Kvalitetsdialoger

HT-fakulteterna har sedan 2011 årligen hållit kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med institutionerna/sektionerna. Höstterminen 2018 infördes även dialoger med utbildning på forskarnivå. Kvalitetsdialogerna hålls under mars månad för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och under oktober månad för forskarutbildningen. Dialogerna fungerar som navet i vårt kvalitetssystem genom sin innehållsliga koppling till den årliga tematiska utvärderingen.

Kvalitetsdialogerna utgör ett samtalsforum där institutionerna får möjlighet att med ett samlat grepp diskutera utbildningarnas villkor, utmaningar och starka sidor. Samtidigt främjar dialogerna ett kontinuerligt och ömsesidigt samarbete mellan fakultetskansliet och den utbildningsnära verksamheten. Inför kvalitetsdialogerna tar prodekan och personal på kansliet i samråd med studierektorsnätverk och studentkåren fram ett dokument med information om och frågor kring det aktuella fokusområdet. Varje ämne besvarar frågorna för sig. Studierektor eller motsvarande uppmuntras att inkludera hela sitt arbetslag i denna process, som löper från november till februari och resulterar i ett skriftligt underlag till mars månads kvalitetsdialoger.  Dialogerna följs upp under HT-fakulteternas årliga utbildningsinternat i juni månad för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och under den årliga uppföljningsdagen för forskarutbildning i januari.  

Externa kritiska vänner kan bjudas in till kvalitetsdialogerna för att ge sin bedömning av institutionernas arbete inom fokusområdet och bidra med nya perspektiv på verksamheten.  

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-10-09