Ansökan och antagning

Forskarutbildning

Utlysning av doktorandanställningar sker normalt en gång per år, den 15 januari, med fyra veckors ansökningstid. Utlysningen finns på vår hemsida under Jobba hos oss.

Utlysning

Utlysning av doktorandanställningar som finansieras av HT-fakulteterna sker en gång per år, normalt den 15 januari, med minst fyra veckors ansökningstid. Utlysningen sker på svenska och engelska.

Doktorandanställningar inom externfinansierade projekt eller forskarskolor utlyses normalt samtidigt, så att de sökande kan kvalitetsbedömas i förhållande till varandra.  Externfinansierade doktorand­anställningar utlyses också vid behov den 15 september varje år.

Urval

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorand­anställning bereds först av institutionen genom handledarkollegium eller motsvarande organ och därefter av HT-fakulteternas forskarutbildnings­nämnd.

Institutionens prövning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå görs på grundval av samtliga handlingar som de sökande bifogar till ansökan och göras utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans. Institutionen kan besluta att komplettera bedömningen med intervjuer av en tätgrupp av de sökande.

Sökande som inte tidigare har utbildning på forskarnivå ges förtur framför sökande med en avklarad utbildning på forskarnivå fram till doktorsexamen i närliggande ämne.

Sedan institutionen har tagit fram en rangordning delges den de sökande för så kallad erinran. Det innebär att samtliga sökande ges möjlighet att inom två veckor inkomma med yttrande över förslaget till rangordning.

Forskarutbildningsnämnden granskar institutionens bedömning och fattar därefter beslut att föreslå prodekanen att besluta om antagning. Nämnden beslutar också om reserver till doktorandplatsen/-platserna.

Beslut

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå och tilldelning av doktorand­anställning fattas av prodekanus för forskarutbildningen.

Sedan prodekanus fattat beslut om antagning erbjuds de(n) antagna doktorandplats. I det fall en antagen tackar nej till den erbjudna platsen går erbjudandet vidare till reserv.

De sökande som inte antas informeras om detta senast sju dagar efter det slutliga beslutet, genom rekryteringssystemet. Beslut om antagning och tilldelning av doktorandanställning kan inte överklagas.

Tidsplan - antagning inför HT 2023

5 decemberFUN beslutar om utlysningar
15 januari – 15 februariutlysningstid
 

Institutionernas beredning, inklusive eventuella intervjuer och inklusive två veckors tid för erinran.

26 aprilSista dag för institutionerna att inkomma med yttrande och handlingar till kansliet.
8 maj och 22 majForskarutbildningsnämnden beslutar om förslag.
12 maj eller 26 maj­Beslut av prodekanus och utsändande av beslut till de antagna och till institutionerna.
26 maj eller 9 juniSista dag för de sökande att inkomma med blankett för registrering som bekräftelse på att de vill tillträda.
1 septemberTillträdesdag för samtliga anställningar.

 

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Anvisningar för ansökan till doktorandplats

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-28