Lika villkor för studenter

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Respekt, tolerans och omtanke ska gälla i alla relationer. Det gäller alla kategorier som är verksamma vid universitetet: studenter, lärare, forskare och administrativ personal. Alla har ett gemensamt ansvar för att bemöta människorna omkring sig med respekt och verka för en god arbetsmiljö i alla sammanhang, vare sig det är i föreläsningssalen, i korridoren, på sociala medier eller i fikarummet.

En studiemiljö på lika villkor

Lunds universitet ska motverka diskriminering oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell identitet eller ålder för studenter och sökande till utbildningen.

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till de pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för studenten. Behov av stödåtgärder ska anmälas i god tid innan undervisningen startar.

Läs mer om vad diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling är.

Vem har ansvar?

Rektor vid Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Det direkta ansvaret är delegerat till fakulteternas dekan och prefekter. Därutöver har alla anställda och studenter vid Lunds universitet ett ansvar att medverka till en god arbetsmiljö för både anställda och studenter.

Tydlig utredningsordning finns

Viktigt att veta är att det finns flera instanser att kontakta och vägar att gå för att få hjälp och stöd om du upplever att du inte får gehör för dina problem utan kanske blir bemött med kommentarer som att ”saker och ting sitter i väggarna” eller ”så här är det hos oss, så har vi alltid sagt”.
Läs mer under Många vägar till hjälp.

Tveka inte att ta kontakt

Det absolut viktigaste är att du vet att du alltid har rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vänta inte med att söka hjälp. Tänk på att situationen inte kan hanteras vidare eller lösas om den inte kommer till ansvarigas kännedom. Du som student ska känna dig trygg i att ta kontakt om du upplever dig diskriminerad, trakasserad eller särbehandlad.
Här hittar du vem du kan kontakta.

Guidens omslag. Illustration Olivia Barron

Jämställdhet och likabehandling på HT

Läs mer om HT-fakulteternas jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Här hittar du bla kontaktuppgift till HT:s arbetsmiljösamordnare och handlingsplaner.

Rättigheter och skyldigheter som student

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution som regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-09-10