Serie

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Eva Pennegård
Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet
Lund Studies in Educational Sciences 2
2019

134 s.
Svenska

ISSN: 2002-6323
ISBN: 978-91-88899-26-2, 978-91-88899-27-9

”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.” Lärare i fysik, årskurs 7
Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssammanhang. I Hatties sammanställning om vad som påverkar elevers kunskapsutveckling är ett av de främsta argumenten för att synliggöra undervisning att elever sannolikt gynnas när elever och lärare ser och förstår mer av de lärprocesser de deltar i.
Hur skapar man de processer som leder till ett synlig-görande av undervisning och lärande? Vem kan beskriva processerna? Vad kan eleverna tillföra synliggörandet?
Det är några av de frågor som diskuteras i licentiatuppsatsen Att se undervisning genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever, genom reflektioner i videoklubb, beskriver hur lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet.
Eva Pennegård har filmat lektioner i fysik och därefter analyserat lärarnas undervisning i videoklubbar med både elever och lärare. Lärare har genom samtalen i videoklubbar fått möjlighet att synliggöra sin egen, kollegors och elevers uppfattningar om vad som i undervisningen bidrar till elevers lärande.
Resultatet visar att samspelet mellan olika komponenter i lärarens professionella kunskap omsätts och gestaltas i undervisningen i en komplex interaktion med elever. När lärare och elever får möjlighet att reflektera över undervisningen och dess betydelse ökar möjligheter för att lärprocesser ska framträda och bli mer synliga. Elevers reflektioner om undervisning kan göra dolda aspekter synliga för läraren. Läraren kan genom att lära känna elevers förståelse av undervisning förändra sin egen förståelse av elevers lärande.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05