Med ett ökat fokus på akademisk frihet under 2022

Av Sofia Hermansson - Publicerad den 7 april 2022
Johan Östling samt Universitetshuset i Lund

Frågor som handlar om akademisk frihet engagerar många – inte minst i en tid då den utmanas och hotas från olika håll. Johan Östling, historiker vid Historiska institutionen samt föreståndare för Centrum för kunskapshistoria, kommer under 2022 att uppmärksamma frågor som rör akademisk frihet genom en rad spännande aktiviteter.

Johan Östling har fått ett särskilt uppdrag för Lunds universitets räkning att arbeta med att synliggöra frågor, debatter och diskussioner som rör akademisk frihet. Uppdraget grundar sig i ett rektorsbeslut med syfte att höja medvetenheten kring begreppet (som nyligen även stärktes i högskolelagen). Detta stärkta fokus märks även genom att det som tidigare hette Etikrådet vid Lunds universitet nu heter Rådet för etik och akademisk frihet

Hur sammanfattar man bäst vad akademisk frihet innebär?
–  Man kan kort säga att det finns två huvudförståelser av begreppet; dels den enskilda lärarens eller studentens frihet att formulera sin forskningsidé, kunna utforska och även sprida sin forskning. Dels den institutionella friheten; relationen till staten. Det handlar i grund och botten om att man obehindrat ska kunna ägna sig åt grunduppgiften; att förmedla och producera avancerad kunskap. För att detta ska vara möjligt krävs akademisk frihet, säger Johan Östling.

Under året kommer en rad aktiviteter, såsom debatter, workshops och seminarier inom ramen för begreppet akademisk frihet, att anordnas, vanligen i samarbete med olika organ och organisationer inom och utanför Lunds universitet.

– Frågan kommer att tas upp och belysas på olika sätt.  Vad är akademisk frihet i dag, och vad har det tidigare varit? Vi kommer dels att ha en historisk vetenskaplig blick på frågan, men även ett ben i debatten där vi diskuterar systemfrågor. Vi kommer också att uppmärksamma det som händer just nu och är aktuellt, säger Johan Östling.

–  Förhoppningen är också att ha en pågående intern debatt och ett slags universitetspolitiskt forum inom universitetskollegiet, där frågor löpande kan tas upp och diskuteras. Står ideal om akademisk frihet ibland i motsättning till andra akademiska och samhälleliga ideal? Hur ser konflikterlinjerna ut? Dessa och andra frågor hoppas vi kunna diskutera.

När året är förbi är målet att det ska utmynna i en kortare skrift.

Några av de aktiviteter som är planerade under året:

  • 28/4 kl. 19.00: Debatt i Lund: ”Hur rättvis är meritokratin?”. I panelen: Lena Andersson, Martin Wolgast, Nina Björk och Mats Benner. Samtalsledare: Andreas Ekström. (Länk till sida på Lunds universitet: https://www.lu.se/evenemang/debatt-i-lund-hur-rattvis-ar-meritokratin)
  • 2/5 kl. 13.15: ”Akademisk frihet – ur ett studentperspektiv”. I panelen: Linnea Karlsson, Viktor Wallén, Karin Zackari och Johan Östling. Moderator: Anna Nilsson Hammar. Lokal: meddelas senare
  • 2/5 kl. 15.15: ”Ukrainian Universities Under Attack”. Samarrangemang mellan Råder för etik och akademisk frihet och Scholars at Risk. I panelen: Eleonora Narvselius, Oksana Mont, Björn Fagerström och Pär Svensson. Moderator: Johan Östling. Lokal: meddelas senare.
  • 28/9 kl. 18.15: ”Akademisk frihet – värdefull till varje pris?”. Arrangör: Universitetskollegiet.