Serie

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Carl Fehrman
Litteraturhistorien i Europaperspektiv. Från komparatism till kanon
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 15
1999

140 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-14-2

Carl Fehrman, professor emeritus i litteraturhistoria med poetik, tar i denna bok ett samlat grepp över det vetenskapsområde som i vårt land kallats allmän och jämförande litteraturhistoria. Huvudvikten i framställningen har lagts vid insatser från de länder som inom komparatismens vetenskapsgren innehaft de ledande rollerna.
De över land- och språkgränser vidgade perspektiven har lanserats av liberalt sinnade, kosmopolitiskt orienterade vetenskapsmän i Europa och USA. I bokens olika kapitel karakteriseras dessa forskare och deras insatser.
Den komparativa forskningens väg har under det gångna seklet varit kantad av metoddebatter. Där har både diktare, filosofer och litteraturforskare tagit del. I ett avslutande kapitel följs diskussionerna i USA om det västerländska litteraturarvet med Harold Bloom som den kändaste förespråkaren för ”the Western Canon”.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05