Hantering av klagomål på utbildning

GÄLLER DIG SOM STUDERAR VID HT-FAKULTETERNA

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grundnivå eller avancerad nivå? Här finns en beskrivning av hur du bör gå till väga.

Ta reda på vad som gäller

Innan du som student går vidare med ett klagomål bör du ta reda på vad som gäller i olika situationer. Dina rättigheter och skyldigheter som student vid Lunds universitet finns beskrivna i Rättighetslistan. Rättighetslistan anger till exempel vad som gäller ifråga om:

  • studiemiljö
  • kursplaner och schema
  • prov och examination
  • examensarbeten
  • kursvärdering

Här finns mer infromation om Rättighetslistan.  

Ett annat viktigt dokument som styr utbildningen är kursplanen för respektive kurs. Dessutom finns en rad lokala regler och riktlinjer. Här finns Styrdokument för grundutbildningen på HT-fakulteterna

Du kan också informera dig genom att kontakta studievägledaren på din institution. Du kan alltid vända dig till Studentombud och studentkår för stöd. 

Ta upp frågan där problemet uppstått

Om du vill framföra klagomål på din utbildning bör du i första hand vända dig till berörd/kursansvarig lärare eller programansvarig. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått. Om händelsen inte utreds genom en första kontakt med kurs- eller programansvarig kan ärendet tas vidare i organisationen; i första hand till studierektor och därefter till prefekt eller motsvarande för att försöka nå en lösning.

Fortsatt hantering

Om ärendet inte utreds på institutionsnivå kan fakultetens dekan med ansvar för utbildningsfrågor kontaktas med ett skriftligt underlag.

Om studenten menar att problemet trots hantering enligt rutiner på institutions- och fakultetsnivå finns kvar kan studenten vända sig till rektor med sitt klagomål. 

Samtliga studentklagomål som blir ärenden diarieförs hos Lunds universitet och räknas därmed som allmän handling.

Klagomål som hanteras på andra sätt

Observera att ärendegången ovan inte omfattar följande ärenden:

Studentombud och studentkår

Vid universitetet finns ett studentombud som studenter kan söka stöd och hjälp hos. Studentombudet är inte en del av universitetets administration utan en fristående part vars roll är att stödja och vägleda kårerna och studenterna i deras ärenden.

Läs mer om Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer

Du kan också få stöd och råd från Humanistiska och teologiska studentkåren. 

Här kan du kontakta Humanistiska och teologiska studentkåren gällande klagomål på din utbildning

Stöd från studentombud eller Humanistiska och teologiska studentkåren kräver inte medlemskap i studentkåren.

Lunds universitets hantering av klagomål från studenter

Läs mer i Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (PDF)

Rättigheter och skyldigheter som student

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution.

Lika villkor för studenter

Läs mer om vart du vänder dig för att få råd, stöd eller hjälp med att anmäla om du upplever dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-08-22