp (FONM11)höst 2020
Fonetik: Världens språkljud, 7,5 hp (FONM21)vår 2020
Fonetik: Talproduktion - teori och experiment, 7,5 hp (FONM23)
Fonetik: Talperception, 7,5 hp (FONM25)
Lingvistik: Skrift och språk, 7,5 hp (LINM05)höst 2020
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik, 7,5 hp (LINM13)
Lingvistik: Språk och musik, 7,5 hp (LINN14)
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp (LINN15)vår 2020
Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 hp (LINN16)vår 2020
Lingvistik: Kommunikation hos människor och andra djur, 7,5 hp (LINN17)
Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp (LINN18)
Lingvistik: Språk, kultur och tanke, 7,5 hp (LINN19)
Lingvistik: Teoretiska aspekter på språkutveckling, 7,5 hp (LINN20)
Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp (LINN21)
Lingvistik: Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7,5 hp (LINN22)
Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk, 7,5 hp (LINN23)
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse, 7,5 hp (LINN24)vår 2020
Lingvistik: Språkets uppkomst, 7,5 hp (LINN25)
Lingvistik: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (LINN26)
Lingvistik: Skriftproduktion - teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp (LINN27)
Lingvistik: Språkbearbetning - modeller och forskningsdata, 7,5 hp (LINN28)
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)höst 2020
Övrigt
Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige, 7,5 hp (LINB14)
Lingvistik: Språket, människan och världen, 15 hp (LINB15)
Lingvistik: Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp (LINB30)
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (ALSK13)höst 2020
Lingvistik: Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder, 7,5 hp (LIND06)höst 2020
Lingvistik: Introduktion till psykolingvistik, 7,5 hp (LIND07)höst 2020
Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp (LINK23)höst 2020