Grundutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Grundutbildningsnämnden bereder frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att nämnden diskuterar och utarbetar förslag till fakultetssstyrelsen om allt som berör utbildningens kvalitet och innehåll. Det kan vara lärarnas pedagogiska förmåga, hur olika grupper av studenter upplever studierna eller om HT-fakulteternas utbildningar ska ha inslag av t. ex. genus- eller miljöperspektiv.

Ledamöter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i grundutbildningsnämnden
Manuela Rossing
046-222 64 72
manuela.rossingkansliht.luse

Sammanträdestider

Höstterminen 2020

25 augusti
28 september
3 november
8 december