Pedagogiska utvecklingsprojekt

Projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik samt för pedagogiska mentorskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna har sedan 2020 utlyst medel för pedagogiska projekt inom vilka lärare kan utveckla undervisning och pedagogik på aktuella kurser och program. Det har lett till 23 avslutade eller pågående pedagogiska projekt och pedagogiska mentorskap vid HT. Medlen är avsedda för utvecklingsarbete som drivs av enskilda lärare eller lärargrupper för att frigöra lärare från undervisning för att koncentrerat och under en längre period kunna ägna sig åt projektarbetet. I den aktuella ansökningsomgången kan medel sökas för att exempelvis arbeta med utveckling av moment som fokuserar på hållbarhetsperspektiv i undervisningen. 

Doktorander undervisar i en stor del av fakulteternas ämnen och ofta påbörjar de sin undervisning tidigt under sin doktorandutbildning och ibland innan de hunnit läsa de högskolepedagogiska kurserna. Även nya lärare med begränsad erfarenhet kan behöva stöd under den första tiden i karriären. Därför utlyses medel för pedagogiskt mentorskap som ger en erfaren lärare möjlighet att handleda och stödja doktorander, eller lärare med begränsad erfarenhet, i pedagogiska frågor. 

Aktuell utlysning av projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik 2023

Humanistiska och teologiska fakulteterna utlyser härmed medel som kan användas för utveckling av undervisning och pedagogik på aktuella kurser och program eller för pedagogiskt mentorskap för doktorander och nya lärare. Beslut om tilldelning fattas i april 2023 och då överförs beviljade medel i sin helhet till respektive institution. Projekten ska genomföras från det att beslut fattats och fram till senast 31 december 2024. Senast 28 februari 2025 redovisas resultaten till grundutbildningsnämnden. Syftet med utlysningen är att lyfta fram lärarskapets betydelse och stödja utvecklingsprojekt för att skapa långsiktigt hållbar pedagogisk verksamhet av hög kvalitet. 

Utlysning av projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik 2023 (PDF)

 

Från panik till nyskapande digitala undervisningsidéer - nyhet om pedagogiska utvecklingsprojekt 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-06