Tematiska utvärderingar

Tematiska utvärderingar är en samlad beteckning för uppföljningsaktiviteter som genomförs vid sidan av kvalitetsdialogerna. De tar sin utgångspunkt i HT-fakultetens tematiska sexårscykel och riktar sig mot vissa utbildningar eller mot utvalda dimensioner av utbildningsverksamheten. Till utvärderingarna anlitas externa sakkunniga som granskar fakulteternas utbildningar i förhållande till det aktuella temat. År 2019 genomfördes en medbedömargranskning då externa lärare anlitades för att delta i och ge kvalificerade synpunkter på bedömningen av tentamina och examensuppsatser inom 19 olika ämnen på grundnivå och avancerad nivå på på HT-fakulteterna. Resultatet av granskningen finns beskrivet i en uppföljningsrapport (PDF) och presenterades även under HT-fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens i oktober 2020

Under 2021–2024 genomförs, som en del av de tematiska utvärderingarna, programkonferenser för HT-fakulteternas program på avancerad nivå. Programkonferenserna går ut på att externa kritiska vänner från liknande program vid ett annat lärosäte bjuds in för att utbyta erfarenheter kring utbildningarnas styrkor, utmaningar och eventuella problemområden. Upplägget ger företrädarna för de externa programmen möjlighet att dela med sig av sin pedagogiska och vetenskapliga expertis, samtidigt som de får ta del av nya perspektiv på sin egen utbildning genom utbytet med något av våra program.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-01-13