Förlängning av doktorandanställning

Forskarutbildning

Studiestödet för doktorander vid Humanistiska och teologiska fakulteterna består normalt av fyra års anställning som doktorand. Doktorandanställningar förlängs av två olika anledningar: årlig förlängning och förlängning på grund av ledighet och uppdrag.

Årlig förlängning

En doktorandanställning tilldelas för högst fyra års nettostudietid. Den kan dock, i enlighet med kapitel 5 i Högskoleförordningen, bara beviljas för ett eller två år i taget. Det innebär att doktorandanställningen förlängs årligen med ett eller två år.

Den årliga förlängningen hanteras av fakultetskansliet, och det krävs inte någon ansökan från doktoranden. Det kan emellertid förekomma att doktoranden kontaktas för att lämna nödvändig information.

Förlängning på grund av ledighet och uppdrag

En doktorandanställning kan vara längre än fyra år om det finns särskilda skäl, såsom:

  • sjukskrivning
  • föräldraledighet
  • vård av sjukt barn
  • beviljad institutionstjänstgöring
  • beviljad tjänstledighet
  • fackligt arbete
  • studentkårsuppdrag.

För att en förlängning på grund av ledighet och uppdrag ska ske krävs att doktoranden särskilt söker om detta. Ansökan sker på särskild blankett enligt nedanstående anvisningar. Ansökan om förlängning på grund av ledighet och uppdrag ska ha inkommit till fakultetskansliet senast tre månader innan den totala anställningstiden upphör.

OBS! För att doktorandanställningen ska kunna förlängas på grund av ledighet och uppdrag måste ledighet/uppdrag vara anmält och godkänt. Sjukskrivning, föräldraledighet, vab och tjänstledighet ska doktoranden anmäla i Primula. All planerad ledighet, fackligt arbete och kåruppdrag ska inkluderas i arbetet med doktorandens individuella studieplan.

Förhandsbesked om förlängning

Doktorander kan få förhandsbesked om förlängning på grund av ledighet och uppdrag. Förhandsbesked om förlängning måste du söka senast 1 november varje år, på blanketten nedan.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-22