Anna W Gustafsson och Nils-Eric Sahlin prisas av Einar Hansens forskningsfond

Av Gisela Lindberg - Publicerad den 31 oktober 2023
Anna W Gustafsson och Nils-Eric Sahlin
Anna W Gustafsson, lektor i svenska, och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik.

Einar Hansens forskningsfond belönar Anna W Gustafsson för forskning på språkbruk i olika samhälleliga sammanhang och ger hederspris till Nils-Eric Sahlin för hans insatser inom medicinsk etik. Vid Köpenhamns universitet prisas Sabrina Ebbersmeyer för banbrytande forskning om kvinnliga filosofer och Elisabeth Engberg-Pedersen för sin forskning om teckenspråk.

Det svenska forskningspriset tilldelas Anna W Gustafsson, docent i svenska, verksam vid Språk- och litteraturcentrum vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet.
Gustafsson undersöker språkbruk som rör social, politisk och samhällelig diskurs samt språkbruk i vården. Hon har till exempel forskat om metaforer i palliativ cancervård och högerpopulistisk diskurs i sociala medier. Gustafsson väver samman sin forskning med grundutbildningen på ett föredömligt sätt, samtidigt som hon interagerar med andra ämnen och med offentligheten.

Anna W Gustafsson får priset för sin nydanande forskning inom nordistiken i spänningsfältet mellan medicinsk humaniora och politisk diskursanalys.

Einar Hansens forskningsfonds svenska hederspris tilldelas Nils-Eric Sahlin, filosof och professor i medicinsk etik vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Sahlin har med stark integritet utvecklat sin vetenskapliga disciplin medicinsk etik och visat att den kan spela en viktig roll i offentligheten och det etiska samtal som det blivit alltmer tydligt att vi behöver föra över disciplingränserna. Det är också viktigt att han alltid intresserat sig för det estetiska fältet och visat att det filosofiska eller etiska fältet inte är något slutet system utan kan omfatta hela människan, även hennes estetiska intressen.


Det danska forskningspriset tilldelas Sabrina Ebbersmeyer som är lektor i filosofi vid på Institutet för Kommunikation vid Köpenhamns universitet.   Ebbersmeyer forskar inom filosofihistoria, med ett särskilt fokus på renässansen och nyare tiders filosofi. Hon har varit en internationellt ledande person inom ”Feministisk filosofihistoria” – ett viktigt område inom filosofi och intellektuell historia. Särskilt imponerande är att hon blivit internationellt uppmärksammad för sin forskning om kvinnliga filosofer och intellektuella i de nordiska länderna.  

Sabrina Ebbersmeyer får priset för sin banbrytande forskning om diversitet inom den historisk-filosofiska forskningen, som med stor säkerhet kommer att bli allt viktigare inom forskningsområdet i framtiden.  

Einar Hansens forskningsfonds danska hederspris går till Elisabeth Engberg-Pedersen som varit en banbrytande forskare och pedagog inom tillämpad lingvistik och språkpsykologi vid Institutet för Nordiska Studier och Språkvetenskap på Köpenhamns universitet. Hon har både nationellt och globalt utmanat våra tankar och föreställningar om vad språk egentligen är. I synnerhet har hennes stora arbete med teckenspråk, språk hos barn, autister och dövstumma, förändrat vår förståelse av språklig uttrycksförmåga oavsett modalitet.

Elisabeth Engberg-Pedersen får priset för att hon på bästa sätt knutit ihop humanistisk forskning med samhällets behov av ny kunskap.

Prisutdelningen sker på Grand Hotel i Lund den 14 november.

Mottagarna av forskningspriset får 200 000 kr vardera, och det är ett av de största svenska forskningspriserna till humanister.


Mer om forskarna

Anna W Gustafsson

Sabrina Ebbersmeyer

Nils-Eric Sahlin

Elisabeth Engberg-Pedersen

Om Einar Hansens forskningsfond Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och skall verka för samarbete mellan de båda universiteten. Varje år delas Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning ut till två yngre forskare, en vid Köpenhamns och en vid Lunds universitet. Legatarierna får 200 000 kronor vardera. Årligen delar stiftelsen också ut hederspriser till personer som har gjort bestående insatser på vetenskapens område. Mer information om Einar Hansens forskningsfond: https://einarhansen.org/