lu.se

Jämställdhet och likabehandling

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetet för jämställdhet och likabehandling är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. En jämn könsfördelning, ett systematiskt arbete för jämställda arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

HT-fakulteternas jämställdhets- och likabehandlingsplan, bygger på gällande lagstiftning, med diskrimineringslagen som grundval, samt följer Lunds universitets centrala policy och likabehandlingsplan för studenter och universitetets rättighetslista. Planen är ett av flera instrument för HT:s  institutioner när det handlar om att integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet utifrån den egna arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi behandlar frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald genom sitt arbetsutskott (AU). Vid två på förhand fastlagda tillfällen per termin ska AU behandla frågorna.

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en kontaktperson som har i uppgift att följa upp implementeringen av jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. Kontaktpersonen är föredragande i AU samt verksamhetsnämnderna i samband med behandlingen av ärenden inom dessa områden och bistår i olika avseenden i hantering och beredning. HT-fakulteternas ledamot i universitetets ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor rapporterar kontinuerligt till kontaktpersonen och närvarar också när frågorna behandlas i fakulteternas AU.

Institutionerna är välkomna att kontakta kontaktpersonen för råd och vägledning för ett målinriktat jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

HT-fakulteternas ledamöter i universitetets råd för jämställdhet och likabehandling

Bra länkar

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Kontaktinformation Lunds universitet

Lunds universitets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling

Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som riktar sig till studenter. (PDF)

English version: Guide for students on discrimination, harassment and victimisation. (PDF)

Handlingsplaner

Medel att söka

Vid Lunds universitet finns det två olika utlysningar där fakulteterna kan ansöka om medel för att stimulera en jämn könsfördelning bland universitetets professorer.

  1. Inbjudan om att ansöka om omfördelning av medel till stöd för en gästprofessur i Hedda Anderssons namn (PDF)
  2. Inbjudan om att ansöka om medel för att stimulera en jämn könsfördelning bland Lunds universitetets professorer (PDF)
  3. Inbjudan om att ansöka om medel från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, 2019 (PDF)

För mer bakgrundsinformation om inbjudan till utlysningarna och den centrala ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling se följande länk. 

För studenter

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
(PDF)