Uppföljning av och information om styrande lagar och förordningar

Fakultetsstyrelsen har ansvar för att se till att institutionerna har kännedom om gällande lagar och förordningar. Uppföljning, informationsinsatser och revidering av fakultetsgemensamma styrdokument ingår i detta uppdrag. Dessutom stödjer fakultetskansliet institutionerna i deras kontinuerliga arbete med att implementera och efterleva de lagar och föreskrifter som berör verksamheten. Det kan bland annat handla om att svara på frågor av juridisk art eller att granska kursplaner mot bakgrund av högskoleförordningen.

Inom ramarna för 2019 års kvalitetsarbete genomfördes en uppföljning och revidering av institutionernas rutiner för disputation. Under 2021 reviderades HT-fakulteternas styrdokument för inrättande och avveckling av utbildningar, kursvärderingar, kursplaner, samt examinatorer och examination. Bland pågående arbeten kan nämnas nya riktlinjer för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, riktlinjer för uppdragsutbildning samt en uppföljning av införandet av anonymiserad tentamensrättning.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-01-11