Humanistisk kunskap och kompetens

En rapport om alumners nytta av studier i humaniora och teologi

Rapporten Humanistisk kunskap och kompetens presenterar och analyserar resultaten från en omfattande alumnundersökning riktad till Lunds universitets humaniora- och teologistudenter genomförd 2019. Undersökningen hade ett särskilt fokus på arbetsmarknad och arbetslivskoppling, men ställde även bredare frågor om humanistiska kompetenser och identitet.

I rapportens första del redovisas vad alumnerna uppfattar som värdet med studier i humaniora och teologi samt vilka erfarenheter de har av studiernas relevans och gångbarhet på arbetsmarknaden. Den andra delen syftar till att placera analysen av enkät- och intervjusvar i en större kontext om humanioras roll i samhället. Undersökningen bekräftar att humanistiska studier tillhandahåller nytta såväl i som utanför arbetslivet och är lönsamma för individ och samhälle. Resultaten kan därmed tolkas i linje med en mer positiv syn på humanioras samhällsrelevans som gjort sig gällande under det senaste decenniet.

Ny alumnrapport visar på humanioras vikt i arbetslivet

Historikern Isak Hammars alumnrapport Humanistisk kunskap och kompetens kom ut i dagarna. En viktig poäng i det fortsatta arbetet är nu att bredda synen på humanistiska ämnen hos arbetsgivarna.

– Ett slående resultat av enkäten var att en så stor andel av alumnerna fick jobb och på så många olika ställen – och att de behövdes där. Vår initiala reaktion var ”Wow, vi visste att vi var bra, men inte att vi var så bra!”, säger Sara Håkansson, prodekan för grund­utbildningen på HT-fakulteterna.

Läs hela intervjun i LUM. https://www.lu.se/artikel/ny-alumnrapport-visar-pa-humanioras-vikt-i-arbetslivet 

 

 

Här kan du höra ett samtal med Lovisa Brännstedt, verksamhetsledare för tankesmedjan Humtank och Isak Hammar, rapportförfattare.

 

Omslag alumnrapport

Ladda ner rapporten!

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-02-03