Öppet brev till Vetenskapsrådet: Bidragsformen för tidskriftsstöd måste bevaras

Publicerad den 26 november 2013

Dekaner vid de humanistiska fakulteterna i Sverige ser med oro och bestörtning på det beslut som Vetenskapsrådet ämnar fatta angående indragning av tidskriftsstöd. Detta stöd är av yttersta vikt för publiceringsmöjligheter på de nordiska språken och därmed för såväl spridning som kommunikation med samhällsmedborgare om humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrön. I dagens brus av social medier kan tidskriftens betydelse för just spridning uppfattas som mindre relevant. Dock menar vi att dialogen om människans plats i historia, kultur, samhälle och framtid, liksom betydelsen av det egna språket i de allt skarpare formulerade förväntningarna på internationell publicering, förvaltas väl av de tidskrifter som här hotas av nedläggning. Likaså menar vi att en intellektuellt utmanande och forskningsangelägen debatt bör föras också på de nordiska språken.  Riktigt allvarlig är också den brist på förståelse för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens villkor som Vetenskapsrådets besked indikerar. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarsamhället använder sig inte – som naturvetenskap och medicin – av några få, stora och profitdrivna förlag. En mångfald ideella föreningar och små förlag ger ut tidskrifter med liten eller ingen förtjänst. Att open access-publicering, vars betydelse för hela forskarsamhället är oomtvistad, skulle minska kostnaderna för tidskrifterna är en missuppfattning. Den ytterst blygsamma besparing som ett indraget tidskriftsstöd skulle medföra står inte på något sätt i paritet med skadeverkningarna för forskarsamhälle och forskningskommunikation. Bidragsformen för tidskriftsstöd måste därför bibehållas.
Margareta Hallberg, dekan, humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet Patrik Larsson, dekan, fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet Peter Aronsson, vicerektor, dekan, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet Bo Hellgren, dekan, filosofiska fakulteten, Linköpings universitet Catherine Norberg, dekan, filosofiska fakulteten, Luleå universitet Lynn Åkesson, dekan, humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet Susanne Öhman, dekan, fakulteten för humanvetenskap, Mittuniversitetet Bengt Novén, dekan, humanistiska fakulteten, Stockholms universitet Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, Umeå universitet Jan Lindegren, dekan, historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet Björn Melander, dekan, språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet Mikael Stenmark, dekan, teologiska fakulteten, Uppsala universitet