Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling?

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling?

Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringslagen omfattar sex olika former av   diskriminering:
• direkt diskriminering
• indirekt diskriminering
• bristande tillgänglighet
• trakasserier
• sexuella trakasserier
• instruktioner att diskriminera

För att diskrimineringslagen ska kunna åberopas så ska händelsen vara kopplad till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud är:
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder

Diskriminering och trakasserier

Här kommer en kort sammanfattning av diskrimineringslagen:

Direkt diskriminering är om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och om detta kan kopplas till någon av diskrimeringsgrunderna. Direkt diskriminering kan vara om en sökande vägras tillträde till en utbildning av sådana skäl. Ett annat exempel är om en examinator skulle ta hänsyn till kön vid   examination.

Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas på ett sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna vissa personer. Ett exempel på indirekt diskriminering vore om universitetet ställde upp särskilda förkunskapskrav som inte är relevanta för utbildningen och som utestänger personer som omfattas av diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet är om en person med en funktionsnedsättning missgynnas i förhållande till personer som saknar funktionsnedsättningen, och verksamheten inte har vidtagit de åtgärder som skäligen hade kunnat vidtas. Exempel på bristande tillgänglighet är om det inte finns information i alternativa format, till exempel om biblioteket inte tillhandahåller kurslitteratur på anpassat medium, såsom digitala talböcker, eller om höga trösklar och andra nivåskillnader hindrar någon från att ta sig in i en föreläsningssal.

Trakasserier är beteenden som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan ske till exempel genom direkt tilltal, e-postkontakt eller sms. Ett exempel är om en föreläsare eller en studiekamrat säger något nedsättande till en student på grund av dennas kön eller etniska ursprung.

Sexuella trakasserier är uppträdanden av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om närgångna blickar, ovälkommen kroppskontakt eller om sexuella anspelningar antingen enskilt eller inför en hel grupp.

Instruktioner att diskriminera handlar om att en ansvarig person ger order eller instruktioner om att diskriminera någon på sätt som avses i de ovanstående styckena.

Kränkande särbehandling

Nedan följer en definition av kränkande särbehandling som faller under arbetsmiljölagen.

Kränkande särbehandling Det är inte alltid som de kränkande händelserna kan kopplas till de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan då handla om kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling är ord eller handlingar som upplevs som kränkande och som oftast ses som helt obegripliga och orättvisa av den eller dem som utsätts för dem, ord och handlingar som till exempel kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

Om du vill läsa mer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling kan du göra det på diskrimineringsombudsmannens respektive arbetsmiljöverkets hemsida:

Diskrimineringslagen

Läs vad som står i lagen på DO:s sida.

Kränkande särbehandling

Läs mer om kränkande särbehandling och mobbning på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16