System för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Ansvaret för att följa upp och utvärdera utbildning i Sverige vilar i första hand på lärosätena, vars kvalitetsgranskningssystem i sin tur utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ ansvarar också för utvärdering av legitimationsutbildningar och forskarutbildningar samt för särskilda tematiska utvärderingar. År 2020 inleds UKÄ:s första granskning av Lunds universitets kvalitetssäkringssystem. Vid LU har varje fakultet utformat ett eget system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, som speglar respektive fakultets specifika behov och inriktning. Samtidigt vilar fakulteternas kvalitetsarbete på lärosätets gemensamma policy på området.

På följande sidor hittar du mer information om HT-fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av examensgrundande utbildning och om de idéer som ligger till grund för det.

HT-fakulteternas kvalitetssystem

Humanistiska och teologiska fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning syftar till att skapa och upprätthålla en konstruktiv kvalitetskultur som inkluderar studenter, lärare, ledning och förvaltning. Enligt EU:s kvalitetsramverk för högre utbildning (ESG) kännetecknas en kvalitetskultur av att alla inom en organisation gemensamt tar ansvar för och engagerar sig i det pågående kvalitetsarbetet. På HT-fakulteterna har vi strävat efter att utforma ett kvalitetssystem som tar hänsyn till institutionernas behov och arbetssituation, så att arbetsinsatsen upplevs meningsfull och tidsmässigt rimlig för de involverade medarbetarna. För att slå vakt om kvalitetssystemets relevans och legitimitet jobbar fakultetskansliet dessutom med kontinuerlig uppföljning av och återkoppling på genomförda granskningar och satsningar.

På HT-fakulteternas institutioner pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete som omfattar allt ifrån utveckling av enskilda kursmoment till revidering av hela program. Det fakultetsgemensamma kvalitetssystemet vill fånga både de utmaningar och de goda idéer och praktiker som förekommer inom verksamheten. Till skillnad från många andra fakulteter och lärosäten har vi valt att satsa på tematiska utvärderingar av institutionernas samlade utbildningsutbud, istället för periodiska granskningar av enskilda utbildningar. Alla våra utbildningar utvärderas därför årligen utifrån ett särskilt tema, vilket bidrar till kontinuitet i kvalitetsarbetet samtidigt som det ger oss möjlighet att uppmärksamma såväl utbildningsspecifika som fakultetsgemensamma utvecklingsområden.

De teman som utvärderas under åren 2019 - 2024 utgår ifrån Lunds universitets gemensamma kvalitetskriterier och följer sexårscykeln nedan:

Informationen på ovanstående bild finns här som enbart text.

 

HT-fakulteternas kvalitetssystem består av tre delar som beskrivs närmare på följande sidor: kvalitetsdialoger, tematiska utvärderingar och uppföljning och information om styrande lagar och förordningar.

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Martin Nykvist
martin.nykvistctr.luse

Universitetskanslers­ämbetets granskning av högre utbildning

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (PDF)

Kvalitetsarbete vid Lunds universitet

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-10-01