Tematiska utvärderingar

Tematiska utvärderingar är en samlad beteckning för uppföljningsaktiviteter som genomförs vid sidan av kvalitetsdialogerna. De tar sin utgångspunkt i HT-fakultetens tematiska sexårscykel och riktar sig mot vissa utbildningar eller mot utvalda dimensioner av utbildningsverksamheten. Till utvärderingarna anlitas externa sakkunniga som granskar fakulteternas utbildningar i förhållande till det aktuella temat. Som exempel kan nämnas 2019 års medbedömargranskning då externa lärare anlitades för att delta i och ge kvalificerade synpunkter på bedömningen av tentamina och examensuppsatser inom 19 olika ämnen på HT-fakulteten. Resultatet av granskningen finns beskrivet i en uppföljningsrapport och presenteras även under HT-fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens i oktober 2020.